Gemeente Alphen-Chaam


Nieuwsberichten

10-03-2004
Wet Milieubeheer

W e t m i l i e u b e h e e r

Burgemeester en wethouders van Alphen - Chaam maken bekend, dat zij een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer hebben verleend naar aanleiding van onder vermelde aanvraag:

C.H.G.M. van Boxem, Druisdijk 9B te 5131 NP Alphen voor het uitbreiden en/of wijzigen conform artikel 8.4 Wet milieubeheer (revisievergunning) van een vleeskuikenhouderij gelegen aan de Druisdijk 9B Alphen.

Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden ter bescherming van het milieu. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de eerder ter inzage gelegde ontwerpbeschikking.

Aanvragen, beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen vanaf 12 maart 2004 gedurende zes weken ter inzage bij de sector Grondgebiedzaken van het gemeentekantoor te Alphen, op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur. Indien U onmogelijk in de gelegenheid bent zich gedurende deze uren vrij te maken, kan na telefonische afspraak (tel: 013-5086656) een alternatief tijdstip worden bepaald.

Voor het einde van genoemde termijn van zes weken kan tegen de beschikking beroep worden ingesteld door de aanvrager, de wettelijke adviseurs, degenen die eerder bedenkingen kenbaar gemaakt hebben tegen de ontwerpbeschikking en belanghebbenden die aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest.
Indien hierboven is aangegeven dat de beschikking is gewijzigd ten opzichte van de eerder ter inzage gelegde ontwerpbeschikking, kan ook beroep worden ingesteld door degenen die bezwaren hebben tegen de aange-brachte wijzigingen.
Een beroepschrift dient men in tweevoud in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 te 2500 EA 's-Gravenhage. Indien beroep wordt ingesteld, kan tevens een verzoek worden gedaan tot schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.