Gemeente Alphen-Chaam


Nieuwsberichten

10-03-2004
Gemeentelijk milieubeleidsplan

Gemeentelijk milieubeleidsplan 2003-2007

De gemeenteraad van Alphen-Chaam heeft er voor gekozen om het door haar te voeren milieubeleid vast te leggen in een milieubeleidsplan. Dit plan geeft richting aan de door het bestuur te nemen beslissingen met oog op de bescherming van het milieu.

In het milieubeleidsplan zijn de doelstellingen van het milieubeleid van de gemeente Alphen-Chaam vastgelegd, zoals die zullen worden nagestreefd in de periode 2003-2007. Een vertaling van het milieubeleidsplan naar concrete activiteiten en maatregelen zal plaatsvinden in het jaarlijks vast te stellen milieujaarprogramma. Daarin worden ook de financiële gevolgen van deze activiteiten en maatregelen vermeld. De voortgang en verantwoording van het milieujaarprogramma wordt jaarlijks geëvalueerd in het milieujaarverslag.

In haar vergadering van 19 februari 2004 heeft de Raad het 'milieubeleidsplan gemeente Alphen-Chaam 2003-2007' vastgesteld.

Dit plan ligt vanaf 12 maart 2004 ter inzage op het gemeentekantoor, Willibrordplein 1 te 5131 AV Alphen (NB). Eenieder kan het plan inzien. Tegen betaling van de kosten kan een afschrift van het plan verkregen worden op het gemeentekantoor. Ook kan op verzoek het plan toegezonden worden.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot het cluster milieu van de sector Grondgebiedzaken van het gemeentekantoor te Alphen (telefoon 013-5086666).