Ministerie van Justitie


http://www.justitie.nl

Dorothée van Kempen
070 370 4867

4429
11.03.04

RECHTSPOSITIE SLACHTOFFER WORDT VERSTERKT

Minister Donner van Justitie gaat de positie van slachtoffers in het strafproces versterken. In eerste instantie denkt hij daarbij aan het opnemen van een aparte afdeling in het Wetboek van Strafvordering , waarin een aantal rechten van slachtoffers in de strafrechtelijke procedure worden opgenomen, zoals het recht op informatie over de voortgang van de strafzaak en over de mogelijkheden van schadevergoeding. Ook het recht van slachtoffers informatie toe te voegen aan het strafdossier zal worden opgenomen. Minister Donner wil dit wetsvoorstel ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces, nog dit jaar naar de Kamer sturen.

Schriftelijke slachtofferverklaring
In overleg met het Openbaar Ministerie heeft minister Donner besloten nog dit jaar de schriftelijke slachtofferverklaring landelijk in te voeren. De schriftelijke slachtofferverklaring past binnen het streven om de positie van het slachtoffer in het strafproces te verbeteren. De begeleiding van slachtoffers bij het opstellen van een dergelijke verklaring komt in handen van Slachtofferhulp Nederland.

Slachtoffertervredenheidsenquête
Minister Donner is van mening dat in de ondersteuning van het slachtoffer een belangrijke taak is weggelegd voor Slachtofferhulp Nederland. Aan deze organisatie zal worden gevraagd zich nadrukkelijker in te zetten voor de informatieverstrekking over en begeleiding binnen het strafproces. Het gaat om het verstrekken van algemene informatie over het strafproces, assistentie bij het invullen van het voegingsforumulier ten behoeve van een schadevergoeding van de dader of het aanvraagformulier van het Schadefonds Geweldsmisdrijven, het ondersteunen van slachtoffers bij het formuleren van de schriftelijke slachtofferverklaring en begeleiding van het slachtoffers op de zitting. Naar verwachting worden aankomende zomer de resultaten van de slachtoffertevredenheidsenquête bekend. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek en in overleg met de ketenpartners zal dan een plan van aanpak worden opgesteld ter verbetering van de daarin gesignaleerde knelpunten.

Informeren slachtoffers
In januari 2001 zijn het Openbaar Minister en de Dienst Justitiële Inrichtingen een pilot gestart om het mogelijk te maken dat slachtoffers en nabestaanden desgewenst op de hoogte worden gehouden van de voorgenomen vrijlating c.q. schorsing van de detentie van de dader van een zedendelict. De pilot beperkte zich om praktische redenen tot de sector gevangeniswezen. De ervaringen die in deze sector zijn opgedaan, zullen worden gebruikt voor een fasegewijze invoering in de sectoren TBS en Justitiële Jeugdinrichtingen.


--------------------------

11 mrt 04 10:12