Gemeente Den Helder

11-03-2004
Openbare kennisgevingen week 11

Ingediende bouwaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:

-Kruiszwin 3136, voor het plaatsen van een dakkapel in de beide zijgeveldakvlakken van de woning (ontvangen 26 februari 2004);
-Ogentroost 15, voor het maken van een carport en een overkapping, en het plaatsen van een tuinhuisje bij de recreatiewoning (ontvangen 26 februari 2004);

-Asterstraat 2-4, voor het bouwen van drie woningen (ontvangen 27 februari 2004);

-Meeuwenstraat 2, voor het gedeeltelijk vernieuwen van de buitengevel van de supermarkt (ontvangen 27 februari 2004);
-Rembrandtstraat 20, voor het bouwen van een garage bij de woning (ontvangen 27 februari 2004);

-Doorzwin 4181, voor het vernieuwen van de kozijnen aan de voorzijde van de woning (ontvangen 2 maart 2004);

-Badhuisstraat 94, voor het uitbreiden van de verdieping van de woning (ontvangen 3 maart 2004);

-Borneolaan 19, voor het bouwen van een bijkeuken aan de woning (ontvangen 4 maart 2004).
Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en liggen mogelijk om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Ze liggen dus niet ter inzage. Wenst u informatie over een van deze bouwplannen, maak dan eerst een telefonische afspraak met het team Vergunningen van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, telefoon (0223) 678623.

Verleende bouwvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:
-Vogelzand 4206B, voor het verbouwen en uitbreiden van de woning (verzenddatum 26 februari 2004);

-Orchis 6, voor het maken van een kap op de recreatiewoning (verzenddatum 3 maart 2003);

-Boterzwin 2321, voor het plaatsen van een dakkapel in het zijgeveldakvlak van de woning (verzenddatum 3 maart 2004);
-Lijsterstraat 28, voor het optrekken van de achtergevel van de woning (verzenddatum 3 maart 2004);

-Begoniastraat 15, voor het bouwen van een berging/hobbyruimte achter de woning (verzenddatum 3 maart 2004);

-Abel Tasmanstraat 6, voor het verbouwen en uitbreiden van de woning (verzenddatum 3 maart 2004);

-Landmetersweg 155, voor het wijzigen van de voor- en achtergevel van de woning (verzenddatum 3 maart 2004);
Van rechtswege is vergunning verleend voor:

-Boterzwin 4410, voor het bouwen van een berging achter de woning (verzenddatum 3 maart 2004).
Bent u door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in uw belangen getroffen dan kunt u binnen zes weken na de dag waarop de beslissing is toegezonden aan de aanvrager bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Doet u dit tijdig dan kunt u bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Bouwplannen/Vrijstellingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag om bouwvergunning ontvangen:

- Wierbalg 1106, voor het uitbreiden van de entree van de woning. Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 3, lid 4 van de voorschriften van het bestemmingsplan Drooghe Weert Zuid 1974, uitwerkingsplan Wierbalg 1c.
Burgemeester en wethouders zijn van plan deze vrijstelling te verlenen. Heeft u op dit bouwplan zienswijzen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 12 maart 2004 gedurende twee weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. De bouwplannen liggen gedurende deze termijn ter inzage bij de afdeling Ruimte, Wonen en Ondernemen aan de Drs. F. Bijlweg 1, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Agenda welstandscommissie
Op donderdag 18 maart 2004 beoordeelt de welstandscommissie de volgende bouwplannen:

-Rijksweg 77, voor het vernieuwen van de garage/berging bij de woning;
-Vlietstraat 3, voor het verbouwen en uitbreiden van de woning;
-Rijksweg 38, voor het uitbreiden van de woning;
-Boerhaavestraat 51, voor het uitbreiden van de woning;
-Huygenstraat 10, voor het uitbreiden van de woning;
-J.T. Kampstraat 8, voor het uitbreiden van de woning;
-Oranjestraat 24, voor het uitbreiden van de woning;
-Doorzwin 4140, voor het vergroten van de zolderverdieping van de woning;

-Kraaiheide 14, voor het uitbreiden van de woning;
-H.A. Lorentzstraat 61A, voor het uitbreiden van de praktijkruimte (fysiotherapie);

-Vogelzand 2634, voor het uitbreiden van de woning;
-Middelzand 2925, voor het verbouwen van de garage tot woonruimte;
-Paleiskade, voor het plaatsen van een drinkwaterinstallatie;
-Kruiszwin 3136, voor het plaatsen van dakkapellen in de zijgeveldakvlakken van de woning;

-Asterstraat 2-4, voor het bouwen van drie woningen;
-Meeuwenstraat 2, voor het gedeeltelijk vernieuwen van de voorgevel van de supermarkt.
N.B.: de welstandstoets is een van de facetten van de bouwplanbeoordeling. Behandeling van een bouwplan door de welstandscommissie houdt niet in dat reeds aan de overige toetsingscriteria is voldaan. Aan de behandeling in de vergadering van de welstandscommissie kunt u dan ook geen rechten ontlenen.

Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 8.41, lid 4 Wet milieubeheer bekend dat zij krachtens artikel 8.40 Wet milieubeheer meldingen hebben ontvangen voor:

-Café De Riepel, Middelzand 1021 over het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer;

- een restaurant (naam nog onbekend), Koningstraat 89 over het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer;
- Noble Logistics Base Den Helder, Schrijnwerkersweg 20 over het Besluit opslag en transportbedrijven milieubeheer;
- DVL van Loon gevelrenovatie, Roompotstraat 9 en 13 over het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer; en
- Slachthuis Den Helder, Nijverheidsweg 2 over het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer. Tegen een melding op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer is geen beroep of bezwaar mogelijk. Wel kunt u burgemeester en wethouders verzoeken om handhavend op te treden als u van mening bent dat het bedrijf in plaats van een melding in te dienen, een vergunning had moeten aanvragen (artikel 18.14 Wet milieubeheer). Wilt u de melding inzien, maak dan eerst een telefonische afspraak met het Team Vergunningen van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, telefoon (0223) 678628.

Algemene Subsidie Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 februari 2004 besloten heeft tot vaststelling van de Algemene Subsidie Verordening Den Helder 2003. Met betrekking tot dit raadsbesluit kan in beginsel krachtens de Tijdelijke referendumwet een raadgevend correctief referendum worden gehouden. Belanghebbenden kunnen gedurende zes dagen na publicatie van dit besluit beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het besluit van het college ten aanzien van de referendabiliteit.
Binnen drie weken na publicatie van dit besluit kan iedere kiesgerechtigde voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad met betrekking tot het raadsbesluit waarvan is vastgesteld dat daarover een referendum kan worden gehouden, een verzoek tot het houden van een gemeentelijk referendum indienen. Het verzoek voor het houden van een referendum dient in persoon op het stadhuis te worden ingediend. Het inleidend verzoek moet worden ondersteund door 0,5 procent van de kiesgerechtigden, met dien verstande dat dit getal niet hoger ligt dan 300.
De Algemene Subsidie Verordening 2003 treedt onmiddellijk na haar bekendmaking in werking en ligt gedurende drie weken ter inzage bij het Centraal Informatiepunt in de hal van het stadhuis, Drs. Bijlweg 20, op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur.

Monumentenverordening
Burgemeester en Wethouders hebben verzoeken om vergunning ex artikel 11 van de Monumentenwet 1988 ontvangen van:

- de heer M.J.J. van Dortmont, voor het voor het restaureren van de woning aan de Janzenstraat 80;

- mevrouw M.I.V. Lobles-Smith, voor het restaureren van de woning aan de Janzenstraat 82;

- de heer J. van Eldijk, voor het restaureren van de woning aan de Janzenstraat 84;

- de heer G.J. Bisschop voor het restaureren van de voorgevel op het perceel Zuidstraat 28;

- de heer C.J. Holthuysen voor het restaureren van de voorgevel op het perceel Zuidstraat 29.
De verzoeken liggen vanaf 12 maart 2004 gedurende twee weken ter inzage bij de afdeling Ruimte, Wonen en Ondernemen, Drs. F. Bijlweg 1, van 8.00 tot 16.30 uur. Bent u belanghebbende, dan kunt u gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Lastgevingen
Gedurende een langere periode staan er op of aan de openbare weg:
- in verschillende parkeervakken aan de Visstraat achter de woningen Bassingracht 40 - 43 drie boottrailers en een aanhanger die in slechte staat verkeert;

- aan de Vismarkt op een parkeerplaats naast de gft-container een aanhanger die in zeer slechte staat verkeert, zonder kenteken;
- aan de Vroonstraat op een parkeervak aan de Oostslootstraat een aanhangwagen die in slechte staat verkeert, zonder kenteken;
- aan de Jacob van Heemskerckstraat op een parkeerplaats achter de woningen Jacob van Heemskerckstraat 71 - 89 een Volkswagen Jetta die in zeer slechte staat verkeert, met het kenteken LS 14 LX. Als de voertuigen niet worden weggehaald laten burgemeester een wethouders ze op kosten van de eigenaren verwijderen en gedurende drie maanden opslaan. Nadere informatie krijgt u bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving van maandag t/m donderdag van 0.800 tot 14.00 uur, telefoon (0223) 678632.

Kapvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben een verzoek voor een kapvergunning ontvangen van:
Middelzand 2406, voor het kappen van een wilg, achter de woning;
- Kruiszwin 3137, voor het kappen van een prunus, achter de woning. Zienswijzen over de vergunning kunt u schriftelijk voor donderdag 18 maart 2004 indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Burgemeester en Wethouders hebben een kapvergunning verleend aan:
- Javastraat 20, voor het kappen van een esdoorn, achter de woning;
- Bremstraat 12, voor het kappen van een conifeer, voor de woning;
- Loopuytpark 35, voor het kappen van een populier, achter het pand;
- Badhuisstraat 70, voor het kappen van een alnus, naast de woning. Bezwaar tegen het verlenen van deze vergunning kunt u schriftelijk tot zes weken na de datum van publicatie van de vergunning indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. De stukken liggen bij de afdeling Ruimte, Wonen en Ondernemen, team beleidsontwikkeling, Drs. F. Bijlweg 1. Wilt u de stukken inzien, maak dan eerst een afspraak met mevrouw J. van Dijk, telefoon (0223) 678628.

DEN HELDER, 11 maart 2004.
drs. J.M. Staatsen, burgemeester.
A.J. van den Berg, loco-secretaris.