Gemeente Arnhem

Gemeente Arnhem wil eigen vastgoed op orde brengen De gemeente Arnhem gaat serieus werk maken van het op orde brengen van het eigen vastgoed en alles wat daarmee samenhangt. Daartoe hebben burgemeester en wethouders besloten door hiervoor zo spoedig mogelijk via de gemeenteraad - het nodige geld beschikbaar te stellen.

Het achterstallig onderhoud waarvan nu blijkens onderzoek van een extern bureau - her en der sprake is, leidt op termijn tot aanzienlijke meerkosten. Geen of te laat onderhoud zorgt voorts voor het teruglopen van de veiligheid voor medewerkers en burgers. Risicos die burgemeester en wethouders zoveel mogelijk wensen te beperken.

Als het aan het college ligt, maakt de gemeente op korte termijn een start met het planmatig en gefaseerd inhalen van het achterstallig onderhoud. Daarnaast willen burgemeester en wethouders het structurele onderhoud op een hoger niveau brengen dan nu het geval is. Het gaat bij dit alles om forse bedragen. Voor dagelijks beheer en planmatig onderhoud is bijvoorbeeld jaarlijks 5,7 miljoen euro nodig, terwijl nu jaarlijks ongeveer 1 miljoen euro beschikbaar is. Voor het wegwerken van achterstallig onderhoud is daarnaast naar verwachting éénmalig 13,7 miljoen euro nodig. Flink wat geld is voorts nodig voor onder meer het weer op orde brengen van afschrijvingstermijnen.

Al met al gaat het om een forse operatie. Met het oog hierop zal de gemeentelijke organisatie in eerste instantie voldoende moeten worden toegerust met mensen en middelen om deze klus te klaren. Daarnaast zal een vastgoedbeheerplan opgesteld dienen te worden op grond waarvan de klus gefaseerd en planmatig kan worden aangepakt. Dit plan zal onder meer duidelijk moeten maken of en hoeveel vastgoed de gemeente in eigendom moet hebben/houden.
Daarnaast moeten in het plan onder meer verschillende onderhoudsniveaus worden bepaald en beleid worden geformuleerd voor dagelijks, planmatig en groot onderhoud. Vervangings- en investeringsplannen, rolverdeling tussen beheerder, eigenaar en gebruiker, omvang van vervangingsreserveringen, uitwerken afschrijvingsmethodiek: het is slechts een greep uit de onderwerpen die in het vastgoedbeheerplan een plaats moeten krijgen.

Het is de bedoeling om een zogenaamde ambtelijke kwartiermaker aan te stellen zodra het benodigde geld (structureel en/of incidenteel) beschikbaar is gesteld. Het eerste wat deze kwartiermaker te doen staat, is het opstellen van een plan van aanpak voor de diverse werkzaamheden.

Arnhem, 11 maart 2004