Ingezonden persbericht


Ministerie van Sociale Zaken
en WerkgelegenheidDirectie
Communicatie

11 maart 2004

Nr. 04/051

Nieuwe kwaliteitseisen maken meer flexibiliteit in kinderopvang mogelijk

Kinderopvang hoeft straks niet meer plaats te vinden in vaste groepen die in een eigen, vaste ruimte verblijven. Instellingen die daarvoor kiezen, krijgen de mogelijkheid om kinderen gedurende gedeeltes van de dag van meerdere ruimtes gebruik te laten maken. Met dit zogenoemde open-deurenbeleid wordt meer flexibiliteit mogelijk. Kinderen krijgen meer bewegingsruimte en ook bij de inzet van leidsters is er meer vrijheid. De verhouding tussen het totaal aantal beroepskrachten en kinderen mag worden vastgesteld op het niveau van de hele instelling in plaats van per groep.

Dit staat in het Tijdelijk besluit kwaliteit kinderopvang dat minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens de staatssecretarissen Wijn van Financiën en Ross-Van Dorp van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het besluit regelt dat er voor kinderopvang landelijke kwaliteitseisen komen. Het besluit is van toepassing op kindercentra, gastouderbureaus en zogeheten oudercrèches, die door ouders zelf worden geleid. Kindercentra, gastouderbureaus en oudercrèches zijn verplicht de risico s voor veiligheid en gezondheid in kaart te brengen. Verder worden eisen gesteld aan de opleiding van de beroepskrachten, voldoende speelruimte, het aantal kinderen per leidster en aan de informatievoorziening aan de ouders. Hierdoor verdwijnen de (verschillende) regels die gemeenten tot nu toe stelden. De nieuwe regels zijn erop gericht de ondernemer meer eigen verantwoordelijkheid te geven om de basiskwaliteit van de kinderopvang te waarborgen. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) houdt toezicht.

De eisen zijn een aanvulling op de algemene norm van verantwoorde kinderopvang die in het Wetsvoorstel basisvoorziening kinderopvang is vastgelegd. Dit wetsvoorstel, dat een grotere keuzevrijheid biedt aan ouders en meer marktwerking in de kinderopvangsector stimuleert, moet 1 januari 2005 ingaan. Vóór 1 januari 2007 bekijkt het kabinet of het mogelijk is (gedeeltes van) de aanvullende kwaliteitseisen te laten vallen. Dit kan alleen als de sector in staat is om in samenspraak met de ouders voldoende eigen verantwoordelijkheid te nemen voor een kwalitatief goede kinderopvang. Ook moet sprake zijn van een goede marktwerking in de sector. Het toezicht op de algemene norm blijft wel gehandhaafd.

Volgens de landelijke eisen moet in kindercentra (dagopvang en buitenschoolse opvang) voor elk kind minimaal 3,5 vierkante meter binnenspeelruimte en minimaal 4 vierkante meter bereikbare buitenspeelruimte beschikbaar zijn. De beroepskrachten moeten beschikken over een passende beroepskwalificatie. In het zogenoemde open-deurenbeleid kunnen kinderen dan van meerdere groepsruimtes en ook van gangen en hallen gebruikmaken en bijvoorbeeld kiezen voor een activiteit in een andere groep. Alle ruimtes moeten wel ingericht zijn op de mogelijkheden en behoeftes van de kinderen. Er moet rekening worden gehouden met het aantal kinderen dat de ruimte gebruikt en met hun leeftijd.

Het aantal beroepskrachten voor kinderen tot 4 jaar wordt vastgesteld op basis van het aantal aanwezige kinderen per leeftijdsgroep. Er moet 1 beroepskracht zijn op 4 kinderen tot 1 jaar, 1 beroepskracht op 5 kinderen van een tot twee, 1 beroepskracht op 6 kinderen van twee tot drie jaar en 1 beroepskracht op 8 kinderen van drie tot vier jaar. De groepsgrootte is maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. In een groep tot 4 jaar mogen maximaal 16 kinderen zitten, waarvan 8 kinderen in de leeftijd tot 1 jaar.

Bij de buitenschoolse opvang worden geen eisen meer gesteld aan de maximale groepsgrootte. Voor kinderen tot en met 7 jaar moet er minimaal 1 beroepskracht zijn op 10 kinderen. Voor de kinderen van 8 tot en met 12 jaar geldt dat er 1 beroepskracht moet zijn op 15 kinderen

Link naar persbericht online

U heeft dit bericht ontvangen, omdat u geabonneerd bent op de verzendlijst Persberichten SZW. U kunt zich afmelden via de afmeldpagina op onze website. Deze is bereikbaar door op deze link te klikken. U kunt zich ook afmelden door een bericht te sturen naar persberichten@szwlist.nl , met UNSUBSCRIBE in het onderwerp (subject) van het bericht.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze e-mail. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.