Universiteit Twente

Wegkwaliteit hangt vooral af van verdichting asfalt

Kwaliteit staat onder druk door slechte omstandigheden

De verdichting van asfalt, door walsen, is de kritische factor bij het aanleggen van wegen. Maar door tijdsdruk of slecht weer kan juist deze fase in de knel komen, met een slecht resultaat -een asfalt verharding met slechte levensduur bijvoorbeeld- tot gevolg. Dit blijkt uit onderzoek van dr.ir. Henny ter Huerne van de Universiteit Twente, die een model heeft ontwikkeld om het verdichtings proces van asfalt te simuleren. Ook voerde hij metingen uit op een experimenteel verdichtingsproefvak. Zijn onderzoek geeft nieuw inzicht in het walsproces: zo blijkt uit de simulaties en metingen dat warmer asfalt niet béter, zoals vaak aangenomen, maar mogelijk juist slechter verdichtbaar is.
Wegwerkzaamheden moeten vaak plaatsvinden onder slechte omstandigheden: onder grote tijdsdruk, met veel langsrazend verkeer of bij slecht weer. Dit komt de kwaliteit van het eindproduct niet ten goede, concludeert Ter Huerne in zijn proefschrift. De kennis van het walsen van asfaltmengsels is vaak ervaringskennis die niet is opgedaan onder deze slechtere omstandigheden. Ook bij toepassing van nieuwe mengsels, bijvoorbeeld beter bestand tegen hoge wegbelasting, is deze ervaringskennis niet toereikend.
De onderzoeker heeft daarom onderzocht of het mogelijk is het verdichtingsproces te simuleren. Hij heeft hiervoor een model opgesteld voor het gedrag van asfalt, op basis van de grondmechanica. Bij het simuleren heeft hij gebruik gemaakt van het eindige elementenpakket DiekA, dat reeds eerder aan de UT is ontwikkeld. Hierin zijn materiaalmodellen te implementeren, en ook bijvoorbeeld de geometrie van de walsrol.
Daarnaast heeft Ter Huerne experimenten gedaan aan een proefvak van 30 meter lang, waarin de voortgang van het verdichtingsproces kon worden gevolgd als functie van het `aantal walspassages'. De dikte van de laag is gemeten, de bulk dichtheid en ook de temperatuur op verschillende diepten.
De simulaties en metingen geven verrassende nieuwe inzichten: "In de wegenbouw dachten we altijd dat naarmate asfalt warmer is, het beter verdichtbaar zou moeten zijn. Dit blijkt niet uit de simulaties en de metingen: een warmer mengsel blijkt zelfs slechter verdichtbaar." Ter Huerne denkt dat het met de uitkomsten van zijn onderzoek mogelijk zal zijn om ook onder slechtere omstandigheden, uiteraard binnen zekere grenzen, een goed wegdek te realiseren.
Noot voor de pers
Henny ter Huerne studeerde tot 1990 Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft. Van 1990 tot sept 1992 werkte hij bij de constructie afdeling van DHV Water. Ter Huerne is op 5 maart gepromoveerd bij prof.dr. ir. M.F.A.M. van Maarseveen (UT) en prof. dr ir. A.A.A. Molenaar (TUD) .
Het proefschrift `Compaction of Asphalt Road. Pavements using Finite Elements and Critical State theory' is op aanvraag verkrijgbaar Contactpersoon voor de pers: ir. Wiebe van der Veen, tel (053) 4894244, email w.r.vanderveen@utwente.nl

Laatst gewijzigd op 11-03-2004 © Universiteit Twente Printversie