Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 90801 2509 LV Den Haag der Staten-Generaal Anna van Hannoverstraat 4 Binnenhof 1a Telefoon (070) 333 44 44 2513 AA `s-GRAVENHAGE Telefax (070) 333 40 33

Uw brief Ons kenmerk
AV/KO/2004/12572

Onderwerp Datum
Wet basisvoorziening kinderopvang 11 maart 2004

Hierbij zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ./. en de staatssecretaris van Financiën, de antwoorden op de vragen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid zoals die zijn opgenomen in het verslag van een schriftelijk overleg. Het betreffen vragen over de concrete uitvoering van het wetsvoorstel basisvoorziening kinderopvang (Wbk; Kamerstukken II, 2000 3-2004, 28 447, nrs. 19-21).

./. Tevens stuur ik u de vierde nota van wijziging, waarin -zoals aangekondigd in kamerstuk 28 447, nr. 19- een wijzigingsvoorstel is opgenomen met betrekking tot indicatieadvisering van sociaal-medische problematiek bij ouders en kinderen.

./. Tenslotte bied ik u hierbij het (concept) Tijdelijk besluit kwaliteit kinderopvang, de ./. bijbehorende nota van toelichting, alsmede het advies van Actal d.d. 29 januari 2004 (kenmerk RL/FvK/2004/016) aan. U hebt dit besluit reeds als voorontwerp ontvangen. In de Ministerraad van 27 februari jl. is het (concept) besluit geaccordeerd, zodat ik het u thans voor de voorhangprocedure aanbied, conform mijn toezegging in kamerstuk 28 447, nr. 21. Het (concept) besluit is gelijktijdig aan de Eerste Kamer aangeboden.

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(mr. A.J. de Geus)


2