Gemeente Brunssum

Laatste wijziging 10 maart 2004 Publicaties - 10 maart 2004
Vergadering Programmaraad Brunssum Wonen en cultuur in gerestaureerd klooster Merkelbeek
Schutterspark wordt familiepark Voorzieningen voor gehandicapten in 2004 aangepast
Subsidie van 600.000 euro voor meer bewegen Startschot voor Op den Tricht
Jeugdproblematiek: ben er zo vroeg mogelijk bij! Brunssum pakt taalachterstand bij kinderen aan
Wijkatlas 2003 op internet Gemeente pakt overlast aan Koopzondagen 2004 Brunssums project krijgt Tom Sebastiaan Gans Prijs Alles wat u wilde weten over Brunssum Raadsvergadering van 3 februari 2004
Evenementenkalender 2004 Laat uw stem horen via het referendum Weekmarkt Spreekuren wethouders
Vergadering Programmaraad Brunssum

Op dinsdag 23 maart 2004 zal de Programmaraad vergaderen in de Burgerzaal van het Bestuurscentrum, Lindeplein 1 te Brunssum. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. De vergaderingen van de Programmaraad zijn openbaar en mogen door iedere geïnteresseerde bijgewoond worden.

De Programmaraad bestaat uit negen leden en heeft de taak het college van B&W van Brunssum te adviseren omtrent de samenstelling van het programma-pakket van het kabel-tv net in Brunssum.

Op 23 maart worden de volgende onderwerpen behandeld:

1. Opening
2. Notulen vergadering van 23 oktober 2003
3. Correspondentie
4. Bespreking voorkeurslijsten televisieprogramma's 5. Contact met Programmaraad Limburg (Essent) inzake radiopakket 6. Inbreng in de Programmaraad Limburg inzake radiopakket 7. Agendapunten en datum volgende vergadering
8. Rondvraag
9. Sluiting

De Programmaraad is bereikbaar via de secretaris. Het adres is: Secretaris Programmaraad Brunssum, de heer H.J. Schanssema, Postbus 250, 6440 AG BRUNSSUM.

---

Gemeente presenteert ambitieuze plannen:
Wonen en cultuur in gerestaureerd klooster Merkelbeek

De gemeente Brunssum wil het historische kloostercomplex Merkelbeek een geheel nieuwe invulling geven -cultuur en wonen (inclusief nieuwbouw)- met zoveel mogelijk behoud van de bestaande monumentale gebouwen en gevels. De gemeente hoopt dat het complex in 2006 weer volledig in gebruik genomen kan worden.

Het kloostercomplex Merkelbeek, gelegen in het noorden van Brunssum, wordt gedomineerd door een honderd jaar oud klooster, omgeven door diverse kleine monumenten: het kerkje Merkelbeek, de kerkhofmuur, de Lourdesgrot en grafmonument De Negri.

Geschiedenis
Het klooster Merkelbeek is één van Brunssums meest markante locaties. In de 13e eeuw werd al melding gemaakt van een kerk op deze plek, maar mogelijk stamt de kerk zelfs uit de 8e of 9e eeuw - het is dus een gebied met een lange geschiedenis. Het eerste klooster werd er gevestigd in 1879, door de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed. In 1892 namen de Benedictijnen het complex over. Het huidige klooster werd rond 1900 gebouwd (onder meer de Lambrechtvleugel). In 1913/1914 werd de Rincklakevleugel toegevoegd, naar een ontwerp van de architect Ludgerus Rincklake.
Het klooster heeft in de loop der jaren vele bewoners gekend. In 1922 werd het complex aangekocht door de Karmelieten die er een groot-seminarie en apostolische school in vestigden. In de jaren twintig werd de Rincklakevleugel verhuurd aan de staatsmijnen, die er ongehuwde mijnwerkers in huisvestten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleven er achtereenvolgens Duitse en Geallieerde militairen. Ook zijn er tijdelijk krijgsgevangenen opgesloten. In 1968 werd het kloostercomplex omgebouwd tot een bejaardentehuis, Huize Tieder. Dat bleef het tot 1992. Toen werd het complex ingericht als asielzoekerscentrum. Op 15 december 2000 verlieten de laatste asielzoekers het klooster. Sinds die tijd staat het complex leeg.

Speciale ambiance
Lange tijd is onduidelijk gebleven wat nu moest gebeuren met het klooster. Afbreken om plaats te maken voor nieuwbouw of grootschalige renovatie? In 2001 gaf het gemeentebestuur opdracht aan het Monumentenhuis in Roermond om onderzoek te doen naar de historische en architectonische waarde van het klooster. Conclusie van het Monumentenhuis: de ambiance van het klooster is dermate speciaal dat het gebouw verdiend om behouden te blijven. Met name de Zustervleugel en de Rincklakevleugel verdienen het predikaat bijzonder.

Het gemeentebestuur heeft die conclusie gebruikt voor het verder uitwerken van de plannen voor het kloostercomplex. Het moet een bijzondere plek worden voor de bewoners van Brunssum, met behoud van de bijzondere architectuur en het historische karakter van het kloostercomplex.

Nieuwbouw
In de plannen van de gemeente krijgt het klooster een woonfunctie. Beperkte nieuwbouw zal hierbij zijn toegestaan. De nieuwbouw moet -en dat is een expliciete eis- wél goed aansluiten bij de geschiedenis van de plaats en het karakter van het gebied.
Het kerkje en de omringende monumenten blijven in eigendom van de gemeente. Het kerkje krijgt een culturele bestemming en zou bijvoorbeeld onderdak kunnen bieden aan een ontmoetingsruimte met podia voor lezingen en (kamer)concerten.

Park
Het nieuw te ontwikkelen kloostercomplex zal ingebed worden in een parkachtige omgeving. Een deel van dit park/tuin-gebied is voor privé-gebruik van de bewoners van de appartementen. Een groot deel van het park blijft echter voor het publiek gewoon toegankelijk. Hierdoor ontstaat een groot landschapspark dat aansluit bij het beekdal van De Merkel.

Op vrijdag 19 maart vindt er een informatiebijeenkomst plaats over het kloostercomplex Merkelbeek, bedoeld voor partijen (architecten, projectontwikkelaars) die een rol wil spelen bij de herontwikkeling van het kloostercomplex. Deelnemers aan de bijeenkomst dienen zich vóór 15 maart aan te melden bij de gemeente Brunssum, telefoon (045) 5278411/607.

Uniek stukje Brunssum
De verwachting is dat met de aanvang van de renovatie- en bouwwerkzaamheden begin 2005 gestart kan worden. In 2006 moeten de ambitieuze werkzaamheden zijn afgerond.
Uitgangspunt bij de renovatie- en bouwplannen is behoud van het kloostercomplex voor Brunssum. Het wordt een plek voor wonen, voor cultuur, voor recreatie. Het wordt een mix van groen en architectuur, van oud en nieuw. Een plek met een nieuw gezicht en een nieuw gebruik, met behoud van de karakteristieke uitstraling van dit uniek stukje Brunssum. Maar vooral: een plek die lééft en waar wordt geleefd, en waar straks iedere inwoner van Brunssum welkom is en zich thuis voelt.

kloostermerkelbeek.jpg (188315 bytes)

Het Kloostercomplex Merkelbeek. Op de voorgrond de zustervleugel aan de Merkelbeekerstraat, op de achtergrond het kerkje Merkelbeek.
---

Op donderdag 11 maart vindt er een vergadering plaats van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal in het Bestuurscentrum en begint om 14.30 uur. De bijeenkomst is openbaar en kan door iedere geïnteresseerde worden bijgewoond. Een overzicht van de bouwplannen die de commissie op donderdag 11 maart zal behandelen, ligt ter inzage in het Bestuurscentrum, bij de publieksbalie. U kunt dit overzicht raadplegen op woensdag 10 en donderdag 11 maart tijdens openingsuren (08.30 tot 12.30 uur, op