De Unie


PvdA-plan betekent einde huidig pensioenstelsel

11 maart 2004 - De PvdA is niet betrokken bij het Najaarakkoord en ook niet bij het decentrale overleg over de arbeidsvoorwaarde pensioen. Desondanks voelt zij zich geroepen om het Najaarsakkoord te redden en heeft in dat kader een pensioenplan gepresenteerd.

Dit plan komt neer op afschaffen van de fiscale aftrek voor pensioenpremies voor het inkomen boven 45.000,- Voor het inkomensdeel daarboven kan men individueel gaan sparen maar zijn de premies daarvoor niet aftrekbaar. Het plan leidt tot een verdere individualisering en nivellering op het gebied van pensioenen. Gevolgen hiervan laten zich raden: Een uitholling van het pensioenstelsel en per saldo een slechter pensioen.

Gaat men kijken naar de bedoeling van en de inhoud van het plan dan ontdekt men dat de gesignaleerde problemen niet worden opgelost, maar verschoven. Verder is er wellicht op korte termijn een belastingvoordeel voor de overheid, maar op lange termijn is er sprake van grote nadelen, immers geen inkomen waarover belasting kan worden geheven. Daarenboven pakken de voorstellen extra nadelig uit voor circa 1 miljoen mensen die vallen onder de middengroepen en een hoger inkomen hebben.

De consequenties van de PvdA plannen betekent feitelijk het einde van ons huidige pensioenstelsel dat mede gebaseerd is op de kracht van collectiviteiten. De kracht van een collectiviteit ligt met name in de solidariteit tussen generaties en groepen deelnemers aan pensioenregelingen. Hierdoor zijn sociale partners in staat om een kwalitatief goede pensioenstelsel te borgen tegen betaalbare premies met de daarbij d mogelijkheid om te indexeren. De PvdA wenst hiervan kennelijk vanaf te stappen.

De gedane voorstellen behelzen een verslechtering van het levenslange pensioen na 65 jaar om zo het tijdelijke pensioen van voor 65 deels te handhaven. Een slechte pensioendeal voor alle werknemers. Immers, het levenslange pensioen is voor werknemers van veel groter belang dan een kortdurend pensioen tussen de 60 en 65 jaar. Het op deze wijze invulling geven aan het instandhouden van het prepensioen staat haaks op de door werknemersorganisaties voorgestane beleidslijn in deze. Zij wensen het huidige fiscale kader te handhaven, om zo de mogelijkheid van eerder uittreden te behouden.

Met het beperken van de fiscale aftrek van pensioenpremies tot een inkomensniveau van 45.000,- verslechterd men de pensioenen voor de middengroepen en daarboven ter financiering van hun eigen plannen om het Najaarsakkoord te redden; een wel aparte vorm van solidariteit. Nu men in Nederland volop bezig om de overstap te maken van eindloon naar middelloon wil de PvdA ook nog haar nivelleringswens realiseren.

De Unie is als belangenbehartigers van professionele werknemers, veelal werkzaam in het midden en hogere kader, tegen dergelijke nivelleringsvoorstellen in de arbeidsvoorwaarde pensioen.

De plannen van de PvdA om een bijdrage te leveren aan het redden van het Najaarsakkoord zijn weinig doordacht en leiden tot het einde van ons kwalitatief goede pensioenstelsel. Haar verkiezingsbelofte die inhield dat zij ook opkomt voor de hardwerkende middengroepen als backbone van onze maatschappij en economie laat zij hiermee varen. Ook dragen deze voorstellen niet bij om goed geschoold personeel in Nederland te behouden die als dan een bijdrage kunnen leveren aan de juist zo door de PvdA bepleitte betaalbaarheid en kwaliteit van de AOW.

De Unie denkt dat een beter doordacht pensioenbeleid ( deeltijdpensioen) als mede positieve stimulansen (mentorfuncties) voor werknemers en een cultuuromslag in arbeidsorganisaties een betere bijdrage kunnen leveren aan een participerend ouderenbeleid en het nemen van verlof tijdens de arbeidzame periode dan de nu door de PvdA gepresenteerde plannen. Het is overigens veelzeggend dat de plannen van de PvdA door alle werknemersorganisaties wordt afgewezen. Zou het dan toch zo zijn dat de echte vertegenwoordigers van werknemers in Nederland niet de politieke partijen zijn.

Jan van Beek is als stafmedewerker pensioenen verbonden aan vakbond De Unie

donderdag, 11 maart 2004