Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 90801 2509 LV Den Haag Binnenhof 1a Anna van Hannoverstraat 4 2513 AA Den Haag Telefoon (070) 333 44 44 Telefax (070) 333 40 33

Uw brief Ons kenmerk
2030408730 AI/12472
d.d. 20 februari 2004

Onderwerp Datum
Kamervragen Bruls 11 maart 2004

Bijgaand doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Bruls (CDA) over illegale arbeid in relatie tot paspoortzwendel.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(M. Rutte)

2

2030408730

Vragen van het lid Bruls (CDA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over illegale arbeid in relatie tot paspoortzwendel.
(Ingezonden 19 februari 2004)

Vraag 1
Hebt u kennisgenomen van de Tv-uitzending 1) waarin wordt gewezen op het fenomeen van misbruik van paspoorten (van zogeheten Duitse Polen)? Bent u hiervan op de hoogte? Wat is er precies aan de hand? Wat zijn de bevindingen van de Arbeidsinspectie?

Antwoord 1
Ja. Volgens de reportage waren bij een bedrijf in het oosten van het land Poolse uitzendkrachten aan het werk die in het bezit waren van een Duits paspoort dat oorspronkelijk aan iemand anders toebehoorde. Dat paspoort zou door de eigenaar van een uitzendbureau aan hen verstrekt zijn. Door het gebruik van een Duits paspoort zou de eigenaar van het uitzendbureau de tewerkstellingsvergunningplicht uit de Wet arbeid vreemdelingen willen omzeilen. Uitzendbureau en inlenende werkgever ontkenden dat de desbetreffende werknemers via of in hun bedrijf werkzaamheden hadden verricht. De Arbeidsinspectie heeft begin februari een administratief onderzoek uitgevoerd bij het desbetreffende bedrijf. Daarbij zijn geen onrechtmatigheden aan het licht gekomen. Eerder al hadden de Vreemdelingendienst en de Belastingsdienst eenzelfde conclusie getrokken na onderzoek bij het bedrijf. Dit neemt niet weg dat de overtreding als geschetst in de uitzending van NOVA met enige regelmaat voorkomt.

Vraag 2
Wat gaat u doen met betrekking tot de aanpak van malafide uitzendbureaus?

Antwoord 2
De aanpak van malafide uitzendbureaus is al enige tijd speerpunt van mijn beleid. Het huidige beleid bestaat uit het stimuleren van zelfregulering en een sterke handhaving. Deze handhaving wordt uitgevoerd door de Arbeidsinspectie en de SIOD. Daarbij wordt ook regelmatig samengewerkt met UWV en Belastingdienst. De Arbeidsinspectie voert in het kader van het arbeidsmarktfraudeproject Uitzendbureaus administratieve controles uit en houdt, als daar aanleiding voor is, werkplekcontroles bij de inlenende bedrijven of draagt de gegevens over aan de SIOD (bij grootschalige fraude). In algemene zin geldt, dat als bij een bedrijf sprake is van illegale tewerkstelling van uitzendkrachten, zowel tegen het inlenende bedrijf als tegen het uitzendbureau proces-verbaal wordt opgemaakt. Naast controle op de naleving van de Wet arbeid vreemdelingen, is het helpen vergroten van het zelfregulerend vermogen van de branche met betrekking tot het voorkomen van het gebruik van valse dan wel vervalste identiteitsdocumenten en misbruik van sofi-nummers één van de doelstellingen.

Resultaten project Uitzendbureaus:
2001 2002 2003 Aantal onderzoeken toezicht 186 248 202 Aantal waarschuwingen 1 22 1 Aantal onderzoeken opsporing 22 100 217 Aantal processen-verbaal 9 27 25

3

(Vermoedelijk) valse ID-bewijzen 73 65 * Geen/onjuist gebruik sofi-nummer 56 12 *


*: nog niet beschikbaar

De SIOD pakt de grootschalige, dikwijls georganiseerde fraude aan. Arbeidsinspectie en SIOD zijn beide alert op identiteitsfraude en investeren in de ontwikkeling van kennis en expertise op dit terrein. SZW heeft de werkgevers in 2003 geïnformeerd over de wettelijke verplichtingen betreffende de tewerkstelling van personeel en identiteitsverplichtingen. Naast deze organisaties functioneert een landelijk dekkend netwerk van interventieteams. In deze interventieteams wordt samengewerkt op het terrein van de fraudebestrijding tussen de Arbeidsinspectie, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Belastingdienst, gemeenten, de Sociale Verzekeringsbank, de SIOD, het Openbaar Ministerie en de departementen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën. In het kader van de werkzaamheden van de interventieteams vinden ook bij uitzendbureaus controles plaats.
Voorts verwacht ik dat de invoering van de zogenaamde eerstedagsmelding een waardevolle bijdrage zal leveren aan de bestrijding van identiteitsfraude.

Vraag 3
Overweegt u de opzet van een publiek keurmerk voor uitzendbureaus te ondersteunen? Zo ja, hoe? Zo neen, waarom niet?

Antwoord 3: Bij de opzet van een publiek keurmerk voor uitzendbureaus moet het gaan om een systeem dat rechtvaardig, goed uitvoerbaar en handhaafbaar is en een juiste verdeling van verantwoordelijkheden over de betrokken partners kent. Momenteel laat ik de mogelijkheden voor de opzet van een dergelijk keurmerk en de voor- en nadelen onderzoeken. Over de uitkomsten zal ik uw Kamer in april informeren.


1) NOVA, 13 februari jl.