Ten onrechte niet-ontvankelijkverklaring; bezwaarschrift bevat summiere gronden

Bron: Centrale Raad van Beroep Utrecht

Datum actualiteit: 11-03-2004

De rechtbank heeft overwogen dat het bezwaar ten onrechte ontvankelijk is geacht omdat (ook) de aangehaalde brief van 26 april 1999 geen gronden van bezwaar bevat. Anders dan de rechtbank komt de Raad tot het oordeel dat het bestuursorgaan in de summiere onderbouwing van het bezwaarschrift geen reden heeft hoeven zien om betrokkene niet-ontvankelijk te verklaren. Het bezwaarschrift bevatte immers een motivering waarom naar de mening van betrokkene het besluit in rechte geen stand kon houden. Dat van deze gronden wellicht op voorhand duidelijk was dat deze niet voldoende draagkrachtig waren, doet daaraan verder niet af.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AO4835

Zie het origineel