Terugvordering uitkering met terugwerkende kracht in verband met aanspraak op inkomen

Bron: Centrale Raad van Beroep Utrecht

Datum actualiteit: 11-03-2004

Terugvordering is niet uitsluitend mogelijk in de artikel 21 van het Besluit Wwerkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel uitdrukkelijk geregelde gevallen. Het rechtszekerheidsbeginsel en het beginsel van een evenwichtige belangenafweging brengen weliswaar mee dat een betaling waarvan de onverschuldigdheid betrokkene ten tijde van de betaling redelijkerwijs niet duidelijk kon zijn, in het algemeen niet kan worden teruggevorderd, maar dat lijdt uitzondering als de onverschuldigdheid van een betaling eerst later is komen vast te staan, omdat betrokkene met terugwerkende kracht geacht moet worden aanspraak te hebben gehad op inkomen ter compensatie van het wegvallen waarvan de betaling van de uitkering diende.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AO4202

Zie het origineel