Waterschap Brabantse Delta


Waterschap Brabantse Delta
Postbus 5520, 4801 DZ Breda
T: 076 564 10 00
F: 076 564 10 11
E: info@brabantsedelta.nl

Haven

Ophogen kade en verandering oevers Leursche Haven

Waterschap Brabantse Delta is gestart met de werkzaamheden aan de Leursche Haven ter hoogte van de Zevenbergseweg. Vanaf de Zwartenbergse molen tot aan de Mark wordt aan de westzijde de kade opgehoogd. Dit ter bescherming van de Ettense-Beemden tegen hoogwater. Nabij de uitmonding van de Leursche Haven in de Mark wordt een geul aangelegd, die voor vissen gebruikt kan worden als paaigebied. Daarnaast worden de oevers van de Leursche Haven en de Mark, ter hoogte van de Krijtenburgsche polder, natuurlijk ingericht. Dat betekent onder meer dat er een geleidelijke overgang gemaakt wordt van oever naar water. Dit komt de levensomstandigheden voor land- en waterdieren ten goede. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemersbedrijf Ploegam b.v. Vinkel en duren tot en met de zomer 2004.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over de werkzaamheden aanpassen kades en inrichten Leursche Haven, dan kunt u contact opnemen met de heer T. Lely van waterschap Brabantse Delta, hoofdkantoor T 076 564 14 30.