Gemeente Stein


11-03-2004
Bijzondere bijstand is maatwerk
Bijzondere bijstand is maatwerk, welke kosten hiervoor in aanmerking komen, hangt af van uw individuele omstandigheden. Bepalend is, dat de kosten voortvloeien uit uw bijzondere individuele omstandigheden én dat de gemaakte kosten in uw geval noodzakelijk zijn.

Bovendien moeten de kosten naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders niet betaald kunnen worden uit uw inkomen en vermogen (draagkracht). U heeft geen recht op bijzondere bijstand als u een beroep kunt doen op een voorliggende voorziening (bijvoorbeeld het ziekenfonds, huursubsidie).

Noodzakelijke kosten
In beginsel komt alleen de goedkoopste adequate voorziening voor bijzondere bijstand in aanmerking. De gemeente houdt geen rekening met alle bij u levende wensen en verlangens inzake de vergoeding van bepaalde kosten.

Niet tot de noodzakelijke kosten van het bestaan worden in ieder geval gerekend: de voldoening aan alimentatieverplichtingen, de betaling van een boete, geleden of toegebrachte schade, vrijwillige premiebetaling in het kader van een publiekrechtelijke verzekering en kosten van medische handelingen en verrichtingen die gerekend kunnen worden tot de ontwikkelingsgeneeskunde of wanneer zodanige medische behandelingen en verrichtingen buiten Nederland plaatsvinden.

Bijzondere omstandigheden
Van belang is, dat zich in uw individuele situatie bijzondere omstandigheden voordoen, die de kosten noodzakelijk maken. De gemeente zal verder beoordelen of:

u voor de kosten heeft kunnen reserveren;

u voor de kosten geheel of gedeeltelijk een lening kunt afsluiten. Het ontbreken van reserveringsruimte in verband met de aflossing van schulden is geen bijzondere omstandigheid!

Wanneer kunt u bijzondere bijstand aanvragen?
Als u inwoner bent van Stein en u onvoldoende draagkracht heeft, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Onvoldoende draagkracht heeft u als uw inkomen gelijk is aan of lager is dan 105% van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm.

Dit geldt overigens niet als de bijzondere bijstand betrekking heeft op woonkosten. In dat geval wordt uitgegaan van 100% van de op u van toepassing zijnde bijstandsnorm.

De bijstandsnormen per 1 januari 2004 inclusief vakantiegeld zijn: Belanghebbenden van 21 tot 65 jaar:

Alleenstaande, die geen woonkosten deelt 809,58

Alleenstaande ouder, die geen woonkosten deelt 1.040,89

Gehuwden, beiden jonger dan 65 jaar 1.156,54

Belanghebbenden ouder dan 65 jaar:

Alleenstaande 865,08

Gehuwden, beiden 65 jaar 1.210,30

Gehuwden, een echtgenoot jonger dan 65 jaar 1.219,98

Heeft u nog vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de balie van de afdeling Sociale Zaken, op werkdagen geopend van 9.00 tot 13.00 uur en telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 046-4359281.