College Bescherming Persoonsgegevens


11 maart 2004

Prijs voor meest vernieuwende publicatie over privacybescherming

In 2004 wordt voor het eerst de Barbara Wellberry Memorial Award uitgereikt, ter nagedachtenis aan Barbara Wellberry. Barbara Wellberry (1948-2003) was een van de voornaamste experts op het gebied van internationale privacy. De award is een stimuleringsprijs voor vernieuwende publicaties over privacybescherming en internationaal verkeer van persoonsgegevens. De winnaar krijgt onder andere de mogelijkheid zijn publicatie te presenteren tijdens de 26e wereldconferentie van privacytoezichthouders in Polen en een geldbedrag van 3000 Amerikaanse dollar.

Barbara Wellberry was een van de grondleggers van het Safe Harbor privacyakkoord tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Ze werd gewaardeerd om haar uitgebreide, diepgaande kennis van privacyonderwerpen en haar sterke overtuiging en inzet om te komen tot overeenstemming over de benadering en aanpak van privacybescherming wereldwijd.

De Barbara Wellberry Memorial Award wordt jaarlijks uitgereikt door de Morrison & Foerster Foundation. Iedereen van 18 jaar en ouder kan meedingen naar de prijs door voor 15 mei 2004 een publicatie in te sturen waarin uitvoerig een of meerdere oplossingen worden aangedragen voor wereldwijde rechtmatige uitwisseling van persoonsgegevens. De publicatie moet aan een aantal voorwaarden voldoen: zo moet de voorgestelde oplossing tenminste een beschrijving bevatten van een aanvaardbare methode voor rechtshandhaving.

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) steunt dit initiatief van harte. Meer achtergrondinformatie evenals een deelnameformulier is te vinden in de bijgevoegde pdf-documenten.

Over het CBP
Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) houdt -onder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)- toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Bij het CBP moet het gebruik van persoonsgegevens worden gemeld, tenzij hiervoor een vrijstelling geldt.

Het CBP adviseert de regering en organisaties over de bescherming van persoonsgegevens en onderwerpen die daarmee samenhangen. Het CBP toetst gedragscodes en bemiddelt in geschillen tussen burgers en gebruikers van persoonsgegevens. Op eigen initiatief of op verzoek van een belanghebbende kan het CBP onderzoeken of de manier waarop persoonsgegevens in een bepaalde situatie zijn gebruikt, in overeenstemming is met de wet en daaraan zonodig gevolgen verbinden. Voor in gebreke blijven bij de melding kan een boete worden opgelegd. Bij overtreding van de wet of daarop gebaseerde regelingen kan het CBP overgaan tot bestuursdwang of een dwangsom opleggen.