Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 90801 2509 LV Den Haag der Staten-Generaal Anna van Hannoverstraat 4 Binnenhof 1a Telefoon (070) 333 44 44 2513 AA `s-GRAVENHAGE Telefax (070) 333 40 33

Uw brief Ons kenmerk
d.d. 20-02-2004 UB/IBA/2004/17786 nr.2030408620
Onderwerp Datum
Kamervragen van het lid De Wit (SP) over de 11 maart 2004
uitvoering van de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)

Hierbij deel ik u mede dat de beantwoording van de Kamervragen van het lid De Wit (SP) over de uitvoering van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) niet binnen de gestelde termijn van drie weken mogelijk is.
De reden hiervoor is dat ik het jaarverslag van UWV over het jaar 2003, dat ik naar verwachting op 15 maart a.s. zal ontvangen, wil betrekken bij de beantwoording van de vragen. De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(mr. A.J. de Geus)