Wim van Velzen

Christen Democratisch Appel European People's Party European People's Party and European Democrats Group

Persbericht

Stand van voorbereiding toetreding kandidaat-lidstaten

Datum: 11 Maart 2004

Elmar BROK (EVP/ED) Verslag over het uitgebreid monitoringverslag van de Europese Commissie over de stand van voorbereiding voor het lidmaatschap van de Europese Unie van de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije Doc.: A5-0111/2004 Procedure : Initiatief Debat : 10 maart 2004 Stemming : 11 maart 2004 Verslag aangenomen (382-17-14)

Het Parlement is tevreden met de steun van het publiek voor de toetreding, die tot uitdrukking kwam in de uitslagen van de referenda in de nieuwe lidstaten. Het EP benadrukt dat het opstellen van een constitutioneel verdrag ten doel heeft ervoor te zorgen dat de uitgebreide Unie soepel functioneert en uiteindelijk bijdraagt tot de bestendiging van vrede en democratie. Het Parlement maakt zich zorgen over het mislukken van de Top van Brussel en roept de huidige en toekomstige lidstaten ertoe op het pad te effenen voor de goedkeuring, vóór 1 mei 2004, van de Grondwet op basis van de door de Conventie opgestelde tekst.

De Europese Commissie constateert dat bij slechts 3% van het wetgevingsproces ernstige problemen bestaan en dat de nieuwe lidstaten op 97% van alle gebieden op het moment van toetreding het acquis zullen hebben omgezet. Het EP erkent de vorderingen die zijn geboekt, maar is van mening dat er op belangrijke terreinen nog een grote kloof bestaat tussen wetgeving en uitvoering.

De volksvertegenwoordigers zijn bezorgd dat de centrale overheid en andere delen van het openbaar bestuur in diverse landen nog steeds niet in staat zijn de EU-wetgeving, met inbegrip van de betaling van landbouwsteun, naar behoren ten uitvoer te leggen. De wijdverspreide corruptie in de publieke sector geeft in dit verband aanleiding tot ernstige verontrusting. Daarnaast zijn de leden bezorgd over de geringe voortgang die enkele toetredingslanden hebben gemaakt met hun veterinaire wetgeving, met name op het gebied van BSE-preventie en de behandeling van slachtafval.

Consumenten in de huidige EU-lidstaten maken zich met name zorgen over de veiligheid van voedingsmiddelen die vanuit de nieuwe lidstaten op de interne markt komen. Het Parlement wijst op de tekortkomingen bij de veterinaire controle in sommige landen en op de verplichting voor de Commissie om maatregelen te nemen om de verkoop of uitvoer van voedselproducten uit een bepaalde regio of lidstaat stop te zetten als de voedselveiligheid in gevaar komt. Volgens het EP moeten vrijwaringsclausules worden beschouwd als instrumenten om mogelijke gevaren van ontregeling van de interne markt te beperken, maar niet als een teken van wantrouwen tegenover de toekomstige lidstaten. Het Parlement verzoekt de Commissie om vóór de toetreding op 1 mei 2004 aan te geven welke vrijwaringsregelingen zij zal voorstellen om te worden toegepast.
Het Parlement merkt op dat sommige nieuwe lidstaten parallel aan hun indrukwekkende economische prestaties een significante stijging meemaken van werkloosheid, ongelijkheid en sociale uitsluiting. Deze kwesties moeten krachtiger worden aangepakt. Het EP is van mening dat de situatie geleidelijk dient te verbeteren door aanhoudende investeringen in sociaal en economisch beleid, onderwijs en gezondheidszorg. Het Parlement dringt er bij de lidstaten die overgangsregelingen voor het vrije verkeer van personen invoeren, i.c. het beperken van de toegang van werknemers uit de nieuwe lidstaten tot de nationale arbeidsmarkten, op aan deze beperking van het vrije verkeer zo kort mogelijk te laten duren. De Assemblee steunt alle betrokken landen in hun op sociale integratie gerichte aanpak van de problemen van minderheden (met name de Roma). De EC wordt verzocht krachtiger maatregelen te nemen om de inspanningen van de oude en de nieuwe lidstaten op dit gebied te versterken en de integratie van de Roma in de komende jaren tot een van de hoofddoelstellingen van het Europese minderhedenbeleid te maken. Het Parlement verzoekt de nieuwe lidstaten erop toe te zien dat het EU-acquis op het gebied van discriminatiebestrijding volledig wordt omgezet in nationale wetgeving, met inbegrip van de bepalingen ten aanzien van een behoorlijke huisvesting van gehandicapten. Discriminerende wetgeving, bijvoorbeeld ten aanzien van homoseksuelen, moet worden ingetrokken. De partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Rusland moet worden uitgebreid tot de tien nieuwe lidstaten. Het EP roept de Commissie op te dien einde onderhandelingen te voeren met Rusland. Het Parlement is bezorgd over de onopgeloste grensproblemen tussen enkele kandidaat-lidstaten en Rusland als gevolg van de weigering van Rusland om de grensverdragen te ondertekenen. Voor de beoordeling van de vorderingen per land merkt het Parlement onder andere nog het volgende op: - het EP is bezorgd over de mensenhandel, met name over de vermeende kinderhandel aan de Duits-Tsjechische grens; - Rauf Denktash, de leider van de Turks-Cyprioten, wordt opgeroepen om met volle inzet deel te nemen aan de onderhandelingen over een vredesregeling voor Cyprus; - de Europese Commissie wordt verzocht het onderhandelingsproces voor een vredesregeling voor Cyprus nauwgezet te volgen en de inspanningen van Kofi Annan om tot een oplossing te komen, te ondersteunen; - Malta wordt opgeroepen de behandeling van asielaanvragen te bespoedigen; - het EP verzoekt de regering van Slowakije om passende maatregelen te nemen om de levensomstandigheden van de Roma te verbeteren en sociale uitsluiting te bestrijden. De leden nemen nota van de conclusies in het rapport over de beweerde sterilisatie van Roma-vrouwen en juichen de voorgestelde wijzigingen in de sterilisatiewetgeving toe.