Provincie Flevoland
Provincie maakt nieuw Omgevingsplan samen met inwoners van Flevoland

De provincie Flevoland is de voorbereidingen gestart voor het maken van een nieuw Omgevingsplan. De inwoners van Flevoland krijgen de komende drie jaar volop de gelegenheid hun steentje bij te dragen aan dit belangrijke plan. Het nieuwe Omgevingsplan is klaar in 2006.

In het Omgevingsplan beschrijft de provincies in grote lijnen welke ontwikkelingen in Flevoland gewenst zijn op het gebied van stedenbouw, plattelandsontwikkeling, milieu, water en economie. Waar mogen nieuwe woonwijken komen? Waar krijgt de natuur kans zich te ontwikkelen? En waar komen nieuwe bedrijventerreinen? Dit soort vragen beantwoordt het Omgevingsplan.

Gedeputeerde Andries Greiner is coördineert het nieuwe Omgevingsplan. Hij legt uit waarom het Omgevingsplan belangrijk is voor Flevoland: "Flevoland is een jonge provincie waarin al bijzonder veel tot stand is gebracht in zeer korte tijd. Het is belangrijk om de ambities van deze provincie ook voor de volgende fase vast te leggen in een helder stuk: het Omgevingsplan 2006. Die fase wordt meer dan voorheen bepaald door het maken van keuzes voor de toekomst. Keuzes die verband houden met het behouden en versterken van ons woon-, werk-, leef- en ondernemingsklimaat."

Het huidige Omgevingsplan dateert uit het jaar 2000. Provinciale Staten van Flevoland willen in 2006 een nieuw Omgevingsplan hebben, dat up-to-date is en waarin duidelijk staat beschreven hoe Flevoland haar toekomst ziet. Omdat het Omgevingsplan over veel onderwerpen uitspraken doet, is er een speciale commissie Omgevingplan van Provinciale Staten opgericht die zich gaat buigen over het nieuwe plan. Voorzitter van deze commissie is Statenlid Ton Leijten. Hij vindt het van groot belang dat de inwoners van Flevoland meepraten over het nieuwe Omgevingsplan. "We willen graag weten wat er leeft in Flevoland. Zo'n belangrijk plan als het Omgevingsplan kan de politiek niet in zijn eentje opstellen. Daarvoor hebben we de mening van inwoners nodig en de maatschappelijke organisaties die hen vertegenwoordigen."

De komende maanden bespreekt de commissie Omgevingsplan een voorstel over de manier waarop de inwoners van Flevoland betrokken zullen worden bij het nieuwe Omgevingsplan. Onderdeel daarvan is het idee een burgerjury in te stellen die een afspiegeling vormt van de Flevolandse bevolking. Deze burgerjury kan zelf ideeën inbrengen en kan zich uitspreken over voorstellen die de provincie doet voor het nieuwe Omgevingsplan. Informatie over de manier waarop de inwoners van Flevoland kunnen meedenken en meepraten over het nieuwe Omgevingsplan, wordt bekend gemaakt via de media in Flevoland en op de website van de provincie www.flevoland.nl.