Ministerie van Defensie


---

Kamervragen en antwoorden
---

Antwoorden op vragen van de vaste commissie voor Defensie van 5 februari jl. over het project Fennek

11-3-2004 14:57:00

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen van de vaste commissie voor Defensie van 5 februari jl. over het project Fennek. DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

1. Kan de regering inzage verlenen in het (gewijzigde) contract, in het bijzonder in de passages over de boeteclausules en de betaling van het voorschot? Ja, zie de commercieel vertrouwelijke brief die gelijktijdig aan de Kamer wordt aangeboden.

2. Betekent de zin "ook hier is de productielijn inmiddels in bedrijf" (dit slaat op Krauss Maffei Wegmann (KMW) in Kassel) dat de productielijn inmiddels gedeeltelijk functioneert of dat er sprake is van een volstrekt operationele lijn die de eerste voertuigen geheel voltooid kan gaan leveren? Bij Krauss Maffei Wegmann (KMW) is de productielijn volledig operationeel. De eerste voertuigen zijn inmiddels afgeleverd.

3. Is er op dit moment sprake van een volledig operationele productielijn bij RDM (SP in Geldrop) in de zin zoals die 'ook' in Duitsland "inmiddels in bedrijf is" en die er ten tijde van het algemeen overleg op 25 november 2003 (25 928, nr. 15) nog niet was? RDM-Technology in Rotterdam produceert de rompen. Hiervoor is de productielijn volledig operationeel. In de montagehal bij SP in Geldrop worden thans de eerste seriemodellen geassembleerd. Daarnaast wordt in deze hal tegelijkertijd een productielijn opgezet, die in staat is grotere aantallen voertuigen per maand te assembleren. Dit zal, volgens de bedrijfsleiding, in week 15 (begin april) overeenkomstig het afleverschema van 17 november 2003 zijn gerealiseerd.

4. Is er in het contract of een eventueel later gewijzigd contract - naast de in de antwoorden van 16 januari 2004 (26 396, nr. 22) genoemde sancties - sprake van een boete of een andere sanctie die terstond bij het uitblijven van de eerste afgesproken levering opgelegd zou kunnen worden? Nee, dit is niet het geval.

5. Is het contract van 21 december 2001 tussen Defensie en ARGE ooit opengebroken dan wel aangepast of uitgebreid met een aanvullende overeenkomst? Zo ja, hoe vaak en op welke data? Wat is de essentie van eventueel aangebrachte wijzigingen c.q. aanvullende afspraken op de oorspronkelijke overeenkomst per geval? Ten opzichte van het contract van 21 december 2001 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. De brief met commercieel vertrouwelijke informatie over dit onderwerp gaat hierop nader in.

6. Wordt in het 'geldende overheidsbeleid' op het gebied van voorschotten aan bedrijven niets gezegd over de relatie tussen het voorschot en de te leveren prestatie of het overduidelijk in gebreke blijven waar het gaat om het doel waarvoor het voorschot is verstrekt? Zo ja, is dat niet vreemd en zou dat gezien de ervaringen met dit project in de toekomst moeten veranderen? Een voorschot wordt contractueel vastgelegd. Daarmee is de relatie tussen het voorschot en de te leveren prestatie voldoende gelegd. Het eventueel in gebreke blijven van de opdrachtnemer wordt voldoende afgedekt doordat aan een voorschot een garantie van een derde (een financiële instelling) dient te worden verbonden. Hierdoor loopt de overheid geen enkel risico. Dit is in lijn met wat ik u in mijn brief van 21 november jl., het Algemeen Overleg van 25 november jl. en in antwoord op vragen van de vaste commissie voor Defensie van 16 januari heb aangegeven.

7. Wordt er op dit moment onderhandeld of oriënterend gesproken over privatisering van de Mechanisch Centrale Werkplaats (MCW) met één of meer mogelijke consortia van bedrijven? Ja, het betreft oriënterende gesprekken.

8. Aan welke voorwaarden moest het ARGE consortium volgens het contract van 21 december 2001 voldaan hebben wilde zij aanspraak kunnen maken op een voorschot van Defensie?

9. Heeft het consortium (of RDM als onderdeel van ARGE) ook aan alle in het contract vastgelegde voorwaarden voor het ontvangen van een voorschot voldaan? Zo nee, aan welke niet? Met de indiening van de factuur voor het contractueel overeengekomen voorschot diende tegelijkertijd een bankgarantie ter hoogte van het voorschotbedrag te worden overlegd. Daarmee heeft ARGE aan de voorwaarden voldaan.

10. Is in het contract sprake van een koppeling tussen het verstrekken van het voorschot en het op schema liggen van de voorbereidingen of was de staat volgens het contract hoe dan ook verplicht het voorschot te verstrekken? In het contract is geen rechtstreekse koppeling gelegd tussen het voorschot en het op schema liggen van de voorbereidingen. Wel is contractueel vastgelegd, dat de leverancier een vergoeding op basis van de wettelijke rente dient te betalen over de periode dat het voorschot door een vertraging in de aflevering langer uitstaat dan oorspronkelijk was voorzien.

11. Is de omvang van het door Defensie betaalde voorschot éénduidig vastgelegd in dit contract van 21 december 2001? Ja.

12. Is in het contract van 21 december 2001 expliciet vastgelegd dat Defensie een voorschot moest betalen voor het opzetten van de productielijn bij de RDM? Nee.

Nieuws