Ministerie van Justitie


http://www.justitie.nlWiebe Alkema
070 370 7225

4430
11.03.04

KRACHTIGER AANPAK INTERNATIONAAL TERRORISME

Er komen meer mogelijkheden om internationaal terrorisme aan te pakken. Organisaties die op terrorismelijsten staan van de Europese Unie kunnen in Nederland door de rechter worden verboden. En van buitenlandse organisaties die handelen in strijd met de openbare orde in Nederland kunnen de activiteiten worden stopgezet. De twee nieuwe regelingen staan in een wetsvoorstel dat minister Donner binnenkort naar de ministerraad stuurt. De maatregelen zijn vorig jaar aangekondigd.
Het wetsvoorstel vergroot de civielrechtelijke mogelijkheden om internationaal terrorisme aan te pakken, maar ook criminele organisaties die van rechtspersonen gebruik maken. De voorgestelde wetgeving is onderdeel van een pakket aan civiel- en strafrechtelijke maatregelen tegen terrorisme.
Het wetsvoorstel maakt het allereerst mogelijk organisaties te verbieden die op de terrorismelijsten staan van de Europese Unie. Een plaats op de lijst is voldoende voor het uitspreken van een verbodenverklaring. De civiele rechter dient zo'n verklaring af te geven nadat het openbaar ministerie daarvoor een verzoek heeft ingediend.
De rechter zal het maatschappelijk doel of de werkzaamheden van zo'n organisatie niet beoordelen, maar gaat alleen na of de rechtspersoon overeenkomt met de organisatie op de lijst. Minister Donner vindt dat plaatsing op een EU-terrorismelijst op zichzelf voldoende reden is voor een verbodenverklaring. Doorslaggevend is de mogelijke betrokkenheid bij terroristische daden die een ernstige bedreiging voor de samenleving vormen. Bovendien stelt de Europese Unie de lijsten bij unanimiteit vast op grond van informatie van veiligheidsdiensten uit de lidstaten.
Met de plaatsing op een EU-lijst zijn automatisch alle tegoeden en economische middelen bevroren. Bovendien is het dan verboden om financiële diensten te verrichten voor of tegoeden ter beschikking te stellen aan dergelijke rechtspersonen. Omdat tegoeden bevroren zijn, is deelname aan het maatschappelijk verkeer uitgesloten Een verbodenverklaring betekent geen ontbinding van de terroristische organisatie maar wel dat voortzetting van de activiteiten strafbaar is. Er staat een gevangenisstraf van een jaar op. De andere regeling in het wetsvoorstel maakt het mogelijk op te treden tegen buitenlandse organisaties die onrechtmatige activiteiten verrichten in Nederland. Voordat deze organisaties kunnen worden aangepakt, moet de civiele rechter eerst verklaren dat gehandeld is in strijd met de openbare orde. Het OM dient een verzoek in voor die verklaring. De rechter beoordeelt het maatschappelijk doel en de werkzaamheden van zo'n organisatie, en bepaalt vervolgens of ze in strijd zijn met de openbare orde. De maatregel is tevens bedoeld om op te treden tegen instanties die niet op de EU-terrorismelijsten voorkomen.
Het civielrechtelijke gevolg van de verklaring van de rechter is dat de organisatie niet langer rechtshandelingen mag verrichten. De activiteiten van de buitenlandse rechtspersoon in Nederland worden zo daadwerkelijk beëindigd. Degene die de regel overtreedt door de werkzaamheden voort te zetten, hangt eveneens een jaar gevangenisstraf boven het hoofd.


---------------

11 mrt 04 15:56