Gemeente Maassluis

Persberichten

11-3-2004

Schriftelijke vragen Verenigde Senioren Partij over bevolkingsonderzoek borstkanker in Maassluis

De fractie van de VSP heeft de volgende schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld.

Ingevolge artikel 37 van het Reglement van Orde wil ik u de volgende vragen stellen.
In de commissievergadering van 4 februari j.l. heb ik mijn dank uitgesproken aan iedereen die ervoor geijverd heeft het bevolkingsonderzoek op borstkanker weer in Maassluis mogelijk te maken. Voor veel ouderen was de slechte busverbinding met het Vlietland ziekenhuis in Vlaardingen erg lastig. Ik werd er echter op attent gemaakt, dat het niet zo positief is als we dachten.
Toen iemand haar vreugde over de Maassluise locatie uitsprak tegenover de dienstdoende laborante in de bus, kreeg zij te horen, dat het knap veel moeite had gekost om toestemming te krijgen van de gemeente Maassluis om de onderzoeksbus daar achter de Vloot te plaatsen. Dat verbaast ons, temeer omdat enige jaren geleden, speciaal om het onderzoek daar mogelijk te maken, elektriciteit en water zijn doorgetrokken.


1. Kunt u ons mededelen, waar deze vertraging op gebaseerd was?
2. Waren het technische redenen, die het innemen van de standplaats zo moeilijk maakten?

3. Bent u het met ons eens, dat dit klaarblijkelijk langs elkaar heen werken van afdelingen ongewenst is? Enerzijds is er veel moeite gedaan het onderzoek weer in onze gemeente te krijgen en anderzijds schijnt het dan weer erg veel moeite te kosten om die toestemming te verkrijgen.

Burgemeester en wethouders zullen zo spoedig mogelijk antwoorden.