CDA Rotterdam


-Persbericht-

CDA bezorgd over gevolgen Landelijk Referentiekader Ambulancezorg voor Rotterdam

Op 12 februari jl. presenteerde het projectbureau Versterking Ambulancezorg van het ministerie van VWS een Landelijk Referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid dat zij in opdracht van minister Hoogervorst opstelde. Uitgangspunt is dat met een betere spreiding van ambulancestandplaatsen en dertig extra ambulances de ambulancehulp sneller ter plekke moet kunnen zijn. Een mooi streven, maar tegelijkertijd constateert de Rotterdamse CDA-fractie een zorgelijke situatie ten aanzien van Rotterdam.

Een eerste punt van zorg betreft het verminderen van het aantal standplaatsen in de RAV Rijnmond van 16 naar 9 plaatsen. Op zich zou dit niet al te veel gevolgen moeten hebben, als in de direct aangrenzende gebieden het aantal standplaatsen zou worden uitgebreid, maar ook dat is niet het geval, in de plannen zoals die nu openbaar gemaakt zijn.

Daarnaast acht de Rotterdamse CDA-fractie de bevolkingsdichtheid in combinatie met de aanwezigheid van (al dan niet chemische) industrie een punt dat toch zeker in de plannen tot uitdrukking had moeten komen in de vorm van extra capaciteit. In plaats daarvan hanteert het Landelijk Referentiekader een aantal landelijke, uniforme uitgangspunten.

Het gaat ons hierin met name om twee uitgangspunten. In de eerste plaats is geen rekening gehouden met bijstand bij rampen/ ongevallen en grootschalige evenementen. Daarnaast is er geen differentiatie naar rijtijden (stad/ platteland) en vervoersoorten. Wij vrezen dat door deze uniformiteit in regels onvoldoende recht wordt gedaan aan de situatie van het Rijnmondgebied en de Rotterdamse situatie in het bijzonder.

Vanwege de zorgen om de Rotterdamse belangen stelde de CDA fractie het College vandaag de volgende vragen:


* Is het College op de hoogte van de rapportage van het projectbureau Versterking Ambulancezorg?


* Deelt het College de zorgen van de Rotterdamse CDA-fractie? Zo nee, waarom niet?

Het Landelijk Referentiekader is aan de koepelorganisaties Ambulancezorg Nederland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en Zorgverzekeraars Nederland voor commentaar voorgelegd.


* Hebben de gesprekken met de achterban, zoals de makers van het rapport dat noemen, geleid tot een verbetering van de Rotterdamse situatie? Zo nee, is het College op genoemde punten bereidt actie te ondernemen in de richting van de minister van VWS? En hierover te rapporteren aan de Raad?

Rotterdam, 11 maart 2004

noot voor de redactie/

CDA Rotterdam