VVDNieuws

10 mrt 2004 - VVD: vragen en bezwaren over
puntenrijbewijs

Rijbewijsrevolutie Algemeen Overleg 10 maart 2004

Woordvoerder: Ruud Luchtenveld

Puntenrijbewijs

Uit de media lijkt zich een kamermeerderheid af te tekenen voor het puntenrijbewijs. Ook de minister heeft inmiddels een zekere ommezwaai gemaakt en zich voorstander betoont mits het gaat om zware overtredingen. De VVD heeft echter nog wel de nodige vragen.

1. De afweging of iemand zijn rijbewijs kwijt is moet uiteindelijk door de rechter worden gemaakt. Bijvoorbeeld tussen een chauffeur die zijn rijbewijs voor zijn werk nodig heeft en een automobilist die prima met de trein kan reizen. De minister sloot dit vanmorgen bij "ontbijt-tv" uit bij invoering van een puntenrijbewijs.

2. Hoe lang blijven de punten geldig?

3. Leidt dit niet tot calculerend gedrag aan het eind van de periode?

De VVD ziet ook zekere bezwaren.

* Tot op heden bestaat er geen enkel wetenschappelijk bewijs dat een puntenrijbewijs bijdraagt tot een verhoging van de verkeersveiligheid.

* Voor de invoering en handhaving van het systeem zal een enorm administratieve organisatie moeten worden opgericht.

* De Wet Mulder is gebaseerd op de administratiefrechtelijke handhaving van verkeersregels. De sanctie wordt opgelegd aan de geregistreerde eigenaar van het voertuig ongeacht of die eigenaar ook de persoon is geweest die de verkeersovertreding heeft begaan. Een puntensysteem harmonieert niet met de wet mulder. Punten dienden immers toegekend te worden aan de persoon die de overtreding ook daadwerkelijk heeft begaan. Dit impliceert dat wanneer het puntensysteem in Nederland zich alleen zou beperken tot de "niet Mulderovertrededingen" (de staande houdingen door de politie) dit de motivatie om geen verkeersovertredingen te begaan niet of nauwelijks zal verbeteren.

Autorijden onder begeleiding, vanaf 17 jaar

Het idee om aspirant-automobilisten in de rijopleiding onder supervisie van een ervaren bestuurder extra rijervaring te laten opdoen, kreeg eerder steun van de Kamer en van de maatschappelijke partners. Verschillende partijen voorzagen echter ook problemen met de veiligheid en de handhaafbaarheid. Vooralsnog lijkt het de VVD niet gewenst om jongeren zonder rijbewijs weliswaar onder begeleiding van een ervaren bestuurder maar in een voertuig zonder dubbele bediening aan het verkeer te laten deelnemen. Tegen een nader onderzoek bestaat natuurlijk geen bezwaar.

Medische keuring

De suggestie om de keuringsleeftijd te verlagen van 70 naar 60 jaar en het invoeren van een verplichte ogentest leidt tot de vraag om de kosten tot een minimum te beperken. Een veel nijpender probleem werd gisteren in het AD beschreven: uitsluiten van beroepsmatig rijden gedurende vijf jaar na een medisch probleem terwijl de betrokkene al weer is goedgekeurd. De VVD vindt dat de minister dat probleem snel moet oplossen om mensen uit de WAO te houden.

Verhoging bromfiets en snorfietsleeftijd

De minister wil de minimum leeftijd voor brom- en snorfietsers van 16 naar 17 jaar verhogen plus kentekening van de brom- en snorfiets. Deze maatregel zou een jaarlijkse besparing opleveren van 28 doden en 1060 zwaar gewonden. Argumenten tegen de leeftijdsverhoging naar 17 zijn voor de VVD onder andere:

1. 16-jarigen worden op onaanvaardbare wijze in hun vrijheid beperkt.

2. 16-jarigen worden op onaanvaardbare wijze in hun mobiliteit beperkt.

De berekende vermindering van het aantal doden en gewonden worden echter door onder andere de BOVAG en RAI onderbouwd te hoog ingeschat bevonden. Ook is niet duidelijk in hoeverre bij deze ongelukken gebruik word gemaakt van een opgevoerd vervoermiddel of dat er geen helm wordt gedragen. Met name de 16-jarigen op het platte land worden de dupe. Daarnaast is er ook een enorm economisch verlies in de bromfietsbranche. De VVD blijft tegen de verhoging van de minimum leeftijd naar 17 jaar.

Wel ziet de VVD de invoering van een kenteken, waarover al acht jaar wordt gesproken maar de invoering nu weer is uitgesteld tot 1januari 2006, als een belangrijk hulpmiddel bij de handhaving en de verhoging van de verkeersveiligheid. Daarnaast kan de huidige theorietoets worden aangevuld met een praktijktoets, bijvoorbeeld door jongeren al op hun 15e jaar al in de gelegenheid te stellen praktijklessen te volgen en die af te sluiten met het behalen van een certificaat. Het hoeft niet te gaan om een echt rijbewijs, maar te denken valt aan een korting op de verzekeringspremie.

Landbouwtrekkers

Het voornemen van de minister om te komen tot een kentekenvoering voor trekkers heeft wat de VVD betreft het nadeel van veel administratieve lasten en bureaucratische rompslomp. Het zou beter zijn als prioriteit wordt gegeven aan de invoering van een kenteken voor de bromfiets, waarover 8 jaar geleden de discussie al is gestart. De VVD steunt de minister in haar voornemen om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de maximum snelheid te verhogen van 25 naar 40 km per uur. Hierdoor zullen de snelheidsverschillen tussen de verschillende verkeersdeelnemers kleiner worden wat de verkeersveiligheid ten goede komt. De VVD ziet geen bezwaren in een onderzoek naar nieuwe eisen van een hernieuwd trekkercertificaat.