Gemeente Eindhoven

Persbericht: 11 maart 2004, no. 63

Voorjaarsnota gemeente Eindhoven: forse bezuinigingen

Zeer forse bezuinigingen zijn onafwendbaar om de tekorten weg te werken die vanaf 2005 tot en met 2008 worden verwacht. Die sombere voorspelling doen burgemeester en wethouders van Eindhoven in de Voorjaarsnota, die donderdag 11 maart door wethouder Mittendorff aan de gemeenteraad werd gepresenteerd.

De verwachte tekorten dwingen volgens b. en w. tot een discussie over de kerntaken van de gemeente. Het college wil alles in het werk stellen om de hoofdpunten van beleid te realiseren; dit zijn onderwijs, veiligheid en handhaving, onderhoud en sociaal-economische structuurversterking. Daarnaast wil het college zich inspannen om het armoedebeleid op peil te houden. Aan de raad wordt voorgesteld om in 2005-2008 10 miljoen te bezuinigen en 12 miljoen om te buigen, dat wil zeggen geld anders in te zetten. De gemeenteraad behandelt de Voorjaarsnota op 13 april a.s.

Oorzaken
De dreigende tekorten hebben vooral te maken met de algemene economische malaise in Nederland. Bezuinigt de rijksoverheid, dan werkt dat door in de uitkeringen aan gemeenten. De budgetten die grote steden van de rijksoverheid ontvangen voor de aanpak van specifieke problemen, worden lager. Bovendien lopen Europese subsidies, waar Eindhoven gebruik van maakt, af. Sommige nieuwe plannen van de rijksoverheid halen ook een streep door de rekening. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Wet Werk en Bijstand die leidt tot vermindering van de zogenaamde ID-banen. Tenslotte zullen de plannen van de regering om het gebruikersdeel van de Onroerend Zaak Belasting af te schaffen en mogelijk ook de tarieven te maximeren voor eigenaren van woningen en bedrijfspanden effecten hebben op de financiële positie van de gemeente. Hoe groot die effecten zullen zijn, wordt pas dit najaar duidelijk als de Miljoenennota verschijnt.
Behalve deze verwachte tegenvallende inkomsten, trekken de uitgaven van diverse posten waartoe de gemeenteraad in 2004 heeft besloten en de tussentijdse bijstelling van besluiten een wissel op de financiële positie van de gemeente.

Ambities
Hoe somber de financiële perspectieven ook zijn, b. en w. zeggen in hun Voorjaarsnota de ambities voor deze bestuursperiode waar te willen maken en daar ook geld voor vrij te maken. Als hoofdpunten van beleid gelden: onderwijs, veiligheid en handhaving, onderhoud openbare ruimte en versterking van de sociaal-economische structuur. Op het terrein van het onderwijs willen b. en w. voortgaan met de realisatie van SPIL-centra (waarin onderwijs, kinderopvang en ontmoeting van wijkbewoners centraal staan) en het opknappen van schoolgebouwen. Hoog op de agenda staan verder Veiligheid en handhaving van de regels en de integrale aanpak die daarvoor is gekozen. Het gaat om veiligheid op straat, maar ook om veiligheid in en om gebouwen. En het gaat bij veiligheid om preventie, zorg en repressie. Een andere belangrijke prioriteit is het onderhoud van de stad. Een goed onderhouden woon- en leefomgeving is voor velen bepalend voor de leefbaarheid van buurt en wijk. Naast de basiskwaliteit die de gemeente in heel Eindhoven in het onderhoud wil leveren, wordt ook van de inwoners zelf verwacht dat ze zich voor de leefbaarheid inzetten. B. en w. streven naast versterking van het investeringsklimaat voor technologische innovatie naar meer diversiteit in de werkgelegenheid.
Naast de genoemde vier hoofdpunten, acht het college een continuering van het armoedebeleid noodzakelijk. Bovendien wil het college van 200 ID-banen reguliere banen maken, nu de rijksfinanciering voor deze gesubsidieerde banen wordt afgebouwd. De gemeente Eindhoven (gemeente en organisaties die opdrachten uitvoeren voor de gemeente) telt op dit moment ruim 400 gesubsidieerde arbeidsplaatsen. In dienst nemen van 200 mensen kost 5 miljoen. Daarbij wil het college met de betrokken organisaties afspraken maken over reïntegratiemogelijkheden. Dit alles onder het motto één reguliere baan voor één reïntegratiebaan.

Discussie over kerntaken
B. en w. stellen de raad voor de discussie over reductie van gemeentelijke taken te openen. Volgens het college is een dergelijke discussie gerechtvaardigd omdat de rol van de gemeentelijke overheid is veranderd. Ze is geen vanzelfsprekende geldschieter meer, maar regisseur die faciliteiten schept voor anderen om ontwikkeling mogelijk te maken. Een gemeente die vooral de wettelijke basistaken goed vervult. Eén van de uitgangspunten in de discussie zal moeten zijn dat de gemeente zich hoe dan ook blijft inspannen voor mensen die zichzelf niet kunnen bedruipen.
De discussie over kerntaken volgt op een recente bezuiniging bij de begroting 2003/2004 van 12 miljoen, een operatie van niet eerder gerealiseerde grootte. De consequenties van de nieuwe budgettaire opgave zullen in de stad en in de gemeentelijke organisatie worden gevoeld. Wat dit laatste betreft, kiest het college nu voor een selectieve vacaturestop om gedwongen ontslagen zo veel mogelijk te voorkomen. Uitgesloten worden deze echter niet. Tenslotte sluit het college ook niet uit dat dit najaar een extra tariefstijging nodig zal blijken te zijn.

Inleiding van wethouder Mittendorff bij de aanbieding van de Voorjaarsnota 2005-2008

© 2004 Gemeente Eindhoven