Gemeente Doorn


Ruimtelijke Ordening / week 11

Bekendmaking


1.a Aanvragen om lichte bouwvergunning

De burgemeester maakt ter voldoening van het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet bekend, dat navolgende aanvragen om lichte bouwvergunning zijn ontvangen :

* Hydeparklaan 24, vergroten recreatiewoning nr. 276 (BL2004021),

* Park Boswijk appartementen 494-495, 407-408, 313-134 en 273-274, samenvoegen 4 appartementen
(BL2004022),

* Sparrenlaan 34, vergroten woning
(BL2004024) .


1.b Aanvragen om reguliere bouwvergunning

De burgemeester maakt ter voldoening van het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet bekend, dat navolgende aanvragen om reguliere bouwvergunning zijn ontvangen :

* Jan Steenlaan 11, vergroten woning
(B12004023).

Deze bekendmaking is uitsluitend bedoeld om bekend te maken, dat een aanvraag om bouwvergunning is ingediend. Deze aanvraag wordt na deze bekendmaking in behandeling genomen. Tijdens deze behandeling wordt de aanvraag getoetst aan het bestemmingplan, bouwverordening, bouwbesluit en andere relevante regelgeving. Met deze bekendmaking wordt u formeel in kennis gesteld van de bouwaanvraag, zodat u zelf het bouwproces kan volgen tot het moment dat een besluit ingevolge de Woningwet is genomen. Is het besluit genomen dan kan een bezwaarschrift ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht worden ingediend.

Het zal u duidelijk zijn, dat in dit stadium van de bouwaanvraag nog geen bezwaarschrift kan worden ingediend. Elke bouwaanvraag kunt u inzien bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot en met 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot en met 16.30 uur).


2. Bouwvergunning verleend

De burgemeester maakt bekend, dat burgemeester en wethouders bouwvergunning hebben verleend voor de volgende bouwwerken:
* Van Bennekomweg 68, vergroten woning
(BV2004005),

* Woestduinlaan 68, uitbreiden van schuur met kap (BV2003163).

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing binnen zes weken, ingaande één dag na verzenddatum van de beslissing, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 3940 AE Doorn.

Zij die door de onmiddellijke uitvoering van de besluiten in een nadelige positie komen, kunnen spoedheidshalve bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Utrecht een verzoek om voorlopige voorziening/schorsing indienen. De voorzieningenrechter besluit tot deze maatregel slechts indien een belanghebbende onevenredig nadeel ondervindt.

De vergunningen en/of meldingen kunnen worden ingezien bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.


3. Wet op de Ruimtelijke Ordening

Het gemeentebestuur van Doorn is voornemens met toepassing van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking te verlenen aan;

* Sint Helenalaan 3A, herbouwen woning
(B12003106)

* Hoolweg 1, veranderen gevel woning en wijzigen gebruiksfunctie garage
(BV2004003)

Ingevolge artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening betrekt het gemeentebestuur de ingezetenen van de gemeente en in de gemeente een belanghebbende natuurlijke en rechtspersonen bij de voorbereiding overeenkomstig artikel 19, eerste lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening conform de inspraakverordening Doorn 1995 artikel 3 en 4.

De op deze zaak betrekking hebbende bouw- en/of situatie tekening ligt met ingang van vrijdag 12 maart 2004 gedurende vier weken ter inzage op het adres Raadhuisplein 2 bij de sector Grondgebied, afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur) alsmede in de openbare bibliotheek. Belanghebbende kunnen binnen deze periode hun inspraakreacties overeenkomstig artikel 4 lid 1 en 2 van de inspraakverordening schriftelijk naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Doorn, onder vermelding van " inspraak ", postbus 200, 3940 AE Doorn. De inspraakreacties worden verwerkt in het definitieve besluit van de gemeenteraad.


4. Sloopaanvragen zijn ontvangen

De burgemeester maakt bekend, dat in de afgelopen twee weken de navolgende sloopaanvragen zijn ontvangen :

* Kampweg 19, slopen winkel en woning (SA2004004)