Gemeente Doorn


Besluitenlijst B en W / week 11

Besluitenlijst burgemeester en wethouders
Hieronder treft u een overzicht van de besluiten van het college van burgemeester en wethouders van 9 maart 2004.
Nr ondewerp besluit


1. Besluitenlijst openbare stukken d.d.

2 maart 2004

* conform vaststellen


2. Brief m.b.t. vrachtverkeer Doorn

* beantwoorden conform notitie


3. Verbranden snoeihout ingevolge Wet Milieubeheer
* in afwachting van aangepaste regelgeving, voorlopig geen ontheffingen meer verlenen voor snoeihoutverbranding


4. Bijdrage 2004 Stichting Vluchtelingenwerk Doorn
* voor 2004 een bijdrage verlenen van EUR 15.000


5. Voorstel DWS tot ontwikkeling en uitvoering van een ontmoetingsplek voor ouderen en een ouderen adviseursfunctie

* raad voorstellen het tekort van EUR 11.000,- in 2004 te financieren uit de post onvoorzien structureel;
* het experiment na twee jaar evalueren;

* de voorzitter neemt minderheidsstandpunt in


6. Subsidieaanvraag BNG Jonge Schrijvers Prijs 2004
* geen subsidie verlenen wegens ontbreken van gemeentelijk belang


7. Schilderwerk en gevelbekleding brandweerkazerne
* de kosten voor schilderwerk en gevelbekleding ten laste brengen van de desbetreffende investeringskredieten;
* tweede offerte afschrijven


8. Verzoek afkoop graf

* instemmen met afkoop bij voorbaat


9. Verzoek tennisvereniging Ludenti om geschil voor te leggen aan Commissie Bezwaar- en beroepschriften

* niet instemmen met het voorstel tot arbitrage;
* Ludenti meedelen dat bij voldoen voorwaarden middelen beschikbaar worden gesteld;

* wethouder Berkhout neemt minderheidsstandpunt in