NVZ Vereniging van Ziekenhuizen


11.03.2004
Zorgen over mogelijke nieuwe bezuinigingsaanslagen

Minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft gisteren woensdag 10 maart laten weten dat hij mogelijkheden ziet om in de gezondheidszorg op redelijke korte termijn 4 miljard te bezuinigen. Een doelmatigheids-slag van zo'n 10 % acht hij zeker haalbaar. Hij kijkt daarbij met name naar de ziekenhuizen. Zij zetten per jaar zo'n 13 miljard om.
De NVZ vereniging van ziekenhuizen is benieuwd waarop de Minister zijn inschatting baseert en maakt zich grote zorgen over de gevolgen van weer een nieuwe bezuinigingsronde.

De achtereenvolgende bezuinigingsaanslagen waar de zieken-huizen mee te maken hebben, kunnen in toenemende mate tot ernstige problemen leiden in de bedrijfsvoering. Vorig jaar bleek ruwweg een kwart van de ziekenhuizen rode cijfers te schrijven. De verwachting is dat dit cijfer dit jaar stijgt.

Stelling Sturkenboom leidend?

De NVZ heeft de indruk dat Hoogervorst wellicht te zeer afgaat op de stelling die door de heer Sturkenboom de laatste tijd met verve wordt verkondigd: deze bekende interim-manager zegt kans te zien 25% te kunnen bezuinigen op de exploitatie van ziekenhuizen. De brancheorganisatie is zeer geïnteresseerd in de mogelijkheden van verdergaande - ook innovatieve - mogelijkheden tot vergroting van de doelmatigheid. De NVZ kampt echter met het probleem dat de plannen van Sturkenboom c.s. tot nu toe weinig concreet zijn en dus lastig te beoordelen.

Vraag naar zorg onder bezuinigingsloep

Als op korte termijn moet worden bezuinigd op collectieve uitgaven is het wat de NVZ betreft de vraag of de gezondheidszorg het meest gerede terrein is waarnaar moet worden gekeken. Komt de zorg toch in beeld, lijkt het meer te passen in het beleid om de sturing meer op de vraagkant te richten. Kijk niet of niet alleen naar de verdere efficiencyvergroting, maar neem ook kritisch de steeds toenemende vraag naar zorg onder de loep. Interessant is wellicht een initiatief in Duitsland: sinds 1 januari geldt voor bezoek aan de huisarts een bescheiden eenmalige Praxisgebühr van EUR 10,-- per kwartaal. Ook de no claim-korting die op dit moment in de Haagse politiek circuleert, kan de vraag naar de zorg temperen.

Belang van patiënt centraal
De NVZ en haar leden zijn graag bereid met iedereen - Minister, zorgverzekeraars - op reële basis te praten over mogelijkheden tot verdergaande besparingen. Heel veel prestaties op dat gebied zijn er in de afgelopen jaren al geleverd. De continuïteit van de curatieve gezondheidszorg moet daarbij in het belang van de patiënten wel in het oog gehouden worden.

Studie 'huishoudboekje'
Op korte termijn start NVZ een studie naar het 'huishoudboekje' van het ziekenhuis. Doel is de transparantie van de bedrijfsvoering en de mogelijk-heden van doelmatigheids-vergroting in beeld te krijgen. Samen met het Ministerie van VWS werkt de NVZ daarnaast aan de ontwikkeling van prestatie-indicatoren. Een belangrijk instrument om de doorzichtigheid van de bedrijfsvoering en daarmee ook de beheersbaarheid te vergroten. Daarmee beoogt NVZ met kracht en gestaag, maar ook weloverwogen meen bijdrage te leveren aan kosten beheersing in de zorg.