Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid
De heer mr. A.J. de Geus
Postbus 90801
2509 LV Den Haag

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 11-03-2004 SV/F&W/04/8001actal RL/FvK/2004/050
Onderwerp

Wetsvoorstel aanscherping toetredingsvoorwaarden Werkloosheidswet
Geachte heer De Geus,
Op 27 februari 2004 heeft u het Wetsvoorstel aanscherping
toetredingsvoorwaarden Werkloosheidswet voor advies voorgelegd aan het Adviescollege toetsing administratieve lasten.
Gegeven de selectiecriteria van Actal heeft het College het
wetsvoorstel niet geselecteerd voor een toets op de gevolgen van het
wetsvoorstel voor de administratieve lasten voor het bedrijfsleven.
Het wetsvoorstel is niet relevant voor de vermindering van de
administratieve lastendruk.
Hoogachtend,
R.L.O. Linschoten
Collegevoorzitter