VNG

VNG tegen invoering werkherkansingsadviseur

VNG tegen invoering werkherkansingsadviseur

Op donderdag 11 maart vergadert de Tweede Kamercommissie Algemene Zaken en Werkgelegenheid over de invoering van een werkherkansingsadviseur. De VNG is tegen dit voorstel. Door de invoering van een dergelijke adviseur miskent de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het maatwerk dat gemeenten al aan hun cliënten bieden. De werkherkansingsadviseur is een extra schakel in de keten van werk en inkomen, waardoor het reïntegratieproces onnodig ingewikkelder en bureaucratischer wordt. De VNG ziet wel verbetermogelijkheden in de gemeentelijke werkwijze door een verdere intensivering van het casemanagement. Bij casemanagement staat de persoonlijke begeleiding van de cliënt om te reïntegreren centraal. De Tweede Kamer is over ons standpunt ingelicht.

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de VNG heeft de invoering van de werkherkansingsadviseur unaniem afgewezen. De taken die het ministerie van SZW aan de werkherkansingsadviseur toebedeelt zijn namelijk al grotendeels in de gemeentelijke organisatie belegd.
Ten eerste: gemeenten hebben de verantwoordelijkheid te zorgen voor een goede dienstverlening aan de klanten. Hiervoor hebben gemeenten diverse instrumenten in huis, zoals klachtenregelingen, afstemming met lokale cliëntenraden en casemanagement.
Ten tweede bestaat de verordening cliëntenparticipatie, waarbij gemeenten verantwoordelijk zijn voor een juiste invulling van de cliëntenparticipatie. Gemeenten dienen deze verordening met de invoering van de Wet werk en bijstand (WWB) voor 1 januari 2005 vast te stellen.
Ten derde worden gemeenten binnen de WWB extra financieel geprikkeld om maatwerk te leveren aan de cliënt.

Naar aanleiding van het besluit van onze commissie hebben wij de staatssecretaris van SZW op 27 januari 2004 geadviseerd geen extra schakel in de keten van werk en inkomen te creëren. Om deze reden participeren de VNG ook niet in de uitwerking van de werkherkansingsadviseur. Wij adviseren de staatssecretaris juist meer en structureel te investeren in casemanagement. Dit voorstel is echter door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van de hand gewezen. De minister heeft op 12 februari 2004 de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn standpunt de werkherkansingsadviseur per 1 juli 2004 in te voeren.

Den Haag, 10 maart 2004