Gemeente Zwolle

Voorontwerp-bestemmingsplan Wipstrik vastgesteld


Datum uitgave: 10-03-2004

Onderwerp: bestemmingsplannen

Het college van B&W heeft ingestemd met het voorontwerp-bestemmingsplan Wipstrik. Bij positief advies van de commissie Ruimte kan het plan in mei ter inzage worden gelegd. Het plan voor de Wipstrik is het eerste bestemmingsplan dat geactualiseerd is in de reeks van het project 'Zwolle op Orde.' Het huidige geldende bestemmingsplan Wipstrik dateert uit 1961. In 1999 is er een nieuw voorontwerp-bestemmingsplan opgesteld, dat vervolgens in 2000 in inspraak is gebracht. De reacties zijn geïnventariseerd en zo mogelijk verwerkt in het plan dat nu vastgesteld is door het college.Tevens is er aanvullend geluidsonderzoek gedaan wegens nieuwe verkeersprognoses en de effecten van de verhoging van de maximumsnelheid (van 50 naar 70 km per uur) voor de Ceintuurbaan. Dit extra onderzoek en de recente reorganisatie in van de ambtelijke organisatie hebben ertoe geleid dat het verder afwerken van het plan destijds is uitgesteld. In het kader van het project 'Zwolle op Orde' waarin alle verouderde bestemmingsplannen worden geactualiseerd, is het bestemmingsplan Wipstrik als eerste weer opgepakt. Kenmerken van het plan

· Uitgangspunt van het plan is het behoud van het huidige karakter van de wijk, waarbij de woonfunctie centraal staat. Uiteraard blijven er individuele aanpassingen aan woningen mogelijk. Indien dit het straatbeeld sterk beïnvloed, is expliciet aangegeven op de plankaart welke wijzigingen toegestaan zijn.
· Tijdens de inspraak is er veel bezwaar gemaakt tegen de mogelijkheid tot bebouwing van de pleinen bij de Koningin Emmaschool aan de Jacob Catsstraat. Daarom is dit onderdeel geschrapt in het huidige plan.
· In het plan is rekening gehouden met de wijze waarop de windvang van de molen De Passiebloem beschermd en gegarandeerd kan worden. Hiervoor is er een zone aangegeven op de plankaart, waarbinnen bij nieuwbouwprojecten rekening moet worden gehouden met de molenbiotoop. Dezelfde regeling is ook opgenomen in het bestemmingsplan Oosterenk-stadioncomplex en wordt ook gehanteerd in het nog op te stellen bestemmingsplan voor de Aloë.
· Drie huidige kantoorbestemmingen hebben de mogelijkheid om de bestemming te wijzigen in woondoeleinden of bijzondere doeleinden: Wipstrikkerallee/Top Naeffstraat, Tesselschadestraat/Betje Wolffstraat en Jacob Catsstraat.
· Op de locatie van basisschool De Petteflat aan de Betje Wolffstraat is een bouwplan ontwikkeld voor een woonflat annex kinderdagverblijf en naschoolse opvang. Het oorspronkelijke plan heeft een maximale hoogte van 12 meter. Momenteel wordt onderzocht welke aanpassingen eventueel mogelijk zijn in het huidige ontwerp, waarbij hetzelfde programma gerealiseerd dient te worden. Dit omdat er sprake is van weerstand bij omwonenden.
· Woningen waarbij een andere bestemming geldt dan wonen en waarbij het gebruik van die functie meer ruimte inneemt dan die van een praktijk aan huis, staan specifiek aangegeven op de plankaart.
· Verder wordt er bijzondere aandacht besteed aan de structuur van het groen in de wijk (volgens het Zwolse Groenbeleidsplan).

Vervolgprocedure
De commissie Ruimte moet het voorontwerp-bestemmingsplan behandelen, voordat het ter inzage kan worden gelegd. De planning van de ter inzage ligging is onder voorbehoud in mei 2004. In deze periode kunnen belanghebbenden hun schriftelijke zienswijze indienen. Na behandeling van de zienswijzen zal het plan waarschijnlijk in oktober 2004 aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Bron: Afdeling Communicatie
Datum van 10-03-2004 tot 16-03-2004