Gemeente Eindhoven

Persbericht: 10 maart 2004, no. 66

Eindhoven trekt de lijn

Integrale aanpak misstanden Heezerweg oogst bijval

Zakken met henneptoppen gevonden
16.35 uur: Bij het betreden van een woning aan de Heezerweg heeft het Bite-team zestien zakken met henneptoppen gevonden. Verdere mededelingen hierover volgen nadat het onderzoek is afgerond.

Burgemeester Sakkers Over het algemeen reageerden de bewoners en eigenaren van panden aan de Heezerweg positief op de controle van gemeentelijke diensten en het nutsbedrijf. Bij controle van in totaal zestien panden (meestal kamerbewoning) zijn grote verschillen in overtredingen vastgesteld: panden die redelijk tot goed aan de eisen voldeden en panden die ernstige misstanden vertonen. In drie woningen met kamerverhuur zijn onverantwoorde (brandgevaarlijke) omstandigheden vastgesteld. Bij calamiteiten zouden de bewoners het pand niet of niet tijdig kunnen verlaten. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen zijn met de verantwoordelijken afspraken gemaakt over de vereiste verbeteringen. De controleteams zullen zeer binnenkort op hercontrole gaan. Burgemeester drs. A. B. Sakkers woonde de eerste actie van het Bestuurlijk Interventieteam Eindhoven bij.

Bestuurlijke interventie
De eerste van een reeks controles op de Heezerweg leverde voldoende resultaat op om deze aanpak voort te zetten. In de drie panden waarin onverantwoorde bouwkundige en gebruiksituaties zijn aangetroffen, moeten zo spoedig mogelijk verbeteringen worden aangebracht. Zo sloot het nutsbedrijf onmiddellijk de gastoevoer af van een verwarmingsketel; deze was op een bijna onbereikbare plaats geïnstalleerd. Voordat deze installatie weer ingebruikgesteld mag worden, moeten verbeteringen zijn aangebracht. Andere onveilige situaties die zijn aangetroffen zijn: keukens zonder afdoende afzuiging, niet professioneel geïnstalleerde kooktoestellen, een slaapkamer op een vliering waarbij de enige uitgang door de onderliggende keuken is.
Vastgesteld is dat in een aantal kamerbewoningspanden zeer onveilige situaties bestaan. Bij brand zouden de bewoners kunnen worden ingesloten door rook of brand en zodoende geen veilig heenkomen kunnen vinden.

De controleurs stelden vast dat in het algemeen - in panden met kamerbewoning, er onvoldoende beschermende maatregelen zijn getroffen voor de zogenaamde gezamenlijke gebruiksruimten (keuken, gangen, trappen).

In enkele gevallen konden de inspectieteams woningen niet binnentreden. Bij een tweede ronde langs deze panden zal vandaag, desnoods met geweld, toegang tot de panden worden verkregen.

Bij een van deze woning is het team alsnog binnengetreden, zonder dat de bewoner daarbij aanwezig was. In de woning lagen zestien zakken met henneptoppen. Deze zijn door de politie in beslag genomen. Onderzoek moet uitwijzen van wie deze henneptoppen zijn. De politie zal zoals gebruikelijk is - het onderzoek in deze zaak verrichten.

Hand-in-Handhaving, Eindhoven trekt de lijn.
Onder het motto Hand-in-Handhaving, Eindhoven trekt de lijn, gaat de gemeente in eendrachtige samenwerking met de diensten bouw- en woningtoezicht (dSOB), afdeling Personen (dAPZ), het Stadsdeelkantoor (dAPZ), de afdeling Juridische Zaken en Integrale Veiligheid (dAPZ), dienst Brandweer en Crisisbeheersing, de Politie, de Milieudienst, het Nutsbedrijf handhaving van regels, die de leefbaarheid in de stad bevorderen, afdwingen. Het Bestuurlijk Interventieteam Eindhoven (Bite) coördineert de aanpak van de naleving van deze regels. Na een uitgebreide inventarisatie, bijvoorbeeld naar aanleiding van klachten van bewoners of de politie, krijgen bewoners of eigenaren een formele brief waarin de problematiek en de aanpak worden aangeduid. Primair krijgen de betrokkenen de gelegenheid de misstanden zelf op te lossen. Niet voldoen aan deze aanmaning leidt onherroepelijk tot verstrekkende bestuurlijke acties van de gemeente.

Bite is ook actief op de Urkhovenseweg in het stadsdeel Tongelre. Andere projecten zijn de aanpak van (illegale) kamerbewoning, overlast van drugs- en prostitutiepanden (Woensel-West), en ernstige vervuiling van brandgangen en achterpaden.

© 2004 Gemeente Eindhoven