Macintosh Retail Group

JAARRESULTATEN EN DIVIDEND 2003, VOORUITZICHTEN 2004 (donderdag 11 maart 2004)

HOGERE OMZET MACINTOSH RETAIL GROUP IN MOEILIJKE MARKT; HOGER DIVIDEND

In vervolg op het persbericht van 23 januari 2004 deelt Macintosh Retail Group het volgende mede.

De omzet van Macintosh Retail Group is in 2003 onder moeilijke marktomstandigheden toegenomen met 1,9% tot ¤ 781,2 mln. De omzet van vergelijkbare activiteiten nam toe met 3,7%. In alle sectoren werd marktaandeel gewonnen. Een lagere procentuele bruto marge werd meer dan geheel gecompenseerd door eveneens lagere procentuele kosten. Het bedrijfsresultaat kwam daardoor licht hoger uit op ¤ 22,7 mln ten opzichte van ¤ 22,6 mln in 2002. De nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening steeg van ¤ 12,2 mln tot ¤ 12,7 mln. De totale nettowinst bedroeg ¤ 12,7 mln ten opzichte van ¤ 26,4 mln in 2002. Het rendement op het netto geïnvesteerd vermogen (ROCE) steeg ten opzichte van 2002 en kwam uit op 13,8% (2002: 11,4%). De nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening per aandeel nam toe van ¤ 1,64 naar ¤ 1,78. De totale nettowinst per aandeel kwam eveneens uit op ¤ 1,78 (2002: ¤ 3,55). De cashflow uit gewone bedrijfsuitoefening bedroeg in 2003 ¤ 32,0 mln (2002: ¤ 34,0 mln). Aan aandeelhouders zal over 2003 een dividend worden uitgekeerd van ¤ 0,72 per aandeel (2002: ¤ 0,65).

Marktomstandigheden
De non-food retailmarkt kende in 2003 een moeilijk jaar. Het consumentenvertrouwen in Nederland daalde in 2003 tot een nog lager niveau dan in 2002. Het economische klimaat verslechterde en de twijfel van consumenten over hun toekomst nam toe. De consument reageerde daarop door de hand op de knip te houden. De terughoudendheid van de consument vertaalde zich in zowel een volume- als een prijsdaling in de Nederlandse non-food detailhandel, resulterend in een daling van de non-food detailhandelsbestedingen met 5,8%. Opvallend hierin was dat in het eerste kwartaal van 2003 nog sprake was van een bescheiden groei met 1,4% terwijl in het tweede, derde en vierde kwartaal sprake was van dalingen van 7,1%, respectievelijk 8,1% en 7,9%. Met name op uitgaven aan duurzame goederen, waaronder vooral woninginrichting, werd fors bezuinigd. Ook in de ons omringende landen was sprake van een daling van het consumentenvertrouwen. Een en ander vertaalde zich in zowel Nederland, België als Frankrijk in een stijging van de spaarquote ten koste van de bestedingen.

Omzet
De omzet van Macintosh Retail Group nam met 1,9% toe van ¤ 766,5 mln tot ¤ 781,2 mln, ondanks de slechte marktomstandigheden en tropische temperaturen in de zomermaanden. De omzet van vergelijkbare activiteiten nam toe met 3,7%, vooral door BelCompany dat haar leidende positie in de mobiele telecommarkt verder versterkte. Bovendien werd in alle sectoren marktaandeel gewonnen. In 2003 was sprake van per kwartaal sterk fluctuerende omzetten, waarbij de omzetgroei in het eerste halfjaar duidelijk beter was dan in het tweede halfjaar.

De omzet van de sector Living bedroeg in 2003 ¤ 342,1 mln ten opzichte van ¤ 345,0 mln in 2002. De omzet van Kwantum lag in 2003 in Nederland op nagenoeg hetzelfde niveau als in 2002 ondanks een daling van de markt met 8,9%. Dit resulteerde in een hoger marktaandeel. In België nam de omzet van Kwantum behoorlijk toe, bij een gelijk aantal winkels. De omzet van GP Décors steeg in 2003 verder door expansie. Piet Klerkx opereerde in 2003 in een meubelmarkt die werd geconfronteerd met een daling van de bestedingen met 7,2%. Piet Klerkx kon de daling van haar omzet in die markt beperkt houden waardoor het marktaandeel toenam. De omzet van Stoutenbeek daalde in 2003 in lijn met de ontwikkeling van het hogere segment van de meubelmarkt. In het laatste kwartaal wist Stoutenbeek zich te herstellen en werd een betere prestatie geleverd dan de markt.

De omzet van vergelijkbare activiteiten in de sector Fashion kwam in 2003 lager uit op ¤ 185,8 mln (2002: ¤ 190,8 mln). De schoenenformules van Hoogenbosch (Dolcis, Manfield, Invito en PROsport) deden het in Nederland beter dan de markt ondanks een beperkte daling van de omzet. De daling van de totale omzet van Hoogenbosch werd vooral veroorzaakt door het sluiten van winkels van Manfield Duitsland en Olympus. Na de ingrijpende reorganisatie in 2002 was de doelstelling voor Superconfex om het vertrouwen van de consument terug te winnen. Gezien het toegenomen aantal klanten lijkt Superconfex daar vooruitgang in te hebben geboekt. Uiteindelijk is Superconfex er in geslaagd om de omzet te stabiliseren op het niveau van 2002. Dit ging echter ten koste van de bruto marge vanwege noodzakelijke prijsacties om voorraden kwijt te raken.

De sector Automotive & Telecom realiseerde in 2003 een omzet van ¤ 253,3 mln (2002: ¤ 217,1 mln). Halfords wist zowel in Nederland als in België in een dalende fietsmarkt een behoorlijke stijging van de fietsverkopen en derhalve een hoger marktaandeel te realiseren. De totale omzet van Halfords steeg licht. In een gestegen markt voor mobiele telefonie wist BelCompany haar marktleiderschap en marktaandeel in Nederland verder te vergroten. De omzet nam sterk toe, met name door groei in vergelijkbare winkels. Ook in België realiseerde BelCompany een forse autonome omzetgroei.

Resultaatontwikkeling
De procentuele bruto marge daalde van 42,4% naar 41,5% evenals de procentuele kosten die van 39,5% daalden naar 38,6%, beide voornamelijk veroorzaakt door een hoger omzetaandeel van BelCompany waar een lagere procentuele marge en kosten gebruikelijk zijn. Bij alle werkmaatschappijen werden kostenbesparende maatregelen genomen. Desondanks konden bij de formules waar sprake was van margeverlies, de effecten daarvan niet overal worden gecompenseerd door lagere kosten. Dit was vooral het gevolg van autonome kostenstijgingen, de afgenomen subsidie lage lonen (effect: - ¤ 1,0 mln) en hogere verzekeringspremies (effect: - ¤ 0,8 mln). Het bedrijfsresultaat kwam licht hoger uit op ¤ 22,7 mln ten opzichte van ¤ 22,6 mln in 2002.

Het bedrijfsresultaat van de sector Living kwam in 2003 uit op ¤ 13,0 mln ten opzichte van ¤ 17,0 mln in 2002. Het bedrijfsresultaat van Kwantum Nederland daalde ten opzichte van 2002 maar bevond zich nog steeds op een hoog niveau. Kwantum België verbeterde haar bedrijfsresultaat. Het bedrijfsresultaat van GP Décors kwam duidelijk slechter uit dan in 2002 door gestegen kosten vanwege aanloopkosten van expansie, ombouwkosten van winkels en autonome kostenstijgingen. Met een hogere procentuele marge en kostenbesparingen door het terugbrengen van het aantal arbeidsplaatsen, wist Piet Klerkx haar bedrijfsresultaat te verhogen. Ondanks kostenbesparingen verslechterde het bedrijfsresultaat van Stoutenbeek vanwege de lagere omzet.

In de sector Fashion was sprake van een aanzienlijk lager bedrijfsresultaat (¤ 0,9 mln) dan in 2002 (¤ 5,9 mln). Het bedrijfsresultaat van Hoogenbosch kwam behoorlijk lager uit dan in 2002 als gevolg van de lagere omzet alsmede door hogere pensioenlasten en een vermindering van de subsidie lage lonen. Het warme voorjaar en de tropische temperaturen in de zomermaanden resulteerden voor Superconfex in hogere voorraden. Bovendien kende de Belgische kledingmarkt een slecht jaar met een daling van de bestedingen met 1,5%. Als gevolg van noodzakelijke prijsacties en extra publiciteit om voorraden kwijt te raken, nam het verlies van Superconfex beduidend toe.

Het bedrijfsresultaat van de sector Automotive & Telecom steeg van ¤ 6,8 mln in 2002 naar ¤ 14,6 mln in 2003. Het bedrijfsresultaat van Halfords Nederland nam toe door een hogere procentuele bruto marge en nagenoeg gelijke procentuele kosten. In België realiseerde Halfords voor het eerst een licht positief bedrijfsresultaat. Het bedrijfsresultaat van BelCompany Nederland steeg fors bij een nagenoeg gelijke procentuele bruto marge en lagere procentuele kosten. In België verbeterde het bedrijfsresultaat van BelCompany aanzienlijk en kwam positief uit.

Het rendement op het netto geïnvesteerd vermogen (ROCE) steeg ten opzichte van 2002 en kwam uit op 13,8% (2002: 11,4%). Dit was vooral een gevolg van genomen maatregelen ten aanzien van de sturing en beheersing van het werkkapitaal. Het gemiddeld netto geïnvesteerd vermogen daalde hierdoor van ¤ 197,2 mln tot ¤ 164,2 mln. De ROCE van de sector Living bedroeg 14,6% ten opzichte van 17,6% in 2002 en de ROCE van de sector Fashion kwam uit op 2,3% ten opzichte van 10,9% in 2002. Bij de sector Automotive & Telecom steeg de ROCE van 17,5% naar 50,6%, mede door een incidenteel lager werkkapitaal in 2003.

De financiële lasten kwamen ¤ 2,4 mln lager uit op ¤ 2,7 mln (2002: ¤ 5,1 mln) door een lager vermogensbeslag en een lagere rente. De gemiddelde belastingdruk op het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening kwam uit op 36,7% ten opzichte van 30,3% in 2002. De toename was onder meer het gevolg van hogere fiscaal niet verrekenbare verliezen bij Superconfex België. De nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening steeg van ¤ 12,2 mln in 2002 naar ¤ 12,7 mln in 2003. De nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening per aandeel nam toe van ¤ 1,64 naar ¤ 1,78. De totale nettowinst kwam in 2003 uit op ¤ 12,7 mln ten opzichte van ¤ 26,4 mln in 2002, in welk jaar sprake was van een netto buitengewoon resultaat van ¤ 14,2 mln vooral door de verkoop van onroerend goed, MyWeb en Bentex. De totale nettowinst per aandeel kwam uit op ¤ 1,78 (2002: ¤ 3,55).

Dividend
De Raad van Bestuur heeft, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besloten om van de nettowinst ad ¤ 12,7 mln een bedrag van ¤ 7,3 mln toe te voegen aan de reserves. Aan aandeelhouders zal derhalve een bedrag van ¤ 5,4 mln als dividend worden uitgekeerd. Dit betekent dat aan aandeelhouders een contant bedrag van ¤ 0,72 per aandeel (2002: ¤ 0,65) zal worden uitgekeerd. Dit komt overeen met 42% van de nettowinst. Het dividendrendement op aandelen Macintosh Retail Group NV bedraagt ten opzichte van de hoogste, laagste en ultimo koers 2003 4,6% respectievelijk 8,3% en 4,9%.

Cashflow en investeringen
De cashflow uit gewone bedrijfsuitoefening bedroeg in 2003 ¤ 32,0 mln (2002: ¤ 34,0 mln). De totale cashflow kwam eveneens uit op ¤ 32,0 mln (2002: ¤ 64,0 mln). In 2003 werd voor ¤ 13,3 mln geïnvesteerd in materiële vaste activa (2002: ¤ 16,2 mln). De investeringen in materiële vaste activa hadden voor ¤ 9,5 mln betrekking op de opening van nieuwe en het up to date houden van bestaande winkels en voor ¤ 2,6 mln op investeringen in logistieke infrastructuren en informatiesystemen.

Groepsbalans
Het balanstotaal ultimo 2003 bedroeg ¤ 244,2 mln (2002: ¤ 271,8 mln). Deze daling was vooral het gevolg van een lager vermogensbeslag in vaste activa en een afname van de vorderingen en overlopende activa. Het eigen vermogen nam toe met ¤ 4,6 mln en kwam uit op ¤ 113,4 mln, zijnde 46,4% van het balanstotaal (2002: ¤ 108,8 mln of 40,0%). De voorzieningen daalden in 2003 per saldo met ¤ 5,9 mln, voornamelijk als gevolg van aanwending van de voorziening voor reorganisatie bij Superconfex. De rentedragende schulden werden teruggebracht van ¤ 38,8 mln tot ¤ 15,2 mln ultimo jaar. De achtergestelde lening ad ¤ 13,6 mln werd vervroegd afgelost.

BTW-problematiek telecomsector
Begin 2004 werden de onafhankelijke telecomretailers in Nederland geconfronteerd met een door het Ministerie van Financiën gepubliceerd besluit inzake de heffing van omzetbelasting met betrekking tot "gratis" of tegen een gereduceerde prijs geleverde telefoons in combinatie met het afsluiten van een telefoonabonnement. Gezien het feit dat er ook reeds BTW afgedragen wordt op het abonnementsbedrag waarin een vergoeding voor dezelfde telefoon is opgenomen, zou de telecomretail geconfronteerd worden met het dubbel afdragen van BTW over één en hetzelfde toestel. Thans vindt overleg met het Ministerie plaats over dit onderwerp. Gezien de adviezen van de geconsulteerde BTW-deskundigen en het tot nu toe gevoerde overleg met het Ministerie, bestaat de verwachting binnen de branche dat geen BTW over het verleden zal worden nagevorderd. Macintosh Retail Group heeft met mogelijke financiële gevolgen van het besluit naar het verleden dan ook geen rekening gehouden in de jaarrekening 2003.

Vooruitzichten 2004
Voor Macintosh Retail Group ligt de hoogste prioriteit in 2004 bij het verder profileren van de winkelformules, het agressiever maken van acties en communicatie en het sneller inspelen op de steeds onvoorspelbaardere consument. Daarnaast zal, in een naar verwachting wederom moeilijke markt, opnieuw de nadruk worden gelegd op beheersing van kosten en voorraden. In 2004 zal blijvende aandacht bestaan voor acquisitiemogelijkheden, waarbij met name zal worden gekeken naar prijsgerichte formules in de deco- en schoenenmarkt.

Alhoewel enkele vertrouwensindicatoren de laatste maanden een opleving laten zien, bestaat onzekerheid over het tijdstip en de mate van herstel van het economisch klimaat en de detailhandelsbestedingen. Gezien de onzekerheid over de marktontwikkeling achten wij het op dit moment te vroeg om een uitspraak te doen over de resultaatontwikkeling in 2004. Wij zijn er echter van overtuigd dat Macintosh Retail Group een goede basis heeft om bij marktherstel stappen voorwaarts in het resultaat te maken.

Raad van Bestuur
Macintosh Retail Group NV

Maastricht, 11 maart 2004

Contactpersoon:
Mr. P.T.A. Hünen: tel: 043-3280725;
e-mail: p.hunen@macintosh.nl

Dit persbericht is eveneens te lezen op de internet-site van Macintosh Retail Group NV: www.macintosh.nl

Voor cijferbijlage:
Klik hier

Retail is ons vak. De klant staat daarbij centraal in denken en doen. Macintosh Retail Group is een grootschalige non-food retailer, gespecialiseerd in de distributie van consumentenproducten in de marktsectoren Living, Fashion en Automotive & Telecom in de Benelux en omringende landen. Macintosh Retail Group is actief met 720 winkels in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland met een totale verkoopvloeroppervlakte van 460.200 m2. De sector Living bestaat uit 146 woonwarenhuizen in Nederland, België en Frankrijk onder de namen Kwantum en GP Décors alsmede 13 grootschalige meubelwinkels van Piet Klerkx Meubelwereld en Woonexpress alsmede Stoutenbeek in Nederland.De sector Fashion wordt gevormd door 228 schoenenwinkels van Dolcis, Manfield, Invito en PROsport in Nederland en Duitsland en 48 kledingwinkels van Superconfex in België. In de sector Automotive & Telecom is Halfords dé specialist in auto- en fietsaccessoires en fietsen met 145 winkels in Nederland en België, terwijl BelCompany in Nederland de grootste aanbieder van mobiele telecomproducten en -diensten is met 118 winkels en met 22 winkels in België een van de grootste onafhankelijke telecomretailers.

http://www.macintosh.nl