Totaal aantal pagina's: 6

P E R S B E R I C H T

's-Hertogenbosch, 11 maart 2004

Break even resultaat Ctac exclusief verkoop Spanje

Ctac behoudt solide financiële positie

SAP-dienstverlener Ctac maakt bekend dat het nettoresultaat over 2003 is uitgekomen op EUR 0,7 miljoen negatief (2002: EUR - 0,3 miljoen). Exclusief het eenmalige boekverlies van de Spaanse activiteiten kwam het bedrijfsresultaat over 2003 uit op EUR 29.000 positief.

Ctac is er in geslaagd haar solide financiële positie in 2003 te behouden. Met een solvabiliteit ultimo 2003 van 72% heeft Ctac nog steeds een robuuste balansverhouding (ultimo 2002: 71%). De nettokasstroom was met EUR 1,1 miljoen positief (2002: EUR 1,2 miljoen). Deze financiële uitgangspositie geeft Ctac ruimte om optimaal te kunnen profiteren van een verbetering van het investeringsklimaat.

Voorzitter Raad van Bestuur Henny Hilgerdenaar: "We zijn er in geslaagd om Ctac in 2003 operationeel aan te passen aan de huidige marktomstandigheden. Daarnaast geeft onze solide financiële positie ons de ruimte om onze strategie verder uit te voeren. Nu we ons als SAP-specialist geheel kunnen richten op de Nederlandse markt zijn wij klaar om de volgende stappen te nemen, en onze marktpositie verder uit te bouwen. De oprichting van een dochteronderneming (mYuice B.V.) die zich specifiek richt op de MKB-markt is een goed voorbeeld van zo'n stap."

Operationele ontwikkelingen en resultaten

Ingegeven door de algemene economische ontwikkelingen, was ook in 2003 over de volle breedte van de markt een duidelijke terughoudendheid ten aanzien van investeringen in ICT merkbaar. Organisaties schoven innovatie in nieuwe toepassingsgebieden voor zich uit waardoor de nadruk in de markt kwam te liggen op optimalisatie van de SAP-omgeving en goed beheer. De omzet van de Nederlandse activiteiten over 2003 kwam daardoor lager uit op EUR 10,7 miljoen (2002: EUR 17,0 miljoen omzet, waarvan Eur 14,2 miljoen in Nederland). De daling van de omzet vond met name plaats in de eerste helft van het jaar. In de tweede helft stabiliseerde de omzet. Ondanks de algemene terughoudendheid van klanten bij het investeren in nieuwe toepassingen en innovatieve oplossingen heeft Ctac in 2003 verschillende succesvolle opdrachten uitgevoerd op gebieden als mobiele communicatie, barcodescanning, enterprise portals, integratie en business intelligence. Deze nieuwe opdrachten en de stabiele klantrelaties van Ctac hebben de invloed van de verslechterde marktsituatie op de omzetontwikkeling in 2003 echter niet geheel kunnen compenseren.

Het nettoresultaat over 2003 kwam uit op EUR 717.000 negatief (2002: - EUR 338.000). Met name het boekverlies van EUR 861.000 op de verkoop van de Spaanse activiteiten is van grote invloed geweest op het verschil in nettoresultaat tussen de jaren 2002 en 2003. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om over het boekjaar 2003 een dividend van EUR 0,02 per aandeel uit te keren.

Het bedrijfsresultaat heeft zich in de tweede helft van 2003 hersteld. Enerzijds zijn de lasten in verband met de afboeking Spanje in de eerste helft van 2003 genomen. Anderzijds is de kostenbasis gedurende 2003 verder verlaagd zodat deze nu in overeenstemming is met de huidige marktomstandigheden. Hierdoor kon de tweede helft 2003 winstgevend worden afgesloten, ondanks dat de omzet in de tweede helft 2003 op ongeveer hetzelfde niveau lag als de eerste helft 2003.

Application Management
De omzet van de SAP-beheeractiviteiten van Ctac liet in 2003 een lichte groei zien. Verschillende klanten hebben een groter deel van hun ICT-beheer uitbesteed, met name op de gebieden netwerkbeheer en Business Warehouse-beheer. Daarnaast zijn het afgelopen boekjaar enkele nieuwe meerjarige beheercontracten afgesloten.

Consulting Services
De omzet bij de SAP-consulting activiteiten daalde, met name doordat er geen grote (implementatie)projecten waren. De projecten in 2003 zijn kleinschaliger geweest en waren gericht op optimalisatie van de bestaande SAP-omgeving (systeemupgrades, verbeteringsprojecten, herinrichtingstrajecten en integratietrajecten). Enkele voorbeelden van bedrijven waarvan Ctac in 2003 opdrachten heeft gekregen zijn de Provincie Noord-Brabant, RDW, Tommy Hilfiger, Aldipress, Betonson, Faber Group, Fuji Photo Film, het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, Prodrive en de Universiteit van Maastricht.

Verdere verlaging kostenbasis
Doordat de omzet in het jaar 2003 is gedaald is gedurende 2003 veel aandacht uitgegaan naar het verlagen van de kosten. Een verscherpte kostenbewaking en het afstoten van de Spaanse activiteiten hebben in 2003 geresulteerd in een 24% lagere kostenbasis. De bedrijfslasten bedroegen in 2003 EUR 10,4 miljoen (2002: EUR 13,7 miljoen). De personeelskosten zijn met 32% gedaald tot EUR 6,5 miljoen (2002: EUR 9,5 miljoen). De overige bedrijfslasten zijn in 2003 met 28% gedaald naar EUR 2,5 miljoen (2002: EUR 3,5 miljoen) door lagere marketing-, reis- en verblijfkosten en huisvestingskosten. In 2003 zijn de afschrijvingslasten met 29% gedaald ten opzichte van 2002. Dit komt door de combinatie van een terughoudend investeringsbeleid, tezamen met het feit dat een groot gedeelte van de vaste activa volledig is afgeschreven.

Naamswijziging
De onderneming zal vanaf vandaag om commerciële redenen operationeel verder gaan onder de naam Ctac. Ctac zal haar aandeelhouders tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 13 mei 2004 vragen om ook met de juridische naamswijziging tot Ctac N.V. in te stemmen. In aansluiting met de commerciële naam is, om verwarring te voorkomen, het schuine streepje uit de naam verwijderd.

Vooruitzichten
Het afgelopen jaar heeft Ctac geïnvesteerd in een nieuwe generatie SAP-producten die beter aansluiten bij de toenemende vraag van middelgrote ondernemingen naar meer kleinschalige specialistische SAP-oplossingen. Centraal in de strategie van Ctac staat de profilering als SAP-specialist en de uitbouw van de SAP-dienstverlening van Ctac in Nederland. In deze keuze voor groei neemt Ctac naast autonome groei alle routes in overweging die kunnen leiden tot de gewenste schaalvergroting.

In 2004 zal Ctac haar positie als SAP-specialist verder uitbouwen. Omdat de SAP markt voor het midden- en kleinbedrijf nadrukkelijk vraagt om een specifieke aanpak, richt Ctac samen met Peter Geelen een dochteronderneming op. Deze onderneming, met de naam mYuice, richt zich specifiek op klanten uit het midden- en kleinbedrijf. Peter Geelen is afkomstig van The Vision Web en heeft als ondernemer een track record in het succesvol opereren met SAP in de MKB markt, zowel in België als in Nederland. Daarnaast zal extra aandacht worden besteed aan het opbouwen van SAP-expertise en het verder professionaliseren van de beheerprocessen. Ook zal Ctac aandacht blijven besteden aan het verder versterken van de slagvaardigheid van de commerciële organisatie, en het bewaken van de balans- en cashpositie.

Zoals eerder gemeld ziet Ctac op dit moment meer beweging in de SAP-markt en interesse in de dienstverlening van Ctac dan een halfjaar geleden. Dit leidt tot een toenemend aantal "leads". Tegelijkertijd duurt het ook langer voordat projecten van start gaan. Ctac verwacht daarom niet dat de toegenomen beweging in de markt op korte termijn een significant effect zal hebben op het resultaat. Ctac blijft daarom terughoudend in het geven van vooruitzichten. Vanuit haar huidige solide financiële basis blijft Ctac optimistisch over haar groeikansen op de langere termijn. Voor 2004 verwacht Ctac haar positie als SAP-specialist verder te kunnen uitbouwen. Op 13 mei 2004 zal Ctac met mededelingen komen over de ontwikkeling in het eerste kwartaal.

/ / / / / / / / / /

Profiel Ctac

Ctac is een ICT-dienstverlener gespecialiseerd in SAP-oplossingen. Activiteiten bestaan uit implementatie, integratie en beheer van SAP-systemen en hiervan afgeleide activiteiten zoals systeem upgrades en systeemoptimalisaties. De onderneming is SAP Service Partner en de grootste SAP-reseller in Nederland voor middelgrote ondernemingen. Tot de klantenkring behoren meer dan 100 organisaties in handel en industrie, zakelijke dienstverlening, (semi) overheid en universiteiten.

Ctac had per 31 december 2003 113 medewerkers in dienst. De onderneming is gevestigd in 's-Hertogenbosch (Nederland).

Ctac is genoteerd aan de Officiële Markt van Euronext Amsterdam en is opgenomen in het Next Economy segment van Euronext.