Fornix BioSciences N.V.

P E R S B E R I C H T

Lelystad, 11 maart 2004

FORNIX BIOSCIENCES VERWACHT VOOR 2004 EEN TOENAME VAN DE NETTOWINST MET MEER DAN 15%

Hoofdpunten 2003

In miljoenen euro's

(behalve de bedragen per aandeel)

2003

2002

Toename

Netto-omzet

EUR 67,3

EUR 56,6


+/+ 19%

Bruto-omzetresultaat

19,5

16,5


+/+ 18%

Netto-omzetresultaat (EBIT) vóór R&D kosten

9,1

7,8


+/+ 17%

Investeringen in onderzoek


1,4


2,8


-/- 51%

Resultaat vóór belasting

7,9

5,1


+/+ 54%

Nettowinst

5,2


3,4


+/+ 51%

Dividend per aandeel

EUR 0,54

EUR 0,23


+/+ 135%

Winst per aandeel

EUR 0,89

EUR 0,59


+/+ 51%


· Allergiedivisie en handelsdivisie presteren wederom zeer sterk

Divisie Theranostics verder uitgebouwd met acquisities SeaPro Diagnostics en

Best Medical International.


· Biotechnologische onderzoeksprojecten in kritieke fase van ontwikkeling.


· Financiële positie ten aanzien van de solvabiliteit nog steeds op het hoge niveau van

59% (2002: 63%)

Vooruitzichten 2004


· Omzet circa ¤ 74 miljoen (stijging e 10%)


· Nettowinst circa ¤ 6,0 miljoen (stijging e 15%)


· Winst per aandeel circa ¤ 0,98 (stijging e 15%)

De aan Euronext Amsterdam genoteerde biofarmaceutische onderneming Fornix BioSciences N.V. heeft wederom een zeer sterk jaar achter de rug. De nettowinst steeg met 51% van ¤ 3,4 miljoen in 2002 tot ¤ 5,2 miljoen in 2003. Deze forse stijging is te danken aan een voortgaande gezonde groei van de winstgevende Allergie- en Handelsdivisie, gecombineerd met een substantiële afname van de investeringen in Research & Development. Vooral de Allergiedivisie en de Handelsdivisie presteerden in de laatste twee maanden van 2003 ver boven verwachting. Dit maakte dat de nettowinst nog boven de al op 1 december van het boekjaar afgegeven verhoogde nettowinst-verwachting van +40% uitkwam. Exclusief de investeringen in de biotechnologische Research & Developmentdivisie, bedroeg de nettowinst ¤ 6,1 miljoen (2002: ¤ 5,3 miljoen). Het negatieve resultaat (EBIT) van de divisie Theranostics kon beperkt blijven tot ¤ 0,8 miljoen. Dit werd mede bereikt doordat er het eerste volledige jaar na de oprichting van de divisie een omzet van ruim ¤ 0,4 miljoen kon worden gerealiseerd.

De totale omzet van Fornix BioSciences steeg 19% tot ¤ 67,3 miljoen (2002: ¤ 56,6 miljoen). Daarmee groeide de omzet in het tweede halfjaar sterker dan in de eerste zes maanden van 2003. De winst per aandeel nam in 2003 toe met 51% tot ¤ 0,89 vergeleken met ¤ 0,59 over 2002.

Op basis van de gang van zaken in 2003 en de eerste periode van 2004 en gezien de goede vooruitzichten met betrekking tot de markt voor allergeenproducten, Eurospecialités en de nieuwe markt voor theranostica, voorziet de Directie voor het boekjaar 2004 een stijging van de nettowinst van meer dan 15%.

De medio 2003 aangetreden CEO Cees Bergman zegt in reactie op de cijfers:

"Ik kan me geen betere start als CEO bij Fornix BioSciences wensen. Ondanks de gepleegde acquisities en de daarmee gemoeide integratiekosten, maar vooral dankzij de uitstekende prestaties van de Allergie- en Handelsdivisie en de veel lager dan verwachte uitgaven aan R&D was ons resultaat zeer goed. Dankzij dit resultaat bedraagt het vermogen thans 59% van het balanstotaal en rust de onderneming onverminderd op een gedegen financieel fundament. Verdere substantiële groei moet hiermee in de komende jaren op basis van realistische aannames mogelijk zijn, zowel autonoom als via acquisities. Aandeelhouders zullen onverminderd blijven profiteren van ons succes."

Dividend

Vanwege de uitstekende resultaten, sterke financiële positie en goede vooruitzichten gaat de onderneming in haar in 2002 bijgestelde dividendbeleid uit van een dividenduitkering van 30% tot 40% van de nettowinst in contanten of in aandelen.

Vanwege de sterke kaspositie over het jaar 2003 heeft de onderneming besloten om het dividend te verhogen naar 60% van de nettowinst, waarmee wordt afgeweken van het in 2002 bijgestelde dividendbeleid. Aldus zal aan de aandeelhouders worden voorgesteld om het dividend te verhogen van ¤ 0,23 per aandeel in 2002 naar ¤ 0,54 per aandeel over 2003, wederom in de vorm van keuzedividend. Hiervan is in september 2003 al ¤ 0,12 als interim-dividend uitgekeerd.

Voorgesteld wordt het resterende deel van het resultaat over het boekjaar 2003 toe te voegen aan de algemene reserve. Naar verwachting zal in september/oktober 2004 wederom een interim-dividend aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Acquisities

Eind mei 2003 maakte Fornix BioSciences bekend Best Medical International, in Beuningen (Gelderland), te hebben overgenomen. Best Medical International heeft een aantal gepatenteerde producten ontwikkeld die belangrijke voordelen bieden bij het doen van zogeheten urodynamisch onderzoek. Urodynamisch onderzoek wordt toegepast bij urologische aandoeningen, zoals bijvoorbeeld het diagnosticeren van de aard en omvang van incontinentie. De onderneming is als business unit Fornix Medical Systems in de divisie Theranostics opgenomen.

Eind oktober 2003 maakte Fornix BioSciences bekend alle verkooprechten en activa van de destijds in Liverpool, Engeland, gevestigde onderneming SeaPro Diagnostics, te hebben overgenomen.

SeaPro Diagnostics is de ontwikkelaar van de zogeheten SeaFast® technologie (voorheen CreaFast®) voor de snelle detectie van ernstige bacteriële infecties. In juli van dit jaar maakte Fornix BioSciences al bekend voor de SeaFast® Testkits de exclusieve distributierechten in de

Benelux te hebben verworven. Thans zijn de wereldwijde verkooprechten in het bezit van de business unit SeaPro Theranostics International die is ondergebracht in de divisie Theranostics. Deze business unit is gevestigd te Lelystad.

De overnames passen goed in de groeistrategie van de in 2002 opgerichte divisie Theranostics. Deze divisie richt zich specifiek op het (mede) ontwikkelen, produceren en verkopen van producten op het gebied van diagnostiek en therapeutische behandeling van aandoeningen ten gevolge van micro-organismen zoals bacteriën en schimmels. De behoefte in de markt aan dit soort producten is groot. De markt in Europa wordt momenteel geschat op zo'n ¤ 1 miljard. De overnames ondersteunen voorts een verdere spreiding van de winstgevende activiteiten van Fornix BioSciences als geheel. Beide acquisities zijn geheel gefinancierd uit eigen middelen.

Financiële positie onverminderd gunstig

Mede door de lagere investeringen in R&D en ondanks de overname van Best Medical International in mei 2003 en van SeaPro Diagnostics in oktober 2003, blijft de liquiditeitspositie uitstekend. Fornix BioSciences is nagenoeg schuldenvrij en beschikte per 31 december 2003 over bijna ¤ 8,2 miljoen aan liquide middelen. Bovendien heeft de onderneming voor een bedrag van circa ¤ 4,0 miljoen aan eigen aandelen in portefeuille. Het handhaven van deze gezonde balansverhoudingen past in de strategie om passende kleinere en middelgrote overnames zoveel mogelijk uit eigen middelen te kunnen financieren.

Aandelenbezit

De voormalige directieleden T.J.A. Visser en P.C. Visser bezitten tezamen nog 36% van de uitstaande aandelen Fornix BioSciences. De Raad van Commissarissen handhaaft haar mening ten aanzien van het verder verbreden van de aandeelhoudersstructuur, waarbij het verder terugbrengen van het belang van de voormalige directieleden nog steeds wordt nagestreefd. Overigens heeft de heer T.J.A. Visser aangegeven de intentie te hebben een aandeel in de onderneming te willen behouden.

Strategie en doelstellingen

Fornix BioSciences is een biofarmaceutische onderneming die zich via een samenstel van bedrijven in de medische sector wil onderscheiden door de productie, marketing en verkoop van diagnostische en therapeutische allergeenproducten, de handel in gepatenteerde medicijnen, de distributie van geavanceerde diagnostische producten en medische hulpmiddelen, alsmede de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen. Binnen de niches waarin Fornix BioSciences actief is wenst zij vooraanstaande posities in te nemen.

Fornix BioSciences beschouwt Nederland als haar thuismarkt, maar streeft ook naar uitbreiding van haar activiteiten en afzet naar meerdere landen. Daarnaast wordt gestreefd naar uitbreiding van de activiteiten naar andere sectoren binnen de medische branche.

Fornix BioSciences streeft ernaar voor haar aandeelhouders een goed rendement te realiseren op basis van met name een aantrekkelijk dividend en een voortgaande groei van de winst per aandeel. Deze groei verwacht Fornix BioSciences te realiseren zowel door autonome groei alsmede door het doen van acquisities.

Voor een aantal bestaande R&D-projecten zullen in 2004 cruciale mijlpalen worden bereikt op grond waarvan de eventuele continuering van de betreffende onderzoeksactiviteiten zal worden geëvalueerd. Per project zal worden bepaald of voortzetting in het belang van de aandeelhouderswaarde van Fornix BioSciences is. In ieder geval zal bij het starten van nieuwe onderzoeksprojecten in nog sterkere mate dan in het verleden rekening worden gehouden met de stringente voorwaarde dat dergelijke projecten binnen een overzichtelijke termijn moeten leiden tot een verhoging van de aandeelhouderswaarde van de onderneming.

Voorts streeft Fornix BioSciences behoud van gezonde balansverhoudingen na, waarbij een solvabiliteitsratio (eigen vermogen als percentage van het totale vermogen) wordt nagestreefd van minimaal 35%. Momenteel ligt dit percentage rond de 60% en biedt als zodanig volop mogelijkheden voor acquisities.

Doelstellingen tot en met 2007


· Groei van de omzet tot circa ¤ 100 miljoen.


· Autonome groei van de nettowinst in 2004 van meer dan 15% t.o.v. 2003.


· Vanaf 2005 en volgende jaren een verdere gezonde groei van de nettowinst.


· Realiseren van nieuwe acquisities in de medische sector.


· Streven naar R&D-projecten met een kortere "time to market".


· Toename van de bijdrage van de divisie Theranostics aan winst per aandeel.


· Groei van de activiteiten en afzet in meer landen van Europa.


· Een voortgaande groei van de winst per aandeel.


· Handhaving van een solvabiliteitsratio van minimaal 35%.

Resultaten per divisie

Allergiedivisie
De Allergiedivisie kende in 2003 wederom een buitengewoon succesvol jaar. De divisie richt zich via de business units ARTU Biologicals Europe en ARTU Biologicals Medical primair op de markt voor allergeenproducten, medische hulpmiddelen en producten op het gebied van lactose-intolerantie. De totale omzet van dit onderdeel steeg met 20,2% van ¤ 14,1 miljoen tot ¤ 17,0 miljoen en de winst vóór rente en belasting (EBIT) van ¤ 7,8 miljoen tot ¤ 9,4 miljoen. De EBIT als percentage van de omzet daalde van 55,5% naar 55,1%.

Vooruitzichten
In navolging van de afgelopen jaren zal ook in 2004 een verdere intensivering van de marketinginspanningen voor de producten Oralgen® en Pollinex® plaatsvinden. De officiële registratie van Pollinex® in 2003 is in dit kader een belangrijke impuls voor toekomstige groei van de afzet van dit middel. Goede voorlichting richting huisartsen en specialisten speelt hierbij een belangrijke rol. De gevoeligheid van de westerse bevolking voor verschillende allergenen neemt statistisch gezien nog steeds sterk toe. Dit zal, mits een efficiënte aanpak wordt gehanteerd, ook in 2004 bijdragen aan een sterke groei van de omzet van allergeenproducten.

Handelsdivisie
De Handelsdivisie van de onderneming opereert onder de naam Dr. Fisher Farma. De hoofdactiviteit van Fisher Farma betreft het importeren en exporteren van gepatenteerde geneesmiddelen, de zogeheten Eurospecialités. De belangrijkste afnemers in Nederland zijn stadsapothekers, apotheekhoudende huisartsen, groothandels en ziekenhuizen. De export richt zich vooral op groothandels in Engeland, Duitsland en Scandinavië, en in de toekomst wellicht ook op de Verenigde Staten. Het productassortiment van de Handelsdivisie bestaat momenteel uit circa 400 verschillende geneesmiddelen. De Handelsdivisie realiseerde dit jaar een omzetgroei van 17,7%. De omzet nam toe tot ¤ 49,9 miljoen (2002: ¤ 42,4 miljoen). De brutomarge nam ten opzichte van 2002 toe met 16,5%, vooral door een stringent kostenbeleid en de implementatie van een innovatief voorraadbeheersysteem. De EBIT kon het afgelopen jaar toenemen met 51,6% tot ¤ 1,4 miljoen (2002: ¤ 0,9 miljoen), onder meer door de ten opzichte van 2002 beperkte investeringen in de organisatie. De EBIT als percentage van de omzet steeg hierdoor eveneens van 2,2% naar 2,8%.

Vooruitzichten
Fornix BioSciences verwacht in 2004 de opgaande lijn van haar Handelsdivisie vast te houden. Er zal binnen de Europese Unie verder worden gezocht naar geschikte producten die passen binnen het bestaande productportfolio. Daarnaast zal de Handelsdivisie zich in 2004 richten op vergelijkbare handelsactiviteiten op het gebied van aanverwante producten.

Research & Development-divisie

De Research & Development-divisie kende in het vierde jaar van haar bestaan een sterke teruggang van haar investeringen in Research & Development-activiteiten. Deze daalden van ¤ 2,8 miljoen in 2002 naar ¤ 1,4 miljoen in het afgelopen boekjaar. De investeringen worden overigens geheel gefinancierd uit de positieve cashflow van de rest van de onderneming. Volgens de huidige inzichten zal de Research & Development-divisie niet eerder dan vanaf 2006/2007 een bijdrage aan het resultaat leveren.

De strategie van Fornix BioSciences is erop gericht om haar winstgevende onderdelen verder te versterken en om een gedeelte van deze positieve kasstroom aan te wenden voor innoverend geneesmiddelenonderzoek en de ontwikkeling van marktklare medicijnen. Momenteel loopt een drietal hoofdprojecten waarbij wordt samengewerkt met vooraanstaande kennisinstituten en universiteiten in Nederland. Daarnaast loopt een tweetal nevenprojecten ten behoeve van de Allergiedivisie.

Fornix BioSciences heeft de verwachtingen ten aanzien van de enkele jaren geleden ingezette strategie op het gebied van biotechnologisch ontwikkelingsonderzoek enigszins bijgesteld.

In 2003 is met name in het onderzoek met het peptide F991 goede voortgang geboekt. Daarentegen bleef in de andere twee biotech-projecten, dat het peptide F992 en VEGF als onderwerpen heeft de voortgang achter bij de verwachtingen. Een aantal onderzoeksstadia is opgeschoven van 2003 naar 2004. Alle projecten bevinden zich in een cruciale fase waarbij in 2004 per project zal worden bepaald of voortzetting in het belang van de aandeelhouderswaarde van Fornix BioSciences is.

De belangrijkste ontwikkelingen van de drie hoofdprojecten zijn:

Project F991
Dit project betreft een door Fornix BioSciences ontwikkeld peptide, een klein eiwit waarvoor sterke aanwijzingen bestaan dat het werkt tegen een aantal aandoeningen zoals astma, multiple sclerose, contacteczeem en inflammatoire darmziekten zoals de ziekte van Crohn. In dit project wordt samengewerkt met onder andere de Universiteit van Utrecht en het Academisch Ziekenhuis Groningen. De preklinische onderzoeksfase van het F991 peptide is geheel afgerond. Uit toxicologische studies bleek overtuigend dat het peptide een zeer gunstig veiligheidsprofiel bezit. Het klinisch ontwikkelingsprogramma werd vervolgens voortgezet met de uitvoering van een zogeheten Fase IIA-studie naar de werkzaamheid van F991 bij een patiëntengroep met een specifieke indicatie.

In een eerste relatief kleinschalige Fase IIA-studie bij patiënten met een overgevoeligheid voor nikkel werd een gunstig resultaat verkregen, zoals werd gemeld in een persbericht van 17 november 2003. Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor verdere Fase IIA-onderzoeken, onder andere bij astmapatiënten. Fornix BioSciences streeft ernaar om de hierop volgende kostbare fases IIB en III in nauwe samenwerking met een vooraanstaande farmaceutische partner uit te voeren.

Project F992
Dit project betreft een onderzoek naar een peptide, waarvoor aanwijzingen bestaan dat het een therapeutische werking heeft bij onder andere COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease),oftewel longemfyseem, een vooral aan roken gerelateerde ernstige aandoening. Fornix BioSciences heeft patentbescherming voor het peptide F992 voor de belangrijkste markten voor geneesmiddelen (o.a. de Verenigde Staten en Europa). Thans wordt de klinische werkzaamheid van het peptide uitgebreid onderzocht in geschikte diermodellen. Afhankelijk van de uitkomsten uit deze studies zal in de loop van 2004 een besluit over het vervolg van het F992-project worden genomen.

Het gentherapieproject VEGF
Bij diabetes patiënten is vaatlijden een bekende complicatie, waardoor niet zelden een (onder)- beenamputatie noodzakelijk is. VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) is een eiwit waarvoor sterke aanwijzingen bestaan dat het de nieuwvorming van bloedvaten stimuleert. Door het gen (stukje DNA), welke codeert voor VEGF, toe te dienen wordt beoogd amputatie te voorkomen of uit te stellen. De ontwikkeling van het VEGF-plasmide bevindt zich in een vergevorderd stadium van farmaceutische ontwikkeling (Fase IIB/III), waarbij effectiviteit en veiligheid worden getest door middel van een zogeheten dubbelblind placebo-gecontroleerd onderzoek. Uit een interim-analyse die halverwege het onderzoek eind 2001 werd uitgevoerd, bleek dat de gentherapiestudie zich in gunstige zin ontwikkelde. De klinische studie onder 60 patiënten verloopt echter veel langzamer dan voorzien met name vanwege de vaak hoge leeftijd en lagere onderzoeksbereidheid van de betreffende patiëntenpopulatie. In tegenstelling tot eerder uitgesproken verwachtingen zal het onderzoek pas in de loop van 2004 worden afgerond. Na afronding van het klinisch onderzoek met het product zal afhankelijk van de uitkomsten een vervolgplan worden opgesteld.

Divisie Theranostics
De divisie Theranostics is inmiddels onderverdeeld in drie business units: Fornix Theranostics, SeaPro Theranostics International en Fornix Medical Systems. De kernactiviteit van deze divisie is het (mede) ontwikkelen, produceren en verkopen van producten voor de diagnostiek en behandeling van infectieziekten en kanker. Daarnaast worden elektronische apparatuur en disposables ontwikkeld voor het verrichten van diagnostisch onderzoek bij urologische aandoeningen. De term "theranostics" is een nieuw begrip dat betrekking heeft op een totaal nieuwe generatie diagnostica, welke de arts in staat stelt patiënten adequater te kunnen behandelen. De netto omzet van deze relatief nieuwe divisie kwam uit op ¤ 0,4 miljoen. Door de aanloop- en integratiekosten van de in 2003 overgenomen ondernemingen kwam de EBIT uit op ¤ 0,8 miljoen negatief. De business units zijn in een opbouwfase voor wat betreft de distributie van hun producten binnen Europa en zullen eerst in 2004 bescheiden aan de winstgevendheid gaan bijdragen.

Resultaten algemeen

Omzet

Over 2003 kwam de omzet van Fornix BioSciences uit op ¤ 67,3 miljoen, ten opzichte van ¤ 56,6 miljoen over 2002, een stijging van 19%. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan het sterk gestegen volume van de Allergiedivisie en de Handelsdivisie. Export was met ¤ 13,6 miljoen voor 20,2% in de totale omzet vertegenwoordigd (2002: ¤ 17,0 miljoen, 30%). Dit betekent een relatieve afname van 20% ten opzichte van de export in het boekjaar 2002.

Brutomarge

De brutomarge (in de jaarrekening bruto-omzetresultaat) is over het afgelopen boekjaar uitgekomen op ¤ 19,5 miljoen, ofwel 28,9% van de omzet. Dit betekent een stijging met 18% ten opzichte van de brutomarge in 2002 (¤ 16,5 miljoen; 29,2% van de omzet). De hogere brutomarge is vooral te danken aan de voortgaande verbetering van de verkoop van allergeenproducten van de Allergiedivisie en omzetstijging bij de Handelsdivisie. De stijging van de brutomarge is lager dan in 2002 aangezien in dat jaar, na jaren van gelijkblijvende prijzen voor allergeenproducten, een meer marktconform prijsbeleid werd ingevoerd.

Kosten

De verkoopkosten over het boekjaar 2003 bedroegen ¤ 0,97 miljoen, vergeleken met ¤ 0,83 miljoen over 2002, derhalve een stijging van 16%. Deze toename is vooral het gevolg van aanzienlijk hogere verkoopkosten bij de Allergiedivisie. De algemene beheerskosten stegen in 2003 met 19% naar ¤ 9,3 miljoen, ten opzichte van ¤ 7,8 miljoen in 2002. Deze stijging van ¤1,5 miljoen wordt vooral veroorzaakt door een groei in de personeelskosten.

Resultaten

De EBIT vóór R&D-projectkosten steeg tot ¤ 9,1 miljoen, een stijging van 17% ten opzichte van 2002 (¤ 7,8 miljoen). Het resultaat na belastingen bedraagt ¤ 5,2 miljoen (2002: ¤ 3,4 miljoen).

De onderneming is erin geslaagd om de in december 2003 naar boven bijgestelde verwachtingen van een stijging van het nettoresultaat van meer dan 40% zelfs inclusief de aanloop- en integratiekosten van de twee overgenomen ondernemingen waar te maken. Daarmee komt Fornix BioSciences voor het derde achtereenvolgende jaar uit op een nettowinst die boven de realistische ramingen aan het begin van het boekjaar lagen.

Financiering

Fornix BioSciences wordt in belangrijke mate gefinancierd vanuit het eigen vermogen. Dit bedraagt ultimo 2003 ¤ 16,2 miljoen, ofwel 59,2% van het balanstotaal (2002: 63,4%). Deze procentuele daling is voornamelijk toe te schrijven aan hoger voorraadbeslag en een toename van de liquide middelen.

Daarnaast bestaat de financiering van de onderneming uit enerzijds een langlopende lening ten behoeve van het onroerend goed waarop hypotheek is verstrekt ter grootte van ¤ 0,2 miljoen en anderzijds uit een rekening-courantkredietfaciliteit van maximaal ¤ 4,4 miljoen met als zekerheid de debiteurenportefeuille en de voorraden, waarvan overigens al meer dan drie jaar geen gebruik van wordt gemaakt. In december 2002 is een eerste voorschot ontvangen van ¤ 0,6 miljoen uit hoofde van een toegekend technisch ontwikkelingskrediet. Dit krediet heeft betrekking op het onderzoeksproject F991 en dient uitsluitend terugbetaald te worden indien en naar rato van de inkomsten die het project mogelijk genereert.

De waarde van de voorraad bedroeg ultimo 2003 ¤ 7,3 miljoen (2002: ¤ 4,7 miljoen). Derhalve een toename van 56%. Hiervan is circa ¤ 5,3 miljoen de handelsvoorraad farmaceutische producten, welke in 2002 nog ¤ 3,7 miljoen bedroeg. De andere categorieën voorraden zoals grond- en hulpstoffen, halffabrikaten en gereed product hebben vooral betrekking op de Allergiedivisie. De debiteurenportefeuille is ten opzichte van 31 december 2002 licht toegenomen (ondanks een belangrijk hogere omzet) met 7,5% naar ¤ 7,8 miljoen (2002: ¤ 7,3 miljoen). De post crediteuren nam sterk toe met bijna 56% van ¤ 2,0 miljoen ultimo 2002 tot ¤ 3,1 miljoen per 31 december 2003.

Vooruitzichten

Op basis van de gang van zaken in 2003 en de eerste periode van 2004 en gezien de goede vooruitzichten met betrekking tot de markt voor allergeenproducten, Eurospecialités en de nieuwe markt voor theranostica, voorziet de Directie voor het boekjaar 2004 een stijging van de nettowinst van meer dan 15%.

Het overgrote deel van de resultaatstijging zal wederom afkomstig zijn van de Allergiedivisie en de Handelsdivisie. De nieuw geacquireerde ondernemingen binnen de divisie Theranostics zullen naar verwachting een verbetering van het resultaat richting break even laten zien De kosten die gemoeid zijn met de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen zullen in 2004 opnieuw sterk beïnvloed worden door de voortgang van de verschillende projecten. De hoogte van deze kosten is overigens eveneens afhankelijk van een in 2004 te realiseren heroriëntatie op het te voeren beleid dienaangaande.

Lelystad, 11 maart 2004

Directie Fornix BioSciences N.V.

Voor nadere informatie: Fornix BioSciences N.V.

C.L. Bergman

Voorzitter Directie

Tel. (0320) 26 77 99 / (06) 538 11 747

www.fornix.nl

E I N D E P E R S B E R I C H T

JAARREKENING 2003

Geconsolideerde balans (in euro's)

(vóór verwerking van het resultaat)

per 31 december 2003 met vergelijkende cijfers per 31 december 2002

31 december 2003 31 december 2002

ACTIEF

Vaste activa

Immateriële vaste activa 572.351 127.343

Materiële vaste activa 2.920.597 2.776.018

Totaal Vaste activa 3.492.948 2.903.361

Vlottende activa

Voorraden 7.324.419 4.698.993

Vorderingen 8.320.372 7.455.784

Liquide middelen 8.154.166 3.538.932

Totaal Vlottende activa 23.798.957 15.693.709

Totaal Activa 27.291.905 18.597.070

PASSIEF

Eigen vermogen

Gestort en opgevraagd kapitaal 922.364 909.001

Agio 7.764.261 7.040.380

Algemene reserve 2.284.891 400.382

Onverdeeld resultaat boekjaar 5.214.545 3.442.268

Totaal Eigen Vermogen 16.186.061 11.792.031

Belang derden (19.913) (0)

Groepsvermogen 16.166.148 11.792.031

Voorzieningen 889.655 467.000

Langlopende schulden 786.847 804.239

Kortlopende schulden 9.449.255 5.533.800

Totaal Passiva 27.291.905 18.597.070

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in euro's)

voor het boekjaar van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2003

met vergelijkende cijfers over het boekjaar 2002

2003 2002

Netto-omzet 67.284.222 56.557.074

Kostprijs van de omzet 47.833.960 40.060.461

Bruto-omzetresultaat 19.450.262 16.496.613

Verkoopkosten 968.213 833.802

Algemene beheerskosten 9.345.898 7.849.790

Som der kosten 10.314.111 8.683.592

Netto-omzetresultaat

vóór R&D-projectkosten 9.136.151 7.813.021

R&D-projectkosten 1.358.950 2.771.847

Netto-omzetresultaat

na R&D-projectkosten 7.777.201 5.041.174

Financiële baten en lasten 144.456 110.859

Resultaat uit gewone

bedrijfsuitoefening vóór belastingen 7.921.657 5.152.033

Belastingen resultaat uit gewone

bedrijfsuitoefening 2.732.424 1.779.683

Resultaat deelneming 0 69.918

Aandeel derden 25.312 0

Resultaat uit gewone

bedrijfsuitoefening na belastingen 5.214.545 3.442.268

Winst per aandeel 0,89 0,59

Verwaterde winst per aandeel 0,89 0,59

Geconsolideerd kasstroomoverzicht (in euro's)

voor het boekjaar van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2003

met vergelijkende cijfers over het boekjaar 2002

2003 2002

Kasstroom uit operationele activiteiten:

Ontvangsten van afnemers 70.111.034 59.333.427

Betalingen aan leveranciers en werknemers (61.766.490) (53.345.858)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 8.344.544 5.987.569

Ontvangen interest 23.629 155.703

Betaalde interest (29.676) (41.448)

Betaalde winstbelasting (1.970.067) (2.024.967)

Ontvangst subsidies 85.534 279.544

Kasstroom uit overige operationele activiteiten (1.890.580) (1.631.168)

Kasstroom uit operationele activiteiten 6.453.964 4.356.401

Kasstroom uit investeringsactiviteiten:

Verwerving groepsmaatschappijen (50.000) 0

Investeringen in immateriële vaste activa (397.964) (111.404)

Investeringen in materiële vaste activa (518.301) (281.814)

Desinvestering deelneming 7.754 215.546

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (958.511) (177.672)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten:

Ontvangsten uit langlopende schulden 0 592.594

Aflossingen langlopende schulden (17.392) (1.228.089)

Ontvangsten vanwege

uitoefening personeelsopties 180.211 0

Inkoop eigen aandelen (0) (2.496.400)

Betaald dividend (1.000.727) (767.498)

Overige mutaties 5.400 (4.801)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten (832.508) (3.904.194)

Netto kasstroom 4.662.945 274.535

Liquide middelen begin boekjaar 3.538.932 3.264.397

Inbreng uit acquisitie (47.711) 0

Liquide middelen einde boekjaar 8.154.166 3.538.932