KPN NV

|                           |Datum          |
|                           |11 maart 2004      |
|KPN start een programma voor de inkoop        |            |
|van aandelen met een initieel bedrag tot       |            |
|EUR 500 miljoen                    |            |
|                           |Nummer         |
|                           |013p          |
|                           |            |
|                           |            |
KPN kondigt de start van een programma voor de inkoop van aandelen aan met een initieel bedrag tot EUR 500 miljoen. Dit vertegenwoordigt ongeveer 3% van het uitstaande aandelenkapitaal gebaseerd op de slotkoers van gisteren van EUR 6,39. De verwachting is dat het inkoopprogramma hoofdzakelijk wordt uitgevoerd via open markt transacties, rekening houdend met marktomstandigheden. Het is de intentie om uitsluitend aandelen in te kopen tegen een prijsniveau waarop waarde wordt toegevoegd voor de resterende aandeelhouders. KPN is van plan om de ingekochte aandelen in te trekken.

CEO Ad Scheepbouwer:
"Overeenkomstig ons duidelijke commitment om aandeelhouderswaarde te creëren hebben we bij de aankondiging van onze 2003 resultaten verklaard dat KPN niet van plan is overtollige kasmiddelen aan te houden. We zijn tevreden dat we vandaag de eerste stap zetten om hier invulling aan te geven".

De inkoop van aandelen sluit aan bij het dividendbeleid en het financiële kader aangekondigd op 23 februari jl. Het initiële bedrag van EUR 500 miljoen aan geplande inkoop van aandelen, gecombineerd met het voorgestelde dividend over 2003 en het voorgestelde speciale dividend zoals aangekondigd op 23 februari jl. zou ertoe leiden dat de aandeelhouders van KPN tot ca. EURO 1,1 miljard aan kasmiddelen ontvangen. Exclusief het voorgenomen interim dividend over 2004 zou dit ca. 50% van de huidige verwachte vrije kasstroom over 2004 omvatten. Tevens zal KPN uit de beschikbare kasmiddelen een bedrag van EUR 900 miljoen aan leningen aflossen in de periode tot en met juni 2004.

In het kader van een efficiënt balansbeheer zal KPN overtollige kasmiddelen retourneren aan de aandeelhouders in de vorm van extra uitkeringen van speciaal dividend of via het inkopen van aandelen. KPN zal zijn balanspositie regelmatig beoordelen binnen de parameters van het financiële kader en in het licht van operationele en marktomstandigheden. Aangezien KPN van plan is om meer dan 1% van het uitstaande aandelen kapitaal in te kopen is de toestemming van de Nederlandse Staat, als houder van het bijzonder aandeel vereist. De Staat heeft dit inkoop programma goedgekeurd, maar is op dit moment niet van plan om aandelen te verkopen door deelname aan dit programma.


Noot voor de redactie (