Roto Smeets de Boer NV

PERSBERICHT

Jaarresultaat 2003 hoger dan voorzien door sterk 4e kwartaal en lagere reorganisatievoorzieningen

JAARCIJFERS 2003
Over 2003 heeft RSDB een nettoresultaat uit gewone bedrijfsvoering behaald van EUR 8,3 mln, tegenover EUR 10,3 mln in 2002. Rekening houdend met een reorganisatievoorziening ad EUR 5,0mln bedraagt het nettoresultaat EUR 3,3 mln. Het nettoresultaat is hoger dan in het bericht van 15 januari 2004 op basis van voorlopige cijfers werd geïndiceerd. Een sterk vierde kwartaal 2003 en per saldo lagere reorganisatievoorzieningen bij PlantijnCasparie hebben tot een hogere definitieve jaarwinst geleid.

In 2003 werden de relevante markten in binnen- en buitenland gekenmerkt door verdere stagnatie in vraag. Door het onverminderd ruime capaciteitsaanbod ontstond een ongekend felle prijsconcurrentie. Onder deze omstandigheden heeft Roto Smeets verdere groei in marktaandeel gerealiseerd, heeft Media Partners een 'all time high' winst gerealiseerd en heeft PlantijnCasparie een moeilijk en in financieel opzicht zeer teleurstellend jaar afgesloten.

Mede als gevolg van desinvesteringen bij PlantijnCasparie, daalde de concernomzet met 5% tot EUR 623,9 mln (2002 EUR 658,6 mln) en kwam de toegevoegde waarde 5% lager uit op EUR 311,7 mln (2002 EUR 329,3 mln). Met zowel lagere personeelskosten, lagere afschrijvingen / waardeverminderingen als lagere overige bedrijfskosten daalde de som der bedrijfslasten, inclusief reorganisatievoorzieningen, van EUR 313,8 mln in 2002 tot EUR 300,9 mln in 2003. Het bedrijfsresultaat uit gewone bedrijfsvoering nam af met 21% tot EUR 18,4 mln tegenover EUR 23,3 mln in 2002. Het bedrijfsresultaat inclusief reorganisatievoorziening bedroeg EUR 10,8 mln (2002 EUR 15,5 mln). Het saldo van de financiële baten en lasten daalde van EUR 7,7 mln tot EUR 5,3 mln. De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg EUR 55,1 mln (2002 EUR 66,2 mln). De solvabiliteit bedroeg ultimo 2003 36,2% tegenover 32,0 % ultimo 2002.

Het gewogen gemiddeld aantal geplaatste gewone aandelen is afgenomen van 3.477.672 tot 3.290.275 stuks. De winst per aandeel over 2003 uit gewone bedrijfsvoering komt uit op EUR 2,51 (2002 EUR 2,97). Na verwerking van de reorganisatievoorziening bedraagt de winst per aandeel over 2003 EUR 1,00. Aan de op 7 april a.s. te houden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt een dividend voorgesteld van EUR 1,00 (2002 EUR 1,10) per gewoon aandeel in contanten.

VOORUITZICHTEN
In de door Roto Smeets, PlantijnCasparie en Media Partners bediende segmenten ontbreekt nog steeds het zicht op structureel marktherstel. In de consumentenmarkt staan in het tijdschriftensegment bij de massabladen de oplagen enigszins onder druk. Ook het advertentievolume trekt nog niet merkbaar aan. In de business-to-businessmarkt blijft het feitelijk aantrekken van de bestedingen vooralsnog uit. Een zich doorzettend herstel van de financiële markten zou voor herstel in het segment van het financieel drukwerk kunnen zorgen. Vraagfactoren die in combinatie met het onverminderd ruime capaciteitsaanbod nauwelijks afwijken van vorig jaar. Tegelijkertijd zullen ingezette rationalisaties met name bij PlantijnCasparie en de succesvol gebleken bezettingsstrategie bij Roto Smeets positief bijdragen. RSDB ziet derhalve vol vertrouwen het jaar tegemoet, maar acht het thans te vroeg om verantwoord uitspraken te doen over de winstontwikkeling in het lopende jaar.

DRIE MERKEN
De drie hoofdmerken Roto Smeets, PlantijnCasparie en Media Partners vertoonden de volgende resultaatontwikkeling:

Bedragen x EUR 1 mln 2003 2002 omzet bedrijfsresultaat omzet bedrijfsresultaat Roto Smeets 458,8 22,3 477,0 24,4 PlantijnCasparie 150,6 -14,3 174,9 -10,8 Media Partners 17,1 2,8 16,0 1,8

Het aantal medewerkers in fulltime equivalenten liep terug van 3.790 ultimo 2002 tot 3.465 ultimo 2003.

Roto Smeets
Roto Smeets heeft haar marktpositie verder versterkt. In de relevante West-Europese rotatie-diepdruk- en rotatie-offsetmarkt is de totale afzet van papier in 2003, na twee opeenvolgende jaren van krimp, per saldo met 1% fractioneel toegenomen. Aangejaagd door lagere advertentiebudgetten en het afgenomen consumentenvertrouwen, daalden oplage en omvang van tijdschriften. Catalogi daalden in oplage. De groei in promotioneel drukwerk, met name ongeadresseerde brievenbusreclame, hield aan. De effectieve productiecapaciteit van de grafische industrie nam in omvang toe. Deze vraag- en aanbod-verhoudingen zetten de prijsvorming verder onder druk. Roto Smeets heeft haar geformuleerde volumedoelstelling ruimschoots gerealiseerd: praktisch alle aflopende contracten werden verlengd, de positie in het deelsegment pan-Europese tijdschriften werd versterkt, nationaal en internationaal werd groei gerealiseerd in het segment promotioneel drukwerk. Gemeten naar verwerkt papiertonnage steeg de productie met 6% ten opzichte van 2002.

PlantijnCasparie
PlantijnCasparie heeft een moeilijk en in financieel opzicht zeer teleurstellend jaar afgesloten. In de voor PlantijnCasparie relevante markt nam het volume voor het derde jaar op rij met circa 5% af. Marketingbudgetten werden beperkt, het financiële drukwerk bleef weg door het uitblijven van herstel op de financiële markten. Het ruime capaciteitsaanbod bleef overeind ondanks een verdubbeling van het aantal faillissementen. De marktprojecties vanuit het 4e kwartaal 2002 zijn te optimistisch gebleken. Aanvullende maatregelen gericht op resultaatherstel waren onvermijdelijk. In de nazomer werd een tweede reorganisatieronde aangekondigd. Het nieuwe strategisch concept en de beide omvangrijke reorganisatierondes, die volledig op schema liggen, zullen in combinatie met de inmiddels gerealiseerde commerciële successen de basis leggen voor substantieel resultaatherstel in 2004. De eerder getroffen voorziening van EUR 5,8 mln kon worden teruggebracht tot EUR 5,0 mln na belasting.

Media Partners
Media Partners heeft een 'all time-high' winst gerealiseerd. In de markten waarin Media Partners actief was, betekende de economische teruggang zowel druk op het volume bij bestaande projecten als toegenomen druk op de prijsvorming. Boeiend genoeg was er ook sprake van verschuiving van mediabudgetten juist in de richting van deze relatiemedia. Een beweging die tegelijkertijd nieuwe toetreders aantrok. De basis voor de winsttoename werd gelegd doordat volume-erosie bij bestaande opdrachtgevers tijdig werd gecompenseerd door de acquisitie van nieuwe opdrachten. Programma's gericht op interne productiviteitsverbetering hebben vervolgens de invloed op de winstontwikkeling materieel versterkt.

Hilversum, 11 maart 2004

ROTO SMEETS DE BOER NV
Raad van Bestuur
Voor nadere informatie:
Hans de Jong / Leo van Gelder, tel. 035 - 625 86 00 Persbijeenkomst : heden 11.00 uur, Rosarium, Amstelpark 1, Amsterdam Analistenbijeenkomst : heden 14.00 uur, Rosarium, Amstelpark 1, Amsterdam

Profiel
Roto Smeets De Boer NV - RSDB - is opgenomen in de notering van Euronext als NextPrime onderneming met Amsterdam als marktingang. RSDB is een organisatie van dienstverlenende ondernemingen die de communicatie-uitingen van haar opdrachtgevers - met toegevoegde waarde - omzet in gedrukte en multi-mediale producties. Deze ondernemingen zijn ondergebracht in 3 merken: Roto Smeets ­ grootschalige productie van tijdschriften, postordercatalogi en promotioneel drukwerk ­ met vestigingen in 7 landen in Noordwest-Europa; PlantijnCasparie ­ pre-publishing, drukwerk en direct marketing ­ met 20 vestigingen in Nederland en Media Partners ­ internationale publishing services ­ met vestigingen in 3 Europese landen.

RSDB : www.rsdb.com
Roto Smeets : www.rotosmeets.com
PlantijnCasparie : www.plantijncasparie.nl
Media Partners : www.mediapartners.nl

Bijlagen

- Winst- en Verliesrekening

- Balans

- Verloop eigen vermogen

- Kasstroomoverzicht

- Financiële kalender


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

PRESS RELEASE

Result for 2003 better than expected due to strong 4th quarter and lower provision for reorganisation

2003 ANNUAL RESULTS
RSDB in 2003 realised a net result from ordinary operations of EUR 8.3 million, against EUR 10.3 million in 2002. Taking account of a provision for reorganisation of EUR 5.0 million, the net result amounted to EUR 3.3 million. The net result is higher than was indicated, on the basis of preliminary information, in the press release of 15 January 2004. A strong fourth quarter of 2003 and on balance lower provisions for reorganisation at PlantijnCasparie have resulted in a higher definitive profit for the year.

In 2003, the relevant markets in and outside the Netherlands were characterised by further stagnating demand. The unchanged excess capacity supply resulted in unprecedented levels of price competition. In these conditions Roto Smeets managed to realise further market share growth, Media Partners realised an 'all time high' profit and PlantijnCasparie had a difficult and financially very disappointing year.

Partly as a result of divestments at PlantijnCasparie, total turnover declined by 5% to EUR 623.9 million (2002 EUR 658.6 million) while value-added was 5% lower at EUR 311.7 million (2002 EUR 329.3 million). With both lower personnel costs, lower depreciation / value reductions as well as lower other operating costs, total operating costs, including provisions for reorganisation, declined from EUR 313.8 million in 2002 to EUR 300.9 million in 2003. The operating result from ordinary operations declined by 21 % to EUR 18.4 million, against EUR 23.3 million in 2002. The operating result, including a provision for reorganisation, amounted to EUR 10.8 million (2002 EUR 15.5 million). The balance of financial income and expenses declined from EUR 7,7 million to EUR 5.3 million. Cash flow from operating activities amounted to EUR 55.1 million (2002 EUR 66.2 million). Solvency at year-end 2003 amounted to 36.2 % against 32.0% at year-end 2002.

The weighted average number of issued ordinary shares decreased from 3,477,672 to 3,290,275. The profit from ordinary operations per share for 2003 amounted to EUR 2.51 (2002 EUR 2.97). After incorporation of the provision for reorganisation, the profit per share for 2003 amounted to EUR 1.00. A cash dividend of EUR 1.00 (2002 EUR 1.10) per ordinary share will be proposed to the annual General Meeting of Shareholders, to be held on April 7, 2004.

PROSPECTS
None of the market segments serviced by Roto Smeets, PlantijnCasparie and Media Partners, show any sign of a structural market recovery. In the consumer market, print runs in the magazines segment at the mass circulation magazines are under slight pressure. Advertising volumes are also not yet improving. In the business-to-business market there is no actual increase of spending. A continued recovery of the financial markets could trigger an improvement in the financial printing market segment. Demand factors, in combination with the undiminished supply of excess capacity, are almost unchanged from last year. At the same time, the implemented rationalisations, especially at PlantijnCasparie, together with the successful capacity utilisation strategy at Roto Smeets, will make positive contributions. As a result, RSDB looks ahead with much confidence, although it believes that it is as yet too early to make statements regarding the profit development in the current year.

THREE BRANDS
The three main brands Roto Smeets, PlantijnCasparie and Media Partners reported the following result development:

Amounts x EUR 1 mln 2003 2002 turnover operating result turnover operating result Roto Smeets 458.8 22.3 477.0 24.4 PlantijnCasparie 150.6 -14.3 174.9 -10,8 Media Partners 17.1 2.8 16.0 1.8

The number of employees, in fulltime equivalents, declined from 3,790 at year-end 2002 to 3,465 at year-end 2003.

Roto Smeets
Roto Smeets further strengthened its market position. After two successive years of decline, in 2003 total sales of paper in the relevant Western European rotogravure and web offset market, on balance showed a fractional 1% increase. As a result of lower advertising budgets and falling consumer confidence, print runs and sizes of magazines declined. Catalogues had lower print runs. Growth in promotional print, unaddressed advertising in particular, continued. The effective production capacity of the printing industry increased in size. These supply and demand ratios put further pressure on prices. Roto Smeets easily realised its formulated volume target: almost all terminating contracts were renewed, the position in the pan-European magazine segment was strengthened, growth was realised in the promotional print segment, both at home and abroad. Measured by tonnage of paper, production increased by 6 % compared to 2002.

PlantijnCasparie
PlantijnCasparie had a difficult and financially very disappointing year. In the market relevant for PlantijnCasparie, volume declined by approximately 5% for the third year in a row. Marketing budgets were cut, while there were no financial printing orders as a result of the absence of a recovery in the financial markets. The excess capacity supply remained, despite a doubling of the number of bankruptcies. The market projections based on the 4th quarter of 2002 proved to be too optimistic. Additional measures aimed at a result recovery became unavoidable. A second round of reorganisations was announced late in the summer. The new strategic concept in combination with both major reorganisations, which are both completely on schedule, will together with the in the meantime realised commercial successes lay the foundation for a substantial result recovery in 2004. The earlier provision of EUR 5.8 million could be reduced to EUR 5.0 million after taxation.

Media Partners
Media Partners realised an 'all time high' profit. In the markets in which Media Partners operates, the economic recession resulted in pressure on volume at existing projects as well as increased pressure on prices. Fascinating enough, we could see a shifting of media budgets in the direction of these relationship media. A shift that also attracted new players to the market. The basis for the profit increase was the result of the timely compensation of volume erosion at existing customers by the acquisition of new orders. Programmes aimed at internal productivity improvement subsequently had a material influence on the profit development.

Hilversum, March 11, 2004

ROTO SMEETS DE BOER NV
Executive Board

For further information:
Hans de Jong / Leo van Gelder, tel. +31 356 258 600 Press conference : today 11,00 hrs, Rosarium, Amstelpark 1, Amsterdam Analist conference : today 14,00 hrs, Rosarium, Amstelpark 1, Amsterdam

Profile
Roto Smeets De Boer NV - RSDB - has been included in the Euronext as a NextPrime company, with Amsterdam as its market entry place. RSDB is an organisation of service providing companies which transform the communication statements of their customers - with value added - in printed and multimedia productions. These companies have been organised in three brands: Roto Smeets ­ for mass production of magazines, mail-order catalogues and commercial print ­ with offices in 7 countries in north-western Europe; PlantijnCasparie ­ pre-publishing, print and direct marketing ­ with 20 offices in The Netherlands and Media Partners ­ international publishing services ­ with subsidiaries in 3 European countries.

RSDB : www.rsdb.com
Roto Smeets : www.rotosmeets.com
PlantijnCasparie : www.plantijncasparie.nl
Media Partners : www.mediapartners.nl.

Enclosures

- Consolidated profit and loss account

- Balance

- Changes in shareholders' equity

- Consolidated statement of cash flow

- Financial calender