Ministerie Tewerkstelling en Arbeid Belgie

Bevordering van de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden van oudere werknemers

Voorstelling
Documentatie
Regelgevende tekst
Bijkomende inlichtingen

Voorstelling

De toenemende vergrijzing in België, die gepaard gaat met een te lage participatiegraad van de oudere werknemers en een te vroeg uitstappen uit de arbeidsmarkt, zal in de nabije toekomst sterke druk uitoefenen op de overheidsbegroting door de hoge pensioenuitgaven. Deze bevolkingsgroep kan echter door zijn ervaring nog een belangrijke rol spelen in het bedrijfsleven.

Om de visie op arbeid en pensionering van deze werknemers te veranderen, kunnen bedrijven een toelage aanvragen voor acties die ze ondernemen ten voordele van werknemers die tenminste 55 jaar oud zijn. Die acties kunnen betrekking hebben op aanpassingen van de arbeidsomstandigheden of arbeidsorganisatie, alsook studies hieromtrent.

Documentatie

De criteria tot betoelaging zijn terug te vinden op het aanvraagformulier, in de module E-government

Regelgevende tekst

KB van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering van de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden van oudere werknemers en tot vaststelling van het bedrag van die toelage (Belgisch Staatsblad van 7 februari 2003)

Bijkomende inlichtingen

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Algemene Directie Humanisering van de Arbeid
Frank Dehasque
tel. 02 233 42 28
e-mail: frank.dehasque@meta.fgov.be