Partij van de Arbeid

Den Haag, 11 maart 2004

Aanvullende vragen van de leden Waalkens en Wolfsen (beiden PvdA) aan de minister van justitie

* Deelt u onze mening dat artikel 36 lid 1 van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren, waarin het verbod ligt om zonder redelijk doel of door overschrijding van de toelaatbaarheid bij een dier pijn of letsel te veroorzaken, dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen, reeds de juridische grondslag biedt voor strafrechtelijke vervolging van dierenverkrachters, ook wanneer het dier geen fysiek letsel heeft opgelopen?

* Bent u met ons van mening dat het absoluut ongewenst is dat dierenverkrachters nu al jaren wegens onduidelijke formulering van dit wetsartikel onterecht vrijuit gaan? Zo ja, bent u bereid in artikel 36 lid 2 van de Gezondheids- en Welzijnswet onder de verboden gedragingen op te nemen: het uitoefenen van seksuele handelingen met een dier wat ten koste gaat van de gezondheid of het welzijn van het dier , zodat seks met dieren (ook zonder letsel) nu ook expliciet strafbaar is?


---
Tweede Kamer der Staten-Generaal www.tweedekamer.nl

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.