Partij van de Arbeid

Den Haag, 11 maart 2004

Correctie - graag de eerdere versie verwijderen

Vragen van de leden Crone en Heemskerk (PvdA) aan de minister van Financiën

1. Bent u bekend met de berichtgeving rondom de onafhankelijkheid van tussenpersonen?

2. Is het correct dat een deel van de NVA-assurantietussenpersonen productieverplichtingen bij verzekeraars heeft of zelfs alle verzekeringen namens één verzekeringsmaatschappij sluit? Zo ja, in hoeverre betreft het dan naar uw oordeel nog onafhankelijke tussenpersonen? Zo nee, waarom niet?

3. Hoe oordeelt u vooral vanuit het belang van de consument - over het gestelde dat, alhoewel leden van de NVA niet geacht worden productieafspraken met verzekeringsmaatschappijen te maken, zij die blijkbaar wel hebben?

4. Worden ook door andere in naam nog onafhankelijke assurantietussenpersonen productieafspraken met verzekeringsmaatschappijen gemaakt? Zo ja, hebt u een beeld welk deel van de verzekeringsmarkt wordt beheerst door dergelijke afspraken? Zo nee, op grond waarvan heeft u deze mening?

5. Deelt u de mening dat productieafspraken een indicatie kunnen zijn voor het feit dat zelfregulering, zoals neergelegd in de GIDI (Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair), nog niet heeft geleid tot transparantie over de onafhankelijkheid van de adviseurs? Zo ja, kunt u dan aangeven of er in het wetsvoorstel Wet Financiële Dienstverlening een duidelijke scheiding tussen onafhankelijkheid enerzijds en productieafspraken anderzijds wordt aangebracht? Zo nee, waarom niet?

6. In hoeverre en hoe lang heeft AEGON N.V. reeds zeggenschap over en eigendom van Meeùs groep?

7. Bent u met ons van mening dat deze mogelijke zeggenschap over en eigendom van de Meeùs Groep door AEGON N.V. aan (potentiële) klanten en aandeelhouders gemeld had moeten worden?

8. In hoeverre bestaat er momenteel wet- en regelgeving om zeggenschap en eigendomsverhoudingen proactief te melden aan (potentiële) klanten?

9. Deelt u met ons de mening dat in de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) moet staan dat zeggenschap en eigendomsverhoudingen proactief aan (potentiële) klanten gemeld moeten worden?

10. Deelt u met ons de mening dat één van de toezichthouders op financiële marktpartijen (DNB, AFM of PVK) de consumenten op korte termijn een overzicht zou moeten kunnen bieden van enerzijds volledig onafhankelijke tussenpersonen en anderzijds tussenpersonen waar financiële aanbieders wél zeggenschap en eigendomsverhoudingen mee hebben, zolang dit niet in de (WFD) is vastgelegd? Zo ja, welke toezichthouder zou dit volgens u moeten zijn en wanneer verwacht u dat een dergelijk overzicht beschikbaar komt?

Nova Nederland 3, 10 maart 2004; Assurantie Magazine van 5 maart 2004

---
Tweede Kamer der Staten-Generaal
http://www.tweedekamer.nl

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.