Arcares
Branchevereniging voor Verpleging en Verzorging

Zorgvernieuwingsgelden goed besteed

Thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen hebben extra middelen adequaat ingezet.

De middelen voor zorgvernieuwing in de thuiszorg en in verpleeg- en verzorgingshuizen zijn goed terecht gekomen. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat ze voor 80% rechtstreeks aan cliënten zijn besteed. De overige 20% is aangewend voor projecten die indirect ten goede komen aan cliënten. De middelen konden niet uit de reguliere budgetten of productieafspraken worden bekostigd. Arcares en LVT verwachten dan ook dat staatssecretaris Ross de middelen niet schrapt.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden op verzoek van het ministerie van VWS. In de begroting van VWS zijn de zorgvernieuwingsmiddelen (186,6 miljoen Euro in 2003) voor 2004 geschrapt. Arcares en LVT zijn hiertegen in het geweer gekomen. Daarnaast heeft D66-kamerlid Lambrechts een motie ingediend waarin zij vraagt 100 miljoen te reserveren voor zorgvernieuwing uit de beschikbare middelen. Op basis van deze feiten heeft de staatssecretaris zich bereid getoond de stopzetting van zorgvernieuwing te heroverwegen als uit onderzoek zou blijken dat zorgvernieuwingsprojecten niet onder het reguliere budget te brengen zijn. Dat blijkt het geval. 80 % van de projecten beantwoordt bovendien aan het uitgangspunt dat ze direct de cliënt ten goede komen.

Datum: 11/03/2004