Gemeente Hoogeveen

Openbare besluitenlijst van B & W

Datum:2 maart 2004

Nr.OnderwerpBesluit
1.Bestemmingsplan Zwembad en omgeving: voorstel om tot uitgifte van 3 bouwkavels over te gaan1.Voornemen tot uitgifte van 3 bouwkavels in de vrije sector ter kennis van de commissie Omgeving brengen 2.Grondprijs vaststellen op ¤ 160,00 per m2 (excl. 19% BTW) 3.Voorbereiden van de uitgifteprocedure om in mei 2004 tot loting van de kavels over te gaan 4.Uitgifte op basis van inschrijving en loting conform de uitgiftevoorwaarden 5.Analyse van gebruik speelweide toevoegen
2 Bezwaarschrift Vereniging De Wereldwinkel 1.Instemmen met het advies van de Bezwaarschriftencom-missie; het bezwaarschrift gegrond verklaren 2.Een zo handzaam mogelijke uitvoering voorbereiden. 3.Ontwikkeling wijk- en BuurtbeheerCollege neemt kennis van deze ontwikkelingsnota als richting voor het wijkgericht werken bij de bouw van de organisatie 4Brief van familie Heringa met vraag of het mogelijk is de bestemming van Siberië 14 en 14a in een nieuw bestemmingsplan aan te passen om de bouw van twee afzonderlijke woningen mogelijk te maken en het verzoek om middels vrijstelling van het bestemmingsplan medewerking te verlenen aan het bouwen van een serreBrief afdoen 5 Intrekken van bouwstop, De Mast 2 1.Het intrekken van de Bouwstop, d.d. 27 november 2003 2.De heer Schalen max. ¤ 322,-- te vergoeden voor de kosten van bezwaar 6Verzoek om planschade van de heer Tj. de Vrieze wonende aan het Zuideropgaande 31b te HollandscheveldNysingh Dijkstra De Graaf, advocaten & notarissen, opdracht geven advies uit te brengen met betrekking tot het verzoek 7 Beoordeling EnergieBesparingsPlan (EBP) Berendsen Textiel Services B.V.,Fabrieksweg 10, 7902 NM Hoogeveen 1.Het advies van Novem overnemen. Dit betekent dat het concept Energiebesparingplan (EBP) goedgekeurd wordt, onder voorwaarde dat in de monitoringsrapportage over 2003 de ontbrekende administratieve gegevens worden vermeld. 2.Brief aan Berendsen Textiel zenden (kopie aan Novem). 8Aankoop grond begraafplaats FluitenbergBeschikbaar stellen van ¤ 195.000 uit het IP 2002-2005, jaarschijf 2002, post 130, voor de aankoop van grond voor de aanleg van de nieuwe begraafplaats te Hoogeveen, 1e fase. 9 Aankoop percelen grond gelegen ten noorden van de Hollandscheveldse Opgaande te Hollandscheveld, ten behoeve van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Buitenvaart II. 1.Instemmen met de aankoop van de percelen grond gelegen ten noorden van de Hollandscheveldse Opgaande te Hollandscheveld, totaal groot ongeveer 237 m² ten behoeve van de ontwikkeling van bedrijventerrein Buitenvaart II. 2.De aankoopkosten ten laste brengen van de grondexploitatie Buitenvaart II, complex G.03.064.1.05.x.x 10Interne klachtprocedure 20031.Kennisnemen van de in het jaar 2003 ingediende klachten en de analyse van de klachten. 2.Overzicht actief openbaar maken en voor een ieder ter inzage leggen