Gemeente Haarlem


11 maart 2004
sector Stadsbeheer
ulia de Jong
023-5114903
juliadejong@haarlem.nl
73/2004
Gemeente Haarlem, college van burgemeester en wethouders

Persbericht


Duurzame energiescan Waarderpolder
gemeente daagt bedrijven uit aan de slag te gaan met duurzame energie

De gemeente Haarlem is actief bezig met het duurzaam herstructureren van het bedrijventerrein Waarderpolder. Om dit te realiseren zijn inmiddels verschillende projecten gestart. Één van deze projecten is het uitvoeren van een duurzame energiescan. Voor bedrijven is dit een unieke kans om uit te vinden welke mogelijkheden zij hebben om duurzame energie toe te passen. Het onderzoek wordt ondersteund met subsidie van NOVEM (Nederlandse Organisatie voor Energie en Milieu).

Er is door de gemeente een energieonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van duurzame energietoepassingen voor heel Haarlem. Hieruit kwam naar voren dat er voor de Waarderpolder diverse kansen zijn. Door in samenwerking met de gevestigde bedrijven op dit terrein een duurzame energiescan uit te voeren, kan meer inzicht verkregen worden in de verschillende duurzame energieopties.


Waarom een duurzame energiescan?

Steeds meer particulieren gaan over op groene stroom. Deze trend zet zich door naar andere sectoren zoals bedrijven: zij kiezen steeds vaker voor groene stroom of kijken zelfs naar hun eigen mogelijkheden om duurzame energie op te wekken. De inzet van een duurzame energiescan voor het bedrijventerrein Waarderpolder vormt een belangrijk middel om nieuwe duurzame energietoepassingen voor dit gebied te verkennen. Een aantal bedrijven hebben hiervoor al interesse getoond.


Waarom zouden bedrijven willen meedoen?

De duurzame energiescan is in eerste instantie gericht op het inventariseren van collectieve opties. Er wordt dan ook naar bedrijven gezocht die gezamenlijk de mogelijkheden van duurzame energie willen onderzoeken. Door deze aanpak kunnen bedrijven met een geringe inspanning samen met de gemeente en een externe deskundige de scan uitvoeren. De gezamenlijke aanpak maakt dat er meer kansen benut kunnen worden. Er wordt verder gekeken dan de inrichtingsgrenzen van individuele bedrijven. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld onderling energie uitwisselen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruiken van de vrijgekomen warmte van een ICT-bedrijf voor de verwarming van een ander bedrijf.

De scan geeft inzicht of en hoe kostenbesparing en een efficiëntere bedrijfsvoering te behalen is. De inzet van warmtepompen kan er bijvoorbeeld toe leiden dat omgevingswarmte nuttig kan worden gebruikt. Een ander voorbeeld is de benutting van organische reststromen voor het opwekken van groene energie. Hierdoor wordt niet alleen op energiekosten, maar ook op de kosten voor afvalverwijdering bespaard.

De toepassing van duurzame energie kan bijdragen aan een positief bedrijfsimago. Men kan zich hiermee onderscheiden van concurrenten als zijnde innovatief en milieubewust.

Bedrijven kunnen met behulp van de scan invulling geven aan de energievoorschriften die in de milieuvergunning genoemd worden. De duurzame energiescan vormt in dit opzicht een belangrijk hulpmiddel bij deze verplichting.


Doel van de duurzame energiescan

De duurzame energiescan moet uiteindelijk leiden tot een inventarisatie van mogelijke duurzame energietoepassingen bij bedrijven en partijen die in de Waarderpolder werkzaam zijn. Daarbij moet de scan aansluiten op bestaande duurzame initiatieven en ontwikkelingen, zoals de gezamenlijke inkoop van energie aangestuurd door het parkmanagement, het biogasproject en het hergebruik van grondwater bij bodemsanering. Ten slotte moet de scan resulteren in een selectie van kansrijke uitvoeringsprojecten, waarbij zowel de technische als de financiële haalbaarheid is bepaald.

Voor de uitwerking van de duurzame energietoepassingen kunnen de bedrijven overigens aanspraak maken op diverse subsidies.


Meer informatie

Heeft u interesse in of vragen over de duurzame energiescan, dan kunt u bellen met Theo Elfrink van de afdeling Milieu gemeente Haarlem, tel: 023 - 5114597.


Achtergrondinformatie: Haarlemse Klimaatbeleid


De duurzame energiescan past binnen het Klimaatbeleid van de gemeente Haarlem. Het Klimaatbeleid is een verbreding van het traditionele energiebeleid, waarbij naast energiebesparing aandacht wordt gegeven aan toepassingen van duurzame energie. Duurzame energie wordt gewonnen uit bronnen waarbij weinig tot geen schadelijke milieueffecten optreden bij winning en omzetting en die in onuitputtelijke hoeveelheden beschikbaar zijn, zoals zon, wind, water, biomassa, aard- en omgevingswarmte.

Het plan van aanpak Klimaatbeleid beschrijft de inzet van de gemeente Haarlem op het gebied van energiebesparing en de stimulering van de toepassing van duurzame Energie in de periode 2003-2007. In de verschillende deelsegmenten van het energiebeleid worden projecten opgezet en uitgevoerd. Het project Duurzame Energie scan voor de Waarderpolder is er hier een uitwerking van. Het project is ook opgenomen in het Uitvoeringsprogramma duurzame ontwikkeling Waarderpolder dat voor dit bedrijventerrein is vastgesteld. Daarnaast sluit dit project aan bij andere milieubeleidstaken, zoals de Wet milieubeheer (de Verruimde Reikwijdte) en de Meerjarenafspraak Energie-Efficiency 2002-2012 (MJA2).


---- --