Provincie Noord-Brabant


Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Persbericht                    
                         

Gedeputeerde Luijendijk in Liniecommissie

Vijf provincies en vijf ministeries werken samen aan behoud Hollandse Waterlinie

De Hollandse Waterlinie is een onderdeel van het cultuurhistorisch erfgoed van Nederland. De Linie van forten en verdedigingswerken staat op de Unescolijst. Maar daarmee is het behoud van dit werelderfgoed nog niet gegarandeerd. Vijf provincies en ministeries gaan samenwerken om behoud en beheer van de 85 kilometer lange linie van verdedigingswerken te verbeteren. Gedeputeerde Wim Luijendijk is door minister Veerman geinstalleerd in de Liniecommissie voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie.


De installatie vond plaats tijdens een werkbezoek door de ministers Dekker en Veerman aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De commissie bestaat uit vijf gedeputeerden van de vijf waterlinieprovincies: Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant en vijf vertegenwoordigers van de betrokken departementen. Oud-burgemeester van Nijmegen, de heer d'Hondt is voorzitter van de commissie.


De Liniecommissie is verantwoordelijk voor de realisatie van het Linieperspectief Panorama Krayenhoff. Dit Linieperspectief gaat een belangrijke rol spelen bij de ruimtelijke inrichting van Nederland. De plannen worden uitgevoerd door het Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie. en moet een herkenbaar gebied worden, dat duurzaam instandgehouden wordt door toevoeging van eigentijdse functies zoals recreatie en toerisme, waterberging en natuur.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een historische verdedigingslinie van 85 km lang die loopt van het IJsselmeer (bij Muiden) tot aan de Biesbosch. Vanaf 1815 kon de Linie over een breedte van twee tot vijf kilometer onder water worden gezet ofwel geïnundeerd. De Linie wordt nu zichtbaar gemarkeerd door een lint van forten, groepsschuilplaatsen en kazematten in een historisch waardevol open gebied.
Het fort Altena, dat ligt langs de A27 bij de afslag naar Werkendam en Woudrichem, zal een andere bestemming krijgen. Het fort kan gaan dienen als uitvalsbasis voor de ontdekking van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en van de Biesbosch. De provincie Noord-Brabant draagt zijn steentje bij door, vanuit het credo "behoud door ontwikkeling de meest gunstige duurzame bestemmingen voor dit fort uit te zoeken", aldus gedeputeerde Luijendijk.


---- --

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176
Persbericht                    
                         

Concept-voorontwerp Uitwerkingsplan Land van Cuijk vastgesteld

Het voorontwerp-uitwerkingsplan Land van Cuijk is door de stuurgroep in concept vastgesteld. Het uitwerkingsplan is een regionale uitwerking van het Streekplan Noord-Brabant 2002 en gaat over de verdeling van woon- en werklocaties in het Land van Cuijk tot 2015. Het plan is samen met de betrokken gemeenten en het waterschap Aa en Maas opgesteld en is met belangenorganisaties besproken. Er is daarbij rekening gehouden met de plannen van de reconstructiecommissie Peel en Maas.


Het uitwerkingsplan geeft aan dat de kenmerkende landschappelijke driedeling van het Land van Cuijk in Maasterrasrug, Maasterrasvlakte en Peelontginningen behouden moet blijven en waar mogelijk versterkt moet worden. Het betekent dat toekomstige verstedelijking met name gesitueerd wordt aan de oostkant van de regio rond bestaande infrastructuur (A73 en spoorlijn) en Cuijk en Boxmeer. Daarbij dient zoveel mogelijk rekening te worden gehouden met de oostwestgerichte landschappelijk-ecologische structuren.

In het Land van Cuijk moeten tot 2015 ruim 3700 woningen worden gerealiseerd. Hierbij is het aandeel van Grave buiten beschouwing gelaten. Deze gemeente is in de komende vijf jaar namelijk pilotgemeente 'bouwen binnen strakke contouren'. De gemeenten hebben de inspanningsverplichting op zich genomen tenminste 50 % van de woningen binnen het bestaand stedelijk gebied te realiseren.
Grote uitbreidingslocaties in de regio zijn Heeswijkse Kampen (Cuijk) en Maasbroeksche Blokken (Boxmeer). Bij uitbreiding dient veelal rekening te worden gehouden met natuurwaarden, grondwaterbeschermingsgebieden en archeologie. Het bouwbeleid kent een aantal kwalitatieve accenten, zoals bouwen voor senioren en starters en het aanbieden van zorgwoningen, en is gericht op nieuwbouw en op transformatie van de bestaande voorraad.

Verder geven de gemeenten in het concept-voorontwerp uitwerkingsplan aan dat ze in de toekomst een gezamenlijk bedrijventerreinenbeleid zullen voeren. De gemeenten gaan binnen de regio uit van het principe: het juiste bedrijf op de juiste plek. Een belangrijk project is de realisatie van een regionaal bedrijventerrein nabij Haps voor omvangrijke en/of zware bedrijven uit de regio. De gemeenten in het Land van Cuijk nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van dit terrein. Andere bedrijventerreinen die ontwikkeld worden zijn Beugen-Zuid (ten noorden van Boxmeer) en Molenveld (fase II en III) te Wanroy. Verder is het van groot belang de bestaande terreinen intensiever te gebruiken en te herstructureren. Gemeenten krijgen hierbij ondersteuning van de provincie.

Eind maart wordt het concept-voorontwerp uitwerkingsplan aangeboden aan Gedeputeerde Staten. Daarna gaat de officiële vaststellingsprocedure van start. Het is de bedoeling dat Gedeputeerde Staten het uitwerkingsplan in december 2004 definitief vaststellen.