Provincie Noord-Brabant


Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Persbericht                    
                         

Kievit steeds meer bedreigd

Zoeken en rapen van kievitseieren in Brabant ook in 2004 verboden

Ook in 2004 is het in Brabant verboden kievitseieren te zoeken en te rapen. De provincie, de politie en de Algemene Inspectiedienst zijn de komende tijd extra alert op de naleving van het verbod. Dit vanwege het feit dat het broedseizoen van de weidevogels weer begonnen is en de kievit een beschermde vogelsoort is. Het zoeken en rapen van eieren vormt een serieuze bedreiging voor deze weidevogel. De handhavers zullen bij hun controleacties in het veld nauw samenwerken met de weidevogelbeschermers die zich bezig houden met het markeren en beschermen van de nesten van de kieviten.

De Flora- en faunawet bepaalt dat het verboden is eieren van weidevogels zoals de kievit te zoeken, te rapen of te vernielen. Ook is het verboden om deze dieren opzettelijk te verontrusten. Voor de bescherming in het veld heeft het Ministerie van LNV voor het seizoen 2004 aan weidevogelorganisaties een ontheffing onder voorwaarden verleend. Iedereen die niet in het bezit is van zo'n ontheffing of de daarbij behorende voorwaarden niet correct naleeft, is in overtreding.
De minister kan een periode van 1 maart tot 9 april vaststellen, ten behoeve van het zoeken en rapen van kievitseieren. Vervolgens is het ter beoordeling aan Gedeputeerde Staten of in de provincie daadwerkelijk kan worden gezocht en geraapt. De provincie Noord-Brabant verleent geen ontheffing voor het rapen van kievitseieren. Een belangrijke reden daarvoor is dat de (nest)bescherming van de kievit onder druk staat door het illegaal rapen.
De provincie, de politie en de Algemene Inspectiedienst houden toezicht op het zoek- en raapverbod. Ingeval van overtredingen zal daartegen proces-verbaal worden opgemaakt.Provincie Noord-Brabant