Heijmans N.V.

Prestaties 2003 tonen veerkracht Heijmans in moeilijke markt.

's-HERTOGENBOSCH - Heijmans N.V. (bouw, vastgoedontwikkeling en aanverwante activiteiten) heeft over het jaar 2003 een nettowinst behaald van 75 miljoen vóór de bijzondere last van 15 miljoen die werd genomen in 2003 in verband met boetebeschikkingen door de Nederlandse mededingingsautoriteit NMa. Positief waren de gestegen verkoop van woningen, het resultaat van beton- en utiliteitbouw en lagere belastingen. Tegenvallend waren de reorganisatiekosten voor reguliere infra, kabel- en leidingactiviteiten en enkele productiebedrijven alsmede een toevoeging aan de voorziening voor onverkocht commercieel vastgoed in de eerste helft van 2003. In 2003 werd een operationele kasstroom gegenereerd van 59 miljoen. De strategische focus op full service bouw- en ontwikkelingsactiviteiten moet Heijmans minder afhankelijk maken van conjunctuur en prijsconcurrentie en leiden tot verhoging van marge en rendement. Heijmans heeft verhoging van het rendement op het geïnvesteerde vermogen van 11% in 2003 naar 18% in 2008 ten doel gesteld. De nettowinstdoelstelling voor dat jaar bedraagt 3% over de bedrijfsopbrengsten. Voor 2004 verwacht Heijmans een operationeel resultaat (winst vóór interest en belastingen en exclusief bijzondere last uit hoofde van boetes NMa) rond het niveau van 2003. De nettowinst over 2004 zal echter belangrijk lager uitkomen ten opzichte van de nettowinst vóór bijzondere last over 2003, hoofdzakelijk als gevolg van een stijging van de belastingdruk naar circa 35%. Vanwege de aanhoudende focus op positieve kasstromen in 2004 en de veerkracht van de onderneming is Heijmans voornemens, onvoorziene omstandigheden buiten beschouwing gelaten, aan de aandeelhouders een dividend voor te stellen over 2004 tenminste gelijk aan het voorstel voor het boekjaar 2003. Het dividendvoorstel over het boekjaar 2003 bedraagt 1,22 per gewoon aandeel.

Klik hier voor het complete persbericht.

Compleet persbericht

Heijmans nv - http://www.heijmans.nl