Ministerie van Buitenlandse Zaken

Regionale Benadering Westelijke Balkan

INHOUDSOPGAVE

1. Samenvatting..............................…………………………………………. 2
2. Uitgangspunten Nederlands beleid.....................…………………………… 3
3. Regionale context
3.1. Van post-conflict naar transitie.....................………………………. 4 3.2. Toenadering tot de EU en de NAVO..................……………………. 6
4. Regionale benadering en geïntegreerd beleid 4.1. Regionale benadering noodzaak..................………………………… 7 4.2. Uitgangspunten beleidskader.....................…………………………. 8 4.3. Regionale samenwerking........................………………………….. 9 4.4. Vluchtelingen en ontheemden, integratie en migratie...............……... 10 4.5. Milieu..............................………………………………………… 11 4.6. Private sector ontwikkeling.....................…………………………… 11 4.7. Bevorderen van de rechtsstaat en openbare/militaire veiligheid........... 12 4.8. Militaire veiligheid en de Nederlandse presentie in de regio.........…… 13 4.9. Doorkijk per land...........................……………………………….. 16 4.10. Multilaterale fora...........................………………………………… 21 Lijst met afkortingen...........................……………………………………. 22 Via onderstaande link kunt u het document (in PDF-formaat) bekijken: ================


1. Samenvatting
De regionale benadering is gebaseerd op geïntegreerd beleid vanuit regionaal perspectief, gericht op bevordering van vrede, stabiliteit en duurzame ontwikkeling van de Westelijke Balkan. De regionale benadering omvat Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Macedonië, Servië en Montenegro en Kosovo. In de Balkan worden politiek/militaire, OS-en economische instrumenten geïntegreerd gebruikt.
Overeenkomstig de notitie "Aan elkaar verplicht"(AEV) wil Nederland bijdragen aan oplossingen voor problemen die in regionaal kader kunnen worden aangepakt. In OS kader is de regionale benadering van toepassing op de drie partnerlanden (Albanië, Bosnië-Herzegovina en Macedonië) en Servië en Montenegro en Kosovo. Vanuit de regionale thematiek zal ten volle gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden die de bilaterale OS in genoemde partnerlanden biedt, alsmede van een nieuw op regionaal niveau uit te voeren Balkan-programma. De regionale middelen dienen waar mogelijk te bewerkstelligen dat EU-en andere fondsen optimaal in de Balkan worden ingezet. Vanuit de economische optiek is een regionale benadering eveneens van groot belang. Daarbij is te denken aan handelsliberalisatie en verbetering van het investeringsklimaat, maar ook zaken als een regionale energiemarkt en regionale milieuprojecten. De ontwikkelingen in Kroatië zijn eveneens van invloed op de ontwikkelingen van de regio als geheel. Kroatië zal echter niet in aanmerking worden gebracht voor Nederlandse ODA-fondsen. Vanuit EZ bestaat wél een sterke focus op Kroatië. Vanuit het perspectief van militaire veiligheid is Nederland present in Bosnië-Herzegovina. Belangrijke oriëntatie voor de landen van de Westelijke Balkan is de wens tot integratie in Euro-Atlantische structuren. Regionale samenwerking wordt door de EU als voorwaarde genoemd voor verdere aansluiting in het kader van het Stabilisatie- en Associatieproces. Het toetredingsperspectief is een belangrijke stimulans geweest voor de landen van de Westelijke Balkan om deel te nemen aan diverse regionale initiatieven die door de internationale donorgemeenschap werden opgezet. Dergelijke initiatieven hebben zeker hun nut gehad, doch komen meestal niet boven het niveau van politieke verklaringen uit. De laatste jaren groeit ook bij de landen van de regio zelf het besef dat een effectieve aanpak van problemen als duurzame terugkeer van vluchtelingen en ontheemden, en militaire en openbare veiligheid inclusief bestrijding van georganiseerde misdaad slechts via regionale samenwerking kan worden bewerkstelligd. Oplossing van deze problemen is instrumenteel voor de aansluiting bij Euro-Atlantische structuren. Dit is een continu politiek-militair-economisch proces dat zijn weerslag heeft op de internationale, inclusief Nederlandse presentie, op de Balkan. De regionale benadering zal de komende jaren gestalte krijgen vanuit de volgende uitgangspunten:
De Nederlandse inzet verschuift de komende jaren van post-conflict naar duurzame stabiliteit en ondersteuning van het transitieproces. Meerjarige inzet is nodig, wil de regionale benadering effect sorteren; gelet op de ontwikkeling van de landen van de regio in de richting van aansluiting bij de Europese Unie lijkt een tijdsperspectief tot en met 2007 realistisch.

http://www.minbuza.nl/20040311-111234-A