REAL TIME COMPANY KLAAR VOOR TOEKOMST DOOR INGRIJPENDE WIJZIGINGEN

EBITDA verlies over 2003 EUR 3,3 miljoen

Amsterdam, 11 maart 2004

De directie van Real Time Company (RT Company N.V.) deelt het voorlopige resultaat over 2003 mee. Real Time Company heeft over 2003 bij een omzet van EUR 32,6 miljoen een negatieve EBITDA van EUR 3,3 miljoen gerealiseerd. Dit is inclusief reorganisatiekosten en eenmalige kosten ter grootte van in totaal EUR 1,9 miljoen. Het nettoverlies over 2003 kwam uit op EUR 12,2 miljoen. Dit resultaat is inclusief een extra afschrijving van goodwill ter grootte van EUR 3,8 miljoen alsmede een afwaardering op deelnemingen van EUR 4,0 miljoen. Real Time Company heeft het afgelopen jaar verschillende reorganisaties doorgevoerd en is omgevormd tot een fundamenteel andere organisatie.

In het resultaat over 2003 zijn reorganisatiekosten opgenomen van EUR 1,2 miljoen en eenmalige kosten van in totaal EUR 0,7 miljoen. Onder invloed van de tegenvallende resultaten van 2003 en de genomen maatregelen is ook de boekwaarde van de goodwill aangepast. Boven op de reguliere amortisatie van goodwill van EUR 1,4 miljoen heeft een extra afschrijving plaatsgevonden van EUR 3,8 miljoen. Als gevolg van deze impairment is de amortisatielast voor komende jaren gehalveerd. De eerder aangekondigde afwaardering op minderheidsbelangen bedroeg EUR 4,0 miljoen. De helft van dit bedrag komt voor rekening van de participatie in het Belgische Ifaros. In 2003 zijn twee kapitaalbelangen verkocht.

Over 2002 bedroeg het EBITDA EUR 1,4 miljoen negatief bij een omzet EUR 8,4 miljoen. In de resultaten over 2002 waren Citee B.V (Citee) en ExplainerDC B.V. (ExplainerDC) echter slechts voor respectievelijk 3 maanden en 1 maand meegeconsolideerd, waardoor de resultaten niet vergelijkbaar zijn. Wanneer Citee en ExplainerDC het gehele jaar meegeconsolideerd zouden zijn, was de omzet over 2002 EUR 37,8 miljoen geweest, met een negatief EBITDA van EUR 2,3 miljoen.

Organisatie

In de afgelopen twee jaren is Real Time Company omgevormd tot een andere onderneming dan zij was ten tijde van haar beursgang. Nadat in de eerste helft van 2002 stappen waren gezet om de kosten zoveel mogelijk te beperken, werd er in de tweede helft van 2002 een aantal overnames gedaan. Citee en ExplainerDC vormen nu het grootste deel van de activiteiten van Real Time Company.

Daarnaast werd het management en de financieringsstructuur van de onderneming veranderd. De onderneming werd omgevormd tot een ICT dienstverlener, met een beperkt aantal participaties. In mei 2003 werd, om aan deze nieuwe structuur uiting te geven, besloten tot de naamswijziging.

De huidige kernactiviteiten bestaan uit ontwerp, levering, implementatie en onderhoud van moderne ICT-infrastructuren en het beheer en ondersteuning op basis van uitbesteding en detachering. Tevens levert Real Time Company ontwerp, bouw, beheer en onderhoud van (web-)applicaties de ontwikkeling van (web-)applicaties, opleidingen en business consultancy.

Operationeel
In 2003 heeft Real Time Company te maken gehad met aanhoudend moeilijke marktomstandigheden. In het segment waarin de onderneming actief is, de bovenkant van de middenmarkt, hebben de moeilijke economische omstandigheden gezorgd voor uitstel van investeringsbeslissingen. Hierdoor hebben Citee en ExplainerDC te kampen gehad met achterblijvende omzetten. De totale omzet over 2003 bedroeg EUR 32,6 miljoen, een daling van 13,9% ten opzichte van de omzet van 2002, wanneer de omzet van Citee en ExplainerDC hierin volledig zouden zijn meegeconsolideerd.

De brutomarge op handelsgoederen is gedurende 2003 gestegen van 6,0%* naar 9,2%. Dat komt enerzijds doordat in 2002 de productlijnen zijn uitgebreid met artikelen met een hogere marge en anderzijds door verbeteringen aan het inkoopproces.

De operationele kosten bedroegen EUR 27,9 miljoen in 2003. Dit hoge niveau werd echter met name veroorzaakt door een aantal eenmalige zaken. Zo waren er eenmalige kosten van de naamsverandering, de kosten van de herinrichting van de onderneming, de aanloopkosten van de nieuwe vestiging in Amsterdam en hoge advieskosten rond de afwikkeling van een aantal dossiers uit het verleden. Dit, in combinatie met de hoge afschrijvingen van de goodwill van EUR 5,2 miljoen, heeft er toe geleid dat de operationele kosten nog ongeveer op hetzelfde niveau lagen als in 2002*.

Gedurende 2003 zijn verschillende reorganisaties doorgevoerd. Het aantal medewerkers is gedaald van 335 per jaareinde 2002 naar 275 eind 2003, wat deels door natuurlijk verloop tot stand is gebracht. De personeelslasten zijn daardoor met 18% afgenomen*. Daarnaast is Real Time Company in Amsterdam verhuisd naar een kleinere locatie, wat bijdraagt aan de kostenverlaging. Eind 2003 heeft Real Time Company besloten tot een verdere kostenreductie. Voor de daarmee gemoeide kosten is een voorziening getroffen van EUR 0,6 miljoen.

Gedurende 2003 heeft Real Time Company een aantal nieuwe activiteiten ontwikkeld, waaronder de webshops KoopICT.com en One2Hire.com. Bestaande klanten zijn tevreden over de prijs/kwaliteit van het aanbod en de nieuwe activiteiten worden goed ontvangen.

Participaties
De moeilijke marktomstandigheden gedurende 2003 hadden ook op de waarde van de participaties van Real Time Company een negatieve impact. Hierdoor heeft Real Time Company een aantal participaties afgewaardeerd. Real Time Company heeft nog een portefeuille van 15 participaties, waarvan er vijf inmiddels op nul zijn gewaardeerd. De totale afwaardering bedroeg in 2003 EUR 4,0 miljoen. Daarnaast werd een gerealiseerd resultaat uit participaties behaald van EUR 0,1 miljoen door verkoop van twee belangen en de ontvangst van een dividend. De participaties stonden voor een bedrag van EUR 4,1 miljoen op de balans per 31 december 2003.

Balans
Per jaareinde 2003 bedraagt het eigen vermogen EUR 3,5 miljoen, terwijl het garantievermogen EUR 7,7 miljoen is bij een balanstotaal van EUR 19,6 miljoen. Gedurende 2003 werden leningen aangetrokken van grootaandeelhouders. Het aantal uitstaande aandelen is in 2003 gelijk gebleven en bedroeg per 31 december 2003 98.265.293. Door conversie van een tweetal achtergestelde leningen in januari 2004 bedraagt het aantal uitstaande aandelen thans 141.996.997.


*gebaseerd op pro forma cijfers over 2002 wanneer Citee en ExplainerDC het volledige jaar waren meegeconsolideerd.

Vooruitzichten

Door de ingezette kostenbesparingsoperaties en de herinrichting van de organisatie is Real Time Company aangepast aan de huidige marktomstandigheden.

Real Time Company verwacht in 2004 haar omzet stabiel te kunnen houden ten opzichte van 2003. Door de genomen maatregelen, zal dit in 2004 naar verwachting tot een positieve EBITDA leiden.

In de huidige markt is schaalgrootte essentieel. Real Time Company is dan ook actief op zoek naar mogelijkheden om deze te vergroten. Gelet op de tot zover gevoerde gesprekken verwacht de onderneming binnen enkele maanden nadere mededelingen te kunnen doen. Eventuele acquisities zullen direct dienen bij te dragen aan de operationele winst.

Profiel Real Time Company
Real Time Company is een ICT Service Provider met ca. 240 medewerkers (stand maart 2004) op locaties in Den Haag en Amsterdam. Naast zelfstandige dienstverlening maken vijftien complementaire participaties deel uit van het portfolio, dat bestaat uit: Ontwerp, levering, implementatie en onderhoud van moderne ICT-infrastructuren Beheer en ondersteuning van gebruik op basis van uitbesteding en detachering Ontwerp, bouw, beheer en onderhoud van (web-)applicaties Opleiden van ICT-specialisten en -gebruikers en ontwikkeling van elektronische leermiddelen Advies met betrekking tot inrichting van geautomatiseerde informatievoorziening

De activiteiten worden aangeboden via een aantal ondernemingen die gezamenlijk opereren:

Citee ICT Service Provider

ExplainerDC bouw, beheer en hosting van business applicaties KoopICT on line verkoop van ICT producten
One2Hire detachering van ICT professionals

Real Time Company biedt organisaties diensten en producten om te komen tot "the real time organisation". Een samenstel van ICT-infrastructuur, standaard programmatuur en koppelingen met (bestaande) specifieke bedrijfsapplicaties waarbij klanten, medewerkers en leveranciers op ieder moment vanaf iedere plaats de beschikking hebben over de juiste informatie. Real Time Company is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

Voor meer informatie

Real Time Company: Willem-Jan van den Dijssel (070) 337 9913 Guus Budel (070) 337 9913

Of bezoek voor meer informatie onze website: www.rtcompany.nl


---- --