Gemeente Amsterdam

Spelregels Koninginnedag 2004 in Amsterdam
11 maart 2004 - webmaster


1. Vergunningen voor de vooravond op 29 april.

De avond voorafgaand aan Koninginnedag biedt meer mogelijkheden dan in 2003.
Dit betekent verruiming van de mogelijkheid om in de vooravond (op 29 april) voor cafés of elders met vergunning buitenpodia met levende muziek zonder buitentaps te hebben tot 01.00 uur. Het toegestane maximale geluidsniveau staat in de vergunning vermeld. Het stadsdeel kan -wanneer in de nabije omgeving van het evenement op de avond van 29 april geen horecagelegenheid aanwezig is- in de vergunning opnemen dat het is toegestaan om een enkelvoudige buitentap te plaatsen. In andere gevallen wordt geen vergunning voor een buitentap afgegeven.
Vergunde evenementen mogen niet eerder beginnen dan 19.00 uur en moeten uiterlijk om 01.00 uur beëindigd zijn. Vergunde podia mogen ten behoeve van de avond vooraf gaand aan de Koninginnedag vanaf 12.00 uur worden opgebouwd.

Voor de horeca is de weekend regeling verlengd met een uur. De horeca (dag -en avond zaken) kan tot 04.00 uur open blijven (nachtzaken tot 05.00 uur).
Op 30 april is er tussen 05.00 - 08.00 uur een rustblok. De vrijmarkt begint op 30 april om 06.00 uur.

Terrassen zijn overeenkomstig reeds uitgegeven terras vergunning toegestaan.


2. Vrijmarkt.

Vrijmarkt is op Koninginnedag (30 april) vanaf 06.00 uur tot 20.00 uur in principe overal toegestaan. Op de vrijmarkt mag iedereen allerlei waren en spullen verkopen. Wel moet de rijweg, en vooral de trambaan, worden vrijgehouden. Uit veiligheidsoverwegingen is er ook geen vrijmarkt toegestaan bij nooduitgangen (winkels, bioscopen etc.).

Uitzonderingen:

In het Centrum is geen vrijmarkt toegestaan op:
* Het Stationsplein, het Damrak, de Dam, het Rokin (het zgn. vergunningen gebied), het Muntplein, de Reguliersbreestraat en het Rembrandtplein;

* de Leidsestraat (inclusief de bruggen), het Leidseplein, het (en de toegangen tot) het Max Euweplein.

In de stadsdelen Amsterdam Oud Zuid en Oud-West is geen vrijmarkt toegestaan in:

* de Vossiusstraat,

* de Van Baerlestraat tussen de Pieter Cornelisz. Hooftstraat en de Eerste Constantijn Huygensstraat,

* de Eerste Constantijn Huygensstraat tussen de Roemer Visscherstraat en de Van Baerlestraat,

* de Van Baerlestraat tussen Vondelbrug en het Concertgebouwplein,
* het gehele Museumplein, (inclusief de Paulus Potterstraat, de Honthorststraat en het Willem Sandbergplein). ( Zie voor vrijmarkt in het Vondelpark onder: 15. Kindermarkt).

De verkoop van eten en drinken is echter aan strenge regels gebonden (Zie onder nr. 9. Etenswaren).
Het is niet toegestaan voor reclamedoeleinden voorwerpen, reclamemateriaal of ander materiaal zonder vergunning onder het publiek te verspreiden of te laten verspreiden. Voor eventuele kosten van het opruimen van dit materiaal is de overtreder aansprakelijk.

Gebruikers van de vrijmarkt die hun `eigen' gebied willen afbakenen wordt verzocht om hiervoor plakband dat geen lijmresten achter laat of witkalk in plaats van verf te gebruiken, en de afbakening na afloop weer te verwijderen. Hiermee wordt ontsierende beschadiging van het wegdek voorkomen.


3. Vergunningenmarkt.

Wie op het Damrak of het Rokin met een kraam wil staan heeft een vergunning nodig. De termijn om een vergunning aan te vragen is per 15 januari jl. verstreken.
Het opbouwen van de vergunningen markt mag om 05.00 uur beginnen tenzij een ander tijdstip in de vergunning is aangegeven. De daadwerkelijke verkoop start om 09.00 uur. De markt eindigt (net zoals de vrijmarkt) om uiterlijk 20.00 uur. De staanplaats moet om 20.30 uur schoon en leeg zijn.
Op de vergunningen markt mag alleen met een vergunning versterkte muziek worden gemaakt.
Handelaren die een vergunning hebben gekregen voor de verkoop op het Damrak of het Rokin mogen maximaal per plek 1 auto waarvoor een rijbewijs B vereist is, meenemen. De Politie zal streng toezien op de toestroom en rijrichting van het verkeer.


4. Brandweereisen voor vrijmarkt en vergunningen markt.

Bij het plaatsen van podia, stands, kramen en attracties zoals springkussens e.d. dient men rekening te houden met het kunnen passeren van brandweervoertuigen (doorrijbreedte min. 3.50 meter doorrijhoogte min. 4.20 meter).
De kramen moeten tenminste 3 meter van gevels met ramen en/ of deuropeningen en tenminste 20 meter van garages of tankstations zijn geplaatst.
Het is verboden podia, stands, kramen en attracties zoals springkussens e.d. op een zodanige wijze te plaatsen dat de brandweer in het onmiddellijke gebruik van de brandkranen wordt belemmerd. Onder eventuele aanwezige winkelluifels of markiezen mogen geen kramen worden geplaatst waarin gebakken en / of gebraden wordt. Nabij of in een kraam mag voor bewaring van butaan of propaan, ten hoogste 2 flessen, elk met een inhoud van 26,2 liter waterinhoud aanwezig zijn.
Indien voor bakken en / of braden gebruik wordt gemaakt van een barbecue, spit of gaskomfoor dan moeten deze brandveilig en stevig zijn geplaatst op een onbrandbare en de warmte slecht geleidende ondergrond.
Brandstof van een barbecue of spit mag niet worden ontstoken met licht ontvlambare vloeistoffen.
De leiding van de butaan- of propaanfles naar het verbruikstoestel moet bestaan uit een GIVEG goedgekeurde slang met een maximale lengte van 2 meter. Deze slang moet over de volle lengte van de slangpilaren worden geschoven en aan beide uiteinden met een slangklem worden vastgezet. De slang mag niet ouder zijn dan 2 jaar. Het gasreduceer mag maximaal 5 jaar oud zijn.
Bij elke bak- of braadpan moet een goed passend deksel van onbrandbaar materiaal voor direct gebruik aanwezig zijn en deze dient zich binnen een afstand van maximaal 1 meter te bevinden. Dit is noodzakelijk zodat er in geval van brand de pan direct kan worden afgedekt. Nabij de bak- en braadapparatuur evenals de barbecue moet een draagbaar blusmiddel (b.v. een koolzuursneeuwblusser met inhoud van tenminste 5 kg of een poederblusser met een minimale inhoud van 6 kg.) voor direct gebruik aanwezig te zijn. Derhalve dienen deze blusmiddelen voorzien te zijn van een verzegeling en een geldige goedkeuringssticker van een REOB- erkend bedrijf. Elektriciteitskabels dienen zodanig te zijn bevestigd, dat niemand ermee in aanraking kan komen of erover kan struikelen. Brandkranen en bijbehorende bordjes dienen schoon, zichtbaar en rondom
1 meter vrijgehouden te worden
Straten 2-zijdige bereikbaarheid. Als een straat geblokkeerd moet worden dient dit in overleg met de brandweer afd. BBA te gaan. Aansluitingen voor droge blusleidingen moeten vrijgehouden worden. Containers, schaftketen e.d. dienen 5 meter uit de gevel en bij bijzondere gebouwen van cultuurhistorische waarde (o.a. het Koninklijk Paleis) 10 meter uit de gevel.
Ballons mogen uitsluitend gevuld worden met onbrandbaar gas. (bijv. Helium)
De drukcilinder moet zodanig worden vastgezet zodat omvallen onmogelijk is.
Aanwijzingen gegeven door ambtenaren van de Brandweer Amsterdam met betrekking tot de veiligheid dienen stipt te worden opgevolgd. Het gebruik van LPG voor bakken, braden e.d. is ten strengste verboden!


5 . Vergunningen.

Voor het plaatsen van bouwsels en het maken van versterkte muziek is een vergunning nodig. Een bouwsel is alles wat tijdelijk wordt neergezet en waar tenminste vijf mensen op of in kunnen, dus bijvoorbeeld een podium, tent of bar. De vergunning is gebonden aan een bepaalde plek. De termijn om een vergunning aan te vragen is per 15 januari jl. verstreken.

Voor het plaatsen van een bouwsel geldt een begintijd van 05.00 uur op 30 april, tenzij in de vergunning een ander tijdstip is aangegeven. Vergunde evenementen, zoals een muziekoptreden, mogen niet eerder dan om 12.00 uur beginnen en moeten om uiterlijk 21.00 uur zijn beëindigd, tenzij in de vergunning een ander tijdstip is aangegeven. Bij het maken of ten gehore brengen van (mechanisch) versterkte muziek staat het maximaal toegestane geluidsniveau in de vergunning vermeld. Mocht dit geluidsniveau worden overschreden, dan wordt er door het handhavingsteam van de Politie en de Milieudienst ingegrepen en kunnen er bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke sancties worden opgelegd.

Door de handhavingteams van Politie en Milieudienst wordt ook opgetreden tegen al dan niet particuliere evenementen waar muziek ten gehore wordt gebracht, zonder dat daarvoor een vergunning is afgegeven. Dit geldt ook voor het plaatsen van geluidsboxen op straat of in de vensterbank, of voor het produceren van versterkte muziek vanaf boten.


6. Verkoop

Particulieren mogen blikjes of flesjes frisdrank verkopen. Het is aan particulieren niet toegestaan om bederfelijke etenswaren ( Zie onder
7. Etenswaren ) of alcoholische drank te verkopen of gratis te verstrekken. Particulieren die op de openbare weg in het bezit zijn van meer dan één blikje/flesje of andersoortige verpakking (zwak)alcoholische drank worden beschouwd als handelaar en lopen het risico van inbeslagneming.

Op alle NS-stations mag geen meeneem -alcohol worden verkocht van 29 april 19.00 uur tot 1 mei 05.00 uur. Treinreizigers mogen niet meer dan één stuks alcoholhoudende drank meenemen.

Door medewerkers van de Stichting Namaakbestrijding zal erop worden toegezien dat er geen verkoop van vervalste (merk)kleding of overige producten plaats vindt.

Op Koninginnedag blijft de Verordening op de straathandel van kracht. Dit betekent o.a. dat voor de verkoop van levende dieren een bijzondere vergunning is vereist.

7. Horeca

Voor de Horeca geldt de gebruikelijke weekendregeling plus de toegestane algemene verlenging (Zie onder 1 ). Zij is alleen van toepassing op zaken die hier normaal gesproken ook gebruik van mogen maken. Voor bijvoorbeeld coffeeshops geldt deze regeling niet. In de horecaconcentratiegebieden Rembrandtplein en Leidseplein geldt ook in de nacht van 29 op 30 april het gebruikelijke afkoelregime en mogen de broodjeszaken (alcoholvrije zaken) zonder terras in de gehele binnenstad tot 06.00 uur open blijven.
Op 30 april mogen de alcoholschenkende bedrijven (avond- en nachtzaken) om 08.00 uur weer open. De bijzondere opening- en sluitingstijden voor deze instellingen hebben alleen betrekking op het bedrijf zelf en niet op de verkoop aan de openbare weg.

In de nacht van vrijdag 30 april op zaterdag 1 mei geldt de weekendregeling als gebruikelijk. Incidentele verlenging wordt niet verleend.

Alleen horecaondernemers die al een vergunning hebben om alcohol te verkopen en in het bezit zijn van een ontheffing mogen, direct voor hun zaak (of op een andere plaats mits hiervoor vergunning is verleend), zwakalcoholische drank schenken aan de openbare weg. Voor biertaps met maximaal 2 kranen per café geldt dat die vanaf 06.00 uur mogen worden opgebouwd, tenzij anders in de ontheffing staat vermeld. Vanaf 11.00 uur mag er daadwerkelijk worden getapt, om uiterlijk om 21.00 uur moeten de biertaps weer zijn verwijderd. Gemixte dranken, zoals "breezers", mogen niet in glazen flesjes worden verkocht; die moeten worden uitgeschonken in milieuvriendelijke kunststofbekers of worden verkocht in milieuvriendelijke (plastic) flesjes.

Het stadsdeel kan in de te verlenen vergunningen bepalen dat het gebruik van "statiegeldbekers" verplicht is.

Voor (al bestaande, vergunde) terrassen geldt dat die zodanig moeten worden opgesteld dat ze zich binnen het vergunde gebied (de zogenaamde kopspijkers in het trottoir) bevinden.

Op de naleving van de regels zal streng worden gehandhaafd. De bijzondere omstandigheden rond de viering van Koninginnedag rechtvaardigen dat bij niet naleving van de in de voorwaarden opgenomen specifieke ontheffing meteen wordt overgegaan tot het opmaken van een proces-verbaal. Het Openbaar Ministerie zal - per overtreding van de voorwaarden- direct een transactievoorstel van minimaal EUR 660,- aanbieden.
Deze transactie kan gevolgen hebben voor de drankvergunning, gezien het feit dat de transactie meetelt bij de toetsing van de ondernemers en leidinggevenden aan het Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999 (artikel 4). Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden dat de ontheffingsaanvraag voor Koninginnedag 2005 wordt geweigerd (Zie de als bijlagen bij een ontheffing gevoegde brief van de Hoofdofficier van Justitie en de Burgemeester van Amsterdam).


8. Afspraken Koninklijke Horeca Nederland Amsterdam met betrekking tot verkoop van alcohol en verantwoord alcoholgebruik:

Op de avond voorafgaand aan Koninginnedag (29 april) en op Koninginnedag (30 april)
Zullen of zal geen:

* happy hours of andere kortingsacties plaatsvinden;
* zgn. meterbier worden verkocht;

* verkoop in glas plaatsvinden aan de buitentaps;
* drank worden verkocht aan beschonken feestgangers;
* zwakalcoholische drank worden verkocht aan jongeren beneden de 16 jaar;

* sterke drank worden verkocht aan jongeren beneden de 18 jaar.


9. Etenswaren

De verkoop van eten en drinken is aan strenge regels gebonden. Particulieren mogen wel blikjes of flesjes alcoholvrije dranken verkopen, maar geen bederfelijke waar, zoals vlees (bijvoorbeeld saté, kebab e.d.), vis of visproducten (vers, gerookt of gestoomd, bijvoorbeeld haring, garnalen e.d.), zuivel (bijvoorbeeld melk, kaas e.d.) of producten waarin zuivel wordt gebruikt (bijvoorbeeld roomsoezen, puddingbroodjes e.d.).

De verkoop van deze zogenaamde bederfelijke waar is alleen toegestaan aan de in Amsterdam gevestigde horeca, of aan beroepshandelaren die in het bezit zijn van een bewijs van inschrijving als ambulante handelaar van de gemeente Amsterdam of in het bezit zijn van een geldige CRK-kaart (Centraal Registratiekantoor voor de Ambulante Handel). Zowel het bewijs van inschrijving als de legitimatie op naam moet ter plekke kunnen worden getoond. Deze handelaren mogen alleen de waren verkopen die vermeld staan op deze bewijzen.

Niet -horecabedrijven zoals bakkerijen, slagerijen en groentewinkels mogen zowel vanuit hun zaak, als voor hun eigen deur op die plaatsen die niet binnen het vergunningen gebied vallen, bederfelijke waar verkopen, mits het zogenaamde branche-eigen etenswaar betreft die voor directe consumptie is, bijvoorbeeld de groenteman met vruchtensalades, de slager met broodjes hamburger of de bakker met puddingbroodjes.

Voor de bereiding van de waren geldt dat dit alleen mag plaatsvinden in bedrijfsruimten, dus niet op de kramen! Bederfelijke waar moet gekoeld bewaard worden beneden de 7ºC, of warm boven de 60ºC. Het gebruik van een grill of een barbecue voor het afbakken van vlees door beroepshandelaren gericht op onmiddellijke verkoop (de zgn. eenvoudige handeling) is toegestaan mits hiervoor een vergunning is aangevraagd en verkregen én aan de eisen van de Brandweer en de Keuringsdienst van Waren is voldaan.

Het is niet toegestaan dat niet-horecabedrijven voor hun eigen deur alcoholische dranken verkopen.


10. Hotdog-/ijsverkopers

De hotdog- en ijsverkopers die hiervoor een (speciale) vergunning hebben gekregen, mogen in de nacht van 29 op 30 april hun waren verkopen tot 01.00 uur. Op 30 april mag de verkoop vanaf 06.00 uur weer worden hervat tot 21.00 uur. Dit geldt ook voor reguliere staanplaatshouders die `gerede' etenswaren, zoals bijvoorbeeld haring, verkopen.


11. Obstakels/ bouwsels

Om te vermijden dat de (winkel)straten Nieuwendijk, Kalverstraat en Heiligeweg verstopt raken met voertuigen blijven de bedienbare paaltjes omhoog. In deze straten mogen ook geen kramen of andere obstakels zoals parasols of standaards worden geplaatst.

Locaties waar geen evenementen plaatsvinden zijn: Stationsplein, Dam, Damrak/ Rokin, Muntplein, Reguliersbreestraat, Spui, Koningsplein, Leidsestraat, Rozengracht, Raadhuisstraat en Martelaarsgracht.

Locaties waar wel evenementen zijn toegestaan maar waarop geen bouwsel, podia of andere obstakels mogen worden geplaatst zijn: Warmoesstraat, Reguliersdwarsstraat, Kalverstraat, Nieuwendijk, Heiligeweg en de straatjes in de Leidsebuurt.


12. Openingstijden winkels en markten

De winkels mogen op 30 april geopend zijn. Vóór de winkels mag er vrijmarkt worden gehouden, mits dat de doorgang niet belemmert. Er mogen echter geen reguliere dagmarkten worden gehouden.


13. Vaartuigen

De vaarregels voor het varen met (plezier)bootjes op het water zijn ook op Koninginnedag van kracht. Op het water van de grachten gelden dezelfde regels als op de openbare weg. Er mag zonder vergunning geen versterkte muziek worden geproduceerd vanaf de (plezier)boten. Ook zal de politie te water (KLPD) dit jaar weer alcoholcontroles uitvoeren. Om de doorvaart in de stad te bevorderen is op Koninginnedag eenrichtingsverkeer voor alle vaartuigen ingesteld op de volgende grachten:

* De Prinsengracht is alleen bevaarbaar vanaf het Westerdok (via de Korte Prinsengracht, kruising Brouwersgracht) in de richting van de Amstel. Inhaken in de verkeersstroom vanuit de grachten die op de Prinsengracht uitkomen blijft mogelijk, zolang de juiste vaarrichting wordt aangehouden.

* Het is niet toegestaan vanaf het Open Havenfront de Singel en de Oude Zijds Kolk op te varen.

* Het Rokin is alleen te bevaren vanaf de Amstel richting, Grimburgwal, Oudezijds Voorburgwal of Oudezijds Achterburgwal, Oudezijds Kolk, Open Havenfront.

Voorts geldt:

* Bruggen moeten voldoen aan verkeersklasse 45 en dienen daarom vrij te zijn van obstakels.

* Boten dienen t.b.v. de doorvaart van de blusboot van de brandweer 5 meter vrij te houden met een minimale doorvaart hoogte van 1.50 meter .

Om de vaarroutes aan te geven worden er borden geplaatst en zal Binnenwaterbeheer Amsterdam met een vaartuig op de Amstel (bij de Prinsengracht) aanwezig zijn om het verkeer in goede banen te leiden.


14. Dekschuiten

Particulieren of ondernemingen die een vergunning hebben gekregen om op een dekschuit muziek ten gehore te brengen, mogen vanaf donderdag 29 april na 12.00 uur één (1) dekschuit per locatie zodanig aanleggen dat het overige vaarverkeer door de grachten niet wordt belemmerd. Uit veiligheidsoverwegingen moet tussen de dichtstbijzijnde brug en de aan te leggen dekschuit minimaal een ruimte van tien meter vrij blijven. Met de eventuele opbouw mag niet eerder dan op 30 april om 06.00 uur worden begonnen.
Op de dekschuiten mag - mits aangemeerd- alleen (on)versterkte muziek worden gemaakt of is een dj toegestaan. Het toegestane geluidsniveau staat in de vergunning vermeld. De muziek mag niet eerder beginnen dan om op 30 april om 12.00 uur beginnen en moet om uiterlijk 21.00 uur zijn beëindigd.
Op de dekschuiten zijn geen feestgangers of andere personen toegestaan. Onder geen enkel beding mag met de dekschuit worden gevaren.
De dekschuiten moeten op 1 mei vóór 12.00 uur weg zijn.


15. Kindervrijmarkten, zoals in het Vondelpark

Om Koninginnedag het oorspronkelijke karakter te laten behouden is er veel ruimte voor de vrijmarkt van kinderen. Met kinderen wordt hier bedoeld: personen die de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt.
De volgende plekken in de stad zijn vrijgehouden voor kinderen:

In het Centrum:

* Amstelveld,

* Noordzijde van de Sint Anthoniesluis en de noordzijde van de Leliegracht bij de Leliesluis,

* Dapperplein,

In Zuidoost:

* Het kleine plein in het winkelcentrum de Amsterdamse Poort,

In Amsterdam Noord:

* Het Mosveld, het Waterlandplein en het Buikslotermeerplein

In Oud Zuid

* Het Vondelpark.

Het Vondelpark is op 30 april gereserveerd voor op kinderen gerichte activiteiten. In het hele park worden (beroeps)handelaren geweerd. In het deel van het park tussen de Van Baerlestraat en de Stadhouderskade is geen vrijmarkt toegestaan.
In het Vondelpark en direct aanliggende voor het publiek toegankelijke percelen mag geen versterkte muziek worden gemaakt, noch mogen er bouwsels zoals podia en tenten worden geplaatst en mogen er geen staaldraden, touwen, kettingen e.d. aan gemeente-eigendommen (waaronder ook bomen en takken vallen) worden bevestigd. Ook is bakken en braden in het park niet toegestaan.
Op donderdag 29 april wordt het park om 20.00 uur volledig afgesloten. Op 30 april om 09.00 uur gaan de volgende ingangen van het Vondelpark weer open: Stadhouderskade, Van Baerlestraat, Roemer Visscherstraat, Vondelstraat, Kattenlaan, Amstelveenseweg en Van Eeghenstraat. Voor mindervaliden is vooral de ingang aan het Rijtuigenhof geschikt.


16. Parkeren.

Op Koninginnedag is zowel in de stadsdelen als in de binnenstad vrij parkeren toegestaan. Dit geldt alleen voor Koninginnedag. Van kracht blijft echter wel dat foutief geparkeerde voertuigen of voertuigen die staan geparkeerd in straten waar dit tijdens het vieren van Koninginnedag niet is toegestaan worden weggesleept. Gezien de enorme drukte in de stad en de (verkeers)afsluiting van de binnenstad kunnen bezoekers het beste zoveel mogelijk gebruik maken van het openbaar vervoer naar Amsterdam. Bezoekers die toch gebruik willen maken van de auto wordt geadviseerd om gebruik te maken van de P+R-voorzieningen aan de rand van de stad.

In P+R Transferium-ArenA, P+R Olympisch Stadion en P +R Sloterdijk kunnen autobezitters tegen een vergoeding van EUR 5,50 per dag hun auto parkeren, inclusief twee retourkaartjes voor de metro, tram (of trein bij P+R Sloterdijk) naar de binnenstad. Hier is 24 uur per dag toezicht door beheerders en met behulp van camera's. Vanaf de Amsterdam ArenA kan gebruik worden gemaakt van een pendelbusje dat de bezoekers binnen een paar minuten naar het metrostation Bijlmer brengt, waar kan worden overgestapt op de metro richting Amsterdam Centraal Station, uitstappen station Waterlooplein of station Nieuwmarkt.

Vanaf P+R Olympisch Stadion gaan de tramlijnen 16 of 24 naar de binnenstad.
Vanaf P+R Sloterdijk leiden de trams richting het Museumplein e.o. Als bezoekers gebruik willen maken van het speciale tarief van EUR 5,50 en twee gratis OV-kaartjes , dan kunnen zij zich melden bij de beheerder van de parkeergarage. Daar kunnen de gratis OV-kaartjes in ontvangst worden genomen. Bij terugkomst in Transferium ArenA, Olympisch Stadion of Sloterdijk moeten de afgestempelde kaartjes worden ingeleverd en wordt een uitrijkaart verstrekt waarmee, na betaling van EUR 5,50 in de betaalautomaat, de garage weer kan worden verlaten. Bij kaartjes die niet of ondeugdelijk zijn gebruikt, of niet op de zone centrum (5700) zijn afgestempeld, vervalt het goedkope tarief en wordt het duurdere uurtarief in rekening gebracht. Voor bezoek aan de omgeving van Transferium ArenA, Olympisch Stadion of Sloterdijk geldt het normale uurtarief van EUR 1,50. Meer informatie is te vinden op de website www.naaramsterdam.nl


17. Openbaar vervoer


* Het GVB rijdt op donderdag 29 april de normale dienstregeling.

Nachtbussen:
Op 30 april rijden de nachtbussen vanaf 00.35 uur. Tot 04.30 uur rijden de bussen over het Damrak, daarna worden ze omgeleid.
* Het Centraal Station kan minder mensen aan- en afvoeren. Bezoekers die met de NS vanuit de richting Utrecht en Zuid-Holland (richting Gouda) naar Amsterdam reizen, wordt dan ook dringend aangeraden om uit te stappen op het station Amsterdam Amstel en verder te reizen met de metro.

Metrolijnen:
51, 53 en 54 vanaf station Amstel en metrolijn 50 vanaf station Sloterdijk rijden vanaf 09.00 uur tot het einde van de dienst om de 10 minuten op alle lijnen: de lijnen 50 en 51 met twee treinstellen en de lijnen 53 en 54 met drie treinstellen.

Trams:
Op Koninginnedag rijden de hele dag vanaf de eerste tot de laatste dienst geen trams op de trajecten:

* Centraal Station - Damrak - Dam - Rokin - Munt - Reguliersbreestraat - Rembrandtplein - Waterlooplein of Utrechtsestraat,

* Munt - Vijzelstraat - Weteringcircuit,

* Centraal Station - Nieuwezijds Voorburgwal - Koningsplein - Leidsestraat - Leidseplein

* Centraal Station - Nieuwezijds Voorburgwal - Raadhuisstraat - Rozengracht - Marnixstraat - Leidseplein - Weteringschans - Weteringcircuit.

De trams die normaal op deze trajecten rijden worden omgeleid.

Er is geen tramverkeer binnen de ring Haarlemmerplein - Marnixstraat - Leidseplein - Weteringschans - Weteringcircuit - Weteringschans - Mauritskade, met uitzondering van lijn 9 (wordt: "D") tot Artis.

De tramlijnen 6 en 10 rijden de gehele dag niet, de tramlijnen 3 en 12 rijden hun normale route.

Veren:
De veren tussen de Buiksloterweg en het Centraal Station varen met twee veren een 6-minuten dienst op dinsdag 29 april tot 01.00 uur en op 30 april van 06.30 tot 21.00 uur. (In de tussenliggende uren een 12-minuten dienst met één veer). Op 30 april vaart ook van 06.30 tot 24.00 uur een veer tussen het IJplein en de De Ruijterkade-Oost (Brandweersteiger).
Meer informatie over omleidingen etc. staat op de website www.gvb.nl en in De Echo van 23 april. Informatie over de dienstregeling van ConneXXion staat op de website www.connexxion.nl


18. Taxi's

Op 30 april na 04.30 uur worden taxi's niet meer toegelaten in het (afgesloten) gebied Damrak en Rokin. Verder zijn er de hele dag dezelfde regels van kracht die ook voor het overige verkeer gelden. De taxistandplaats voor het Centraal Station wordt verplaatst naar de weerszijden van het Centraal Station.


19. Hulpverlening

In samenwerking met de politie worden medewerkers van het Rode Kruis ingezet bij de mobiele posten van de Politie. Gezien de ervaringen in het verleden waarschuwt de hulpverlening voor het gebruik van alcohol en andere middelen zoals hasj, marihuana of spacecake.


20. Vuilnis

Deelnemers aan de markten moeten na afloop van de markt om 20.00 uur alle onverkochte spullen, dozen, verpakkingen e.d. opruimen. Hierna begint de Reiniging zo snel mogelijk met het schoonmaken van de straten. Elk jaar produceert de viering van Koninginnedag weer een enorme berg afval die zo snel mogelijk moet worden opgeruimd. Horeca-exploitanten worden verzocht om achtergebleven rommel in de vorm van bijvoorbeeld plastic bekers zoveel mogelijk zelf op te ruimen.
Het stadsdeel kan aan de evenementvergunning de voorwaarde verbinden dat de houder een afvalplan indient.
Nadere inlichtingen over het ophalen en wegbrengen van vuilnis in de binnenstad zijn van maandag t/m vrijdag tussen 07.30 en 17.00 uur te verkrijgen via het algemene telefoonnummer van de Reiniging: 5519 555.


21. Toiletwagens

Door het stadsdeel Amsterdam-Centrum en het stadsdeel Amsterdam Oud Zuid worden extra plaskruizen geplaatst. Ook worden er dit jaar op een aantal locaties in het centrum toileteilanden geplaatst, namelijk op het Stationsplein, Nieuwmarkt, Beursplein, en Westermarkt en Leidseplein.
Tegen het zogenaamde wildplassen zal door de politie streng worden opgetreden.


22. Regels zijn regels

Om de veiligheid en de gezondheid van zowel de bezoekers als de deelnemers aan Koninginnedag te waarborgen zullen Politie en bijzondere opsporingsambtenaren toezien op een strikte naleving van de spelregels. Tegen onveilige situaties op welk gebied en in welke vorm dan ook, zal worden opgetreden.
In het geval er een vergunning en/of ontheffing is verleend en de politie hiernaar vraagt, moet die worden getoond. Mochten er zich situaties voordoen waarin bezoekers zich niet aan de spelregels houden, dan zal de Politie - zonder nadere waarschuwing - overgaan tot bestuurlijke inbeslagneming. Hieraan zijn kosten verbonden: standaard een bedrag van EUR 57,86 en een toeslag van EUR 35,39 per dag voor spullen die in opslag liggen. Nadat het verschuldigde bedrag aan de balie van de afdeling Vergunningen/AZ van het stadsdeel Amsterdam-Centrum in de binnenstraat van het stadhuis is betaald, kunnen de spullen worden afgehaald, waarbij de beschikking moet worden ingeleverd. De balie is op werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur geopend en op dinsdagen en donderdagen tot 15.00 uur. Op 1, 2 en 5 mei is de balie gesloten.

Voor alle vergunningen en/of ontheffingen geldt dat, mocht de politie er naar vragen, die moeten worden getoond. De Politie zal niet toestaan dat mensen eerder beginnen met het bezetten van een plek of met het opbouwen van een kraam of podium. Bij wie te vroeg begint of niet over de nodige vergunningen of ontheffingen beschikt en/of niet bereid is om de aanwijzingen van de Politie op te volgen, worden de spullen onmiddellijk in beslag genomen. Overtreders zullen worden meegedeeld hoe en wanneer ze hun spullen weer kunnen terugkrijgen. Ook kan proces-verbaal worden opgemaakt tegen hardnekkige overtreders. Onbeheerde spullen worden zonder meer meegenomen.


23. Informatie

Deelnemers aan de vrijmarkt met vragen over de algemene regels e.d. kunnen op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht in het Voorlichtingscentrum van het stadhuis, ingang Waterlooplein, telefoon 6241 111.
Voor vragen over de `Voorwaarden braderie' van de Brandweer kunnen deelnemers contact opnemen met de Brandweer, afdeling Brand Preventieve Controledienst, telefoon 5556300 en 5556600. Voor eventuele vragen over bederfelijke waar kan contact worden opgenomen met de Keuringsdienst van Waren, telefoon 5244600 of 0800-0488.
Met vragen over de Merken- en/of Auteurswet kunt u bellen met de Stichting Namaakbestrijding, telefoon 6406363.
Voor klachten zoals geluidsoverlast en (vaar)gedrag in de grachten kan contact worden opgenomen met het algemene nummer van de politie: 0900-8844.
Voor specifieke vragen over festiviteiten of regels in de stadsdelen kan contact worden opgenomen met de afdeling Communicatie van het betreffende stadsdeel.


24. Speerpunten in het kader van de Drank- en Horecawet


* Alcoholverkoop aan jongeren. Zwakalcoholhoudende drank aan jongeren beneden 16 jaar en sterke drank aan jongeren beneden 18 jaar is verboden.

* Verkoop of aanwezigheid van sterke drank bij een artikel 35 ontheffing is verboden.

* Loketverkoop van alcoholhoudende drank is verboden.
* Afwezigheid van leidinggevende die vermeld staat op de vergunning is verboden.

De prioriteit zal deze dag liggen op de speerpunten. Dat neemt echter niet weg dat er ook tegen andere overtredingen in het kader van de Drank- en Horecawet opgetreden kan worden.

© Gemeente Amsterdam