Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzittervan de TweedeKamerderStaten-Generaal

Binnenhof4

Den Haag


- Directie Integratie Europa

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061

2500 EB Den Haag


Datum


- 11 maart 2004

Behandeld

mr. M.E.C. van der Plas


Kenmerk


- DIE/101 ­2004

Telefoon


- 070-3484470


Blad


- 1/3

Fax


- 070-3484086


Bijlage(n)


-

Betreft


- Beantwoording vragen over de functie van "Supercommissaris", zoals besproken in de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen op 23 februari jl.

Graag - bied ik u hierbij- de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Van Baalen over de functie van "Supercommissaris", zoals besproken in de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen op 23 februari jl. Deze vragen werden ingezonden op - 1 maart 2004 met kenmerk 2030409380.


- De Staatssecretaris voor Europese Zaken,

Atzo Nicolaï

Antwoord van de heer Nicolaï, de staatssecretaris voor Europese Zaken op vragen van het lid Van Baalen (VVD) over de functie van "Supercommissaris", zoals besproken in de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen op 23 februari jl..

Vraag 1

Is het waar dat de Nederlandse regering tijdens de RAZEB een positief standpunt heeft ingenomen over de uitkomsten van de Frans-Duitse-Britse top inzake de instelling van een zogenaamde "supercommissaris voor Economische Zaken"?-

Antwoord

Nee, tijdens de RAZEB is dit onderwerp niet inhoudelijk besproken. Het Verenigd Koninkrijk heeft tijdens de bespreking van de geannoteerde agenda voor de Voorjaarsraad slechts gerefereerd aan de brief van Frankrijk, Duitsland en het VK en een daarin voorgestelde Vice-voorzitter van de Commissie belast met de coördinatie van economische hervormingen. Op die verwijzing is niet gereageerd.

Vraag 2

Waarom heeft de Nederlandse regering dit standpunt thans ingenomen, terwijl nog moet worden gesproken over de invulling en samenstelling van de nieuwe Europese Commissie?

Antwoord

De Nederlandse regering staat open tegenover het voorstel. Het kan goed zijn dat de economische coördinatie en de Lissabon-strategie een centralere plek krijgen in de Commissie. Ik heb echter aangegeven dat niet vooruit gelopen mag worden op de samenstelling van en bevoegdheidsverdeling binnen de nieuwe Commissie.

Daarnaast heb ik aangegeven dat het eventuele aanwijzen van een Vice-voorzitter van de Commissie belast met de coördinatie van economische hervormingen de lidstaten uiteraard niet ontlast van de verplichting om zelf de uitvoering van de Lissabon-strategie te verbeteren.

Vraag 3

Accepteert de Nederlandse regering reeds bij voorbaat een Duitse claim op de personele invulling van de functie van supercommissaris?

Antwoord

Nee. De verdeling van de taken binnen de Commissie geschiedt door de Voorzitter (artikel 217 EG-verdrag). Het is prematuur op de taakverdeling in de nieuwe Commissie in te gaan. Daarover zal met de voorzitter van de nieuwe Commissie moeten worden overlegd.

Vraag 4

Is de Nederlandse regering van mening dat de Nederlandse regering met de heer Bolkestein, als huidig Eurocommissaris voor de Interne Markt, zijnde de kern van het economisch beleid van de Europese Unie, over een meer dan gekwalificeerde en ervaren persoon binnen de Europese Commissie beschikt voor de functie van supercommissaris?

Antwoord

Er dient, zoals gezegd, niet vooruitgelopen te worden op de taakverdeling. De kwaliteiten en de ervaring van de heer Bolkestein zijn evident.


- De Volkskrant, 24 februari jl.

===